Президент на Републиката
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.34


Указ № 288 за освобождаване на Николай Георгиев Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия

 

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Николай Георгиев Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10808