Президент на Републиката
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.33


Указ № 285 за допълнение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

 

УКАЗ № 285
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
В Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 17 и 37 от 2013 г.; попр., бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2014 г., бр. 26 и 53 от 2016 г., бр. 7 и 54 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.) в приложението към т. 1 се правят следните допълнения:
1. След ред 27а се създава ред 27б:

27б.
Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ – от  1 януари 2019 г.
Бригаден генерал (Флотилен адмирал)

2. След ред 33а се създава ред 33б:

33б.
Заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия – от 1 януари 2019 г.
Бригаден генерал (Флотилен адмирал)

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
10805