Министерски съвет
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 272 от 6 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. в размер 25 483 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 25 483 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
(2) Със сумата 25 483 лв. да се увеличават показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10814