Президент на Републиката
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.33


Указ № 283 за освобождаване на Красимир Неделчев Минчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна

 

УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Красимир Неделчев Минчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10802