Министерски съвет
брой: 102, от дата 11.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.139


Постановление № 279 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на заетостта“, бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“, с 2 134 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, с 986 000 лв., в т.ч. разходи за персонал – 100 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“, със 116 000 лв.;
4. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“ с 3 238 000 лв., като:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“ със 112 000 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ с 3 350 000 лв.;
5. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2000 лв., в т.ч. намалява разходите за персонал със 100 000 лв.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната политика да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10874