Министерски съвет
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Решение № 882 от 5 декември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич

 

РЕШЕНИЕ № 882  ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 630 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич (ДВ, бр. 74 от 2018 г.), проведен на 18 октомври 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със Заповед № Р-145 на министър-председателя от 20 септември 2018 г., доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, и за концесионер на морския плаж – „Албена“ – АД, с ЕИК 834025872, със седалище – област Добрич, община Балчик, с. Оброчище.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методика за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от „Албена“ – АД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 13,10 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Албена“ – АД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 630 на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „Албена“ – АД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно законосъобразността му пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10795