Министерски съвет
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Решение № 880 от 5 декември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна

 

РЕШЕНИЕ № 880  ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 629 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна (ДВ, бр. 74 от 2018 г.), проведен на 18 октомври 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със Заповед № Р-144 на министър-председателя от 20 септември 2018 г., доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна, и за концесионер на морския плаж – „Ривиера“ – АД, с ЕИК 103002712, със седалище гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методика за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от „Ривиера“ – АД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 13,60 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж и за указателни табели с информация относно осигурения свободен достъп до морския плаж в размер 78 456 лв. с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Ривиера“ – АД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 629 на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „Ривиера“ – АД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10793