Министерски съвет
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 273 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“, с 1 207 000 лв.;
б) „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, с 6 694 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“, с 4 726 000 лв.;
б) „Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 3 175 000 лв., в т. ч. по бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ – с 1 149 000 лв., по бюджетна програма „Медицинско обслужване“ – с 1 334 000 лв., и по бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ – с 692 000 лв.
Чл. 2. Министърът на вътрешните работи да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10815