Министерски съвет
брой: 102, от дата 11.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.140


Постановление № 280 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“ със 733 710 лв., в т.ч.:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 427 113 лв.;
б) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ със 113 665 лв.;
в) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“ с 56 846 лв.;
г) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“ с 9684 лв.;
д) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“ със 126 402 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ със 142 487 лв., в т.ч. по бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 591 223 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2018 г., с 13 864 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10875