Народно събрание
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.33


Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

 

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 5 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
10772