Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.66


Решение № 494 от 23 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 494 от 23 ноември 2018 г.
за изменение и допълнение на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара  (ДВ, бр. 89 от 2012 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след израза „на основание“ думата „на“ се заличава и думите „чл. 15(1)“ се заменят с „чл. 15, пар. 1“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „чл. 15, ал. 2“ се заменят с „чл. 15, пар. 2“.
§ 3. В чл. 4, ал. 4 думата „еднакви“ се заменя с „достатъчно еднородни“, след думите „географски райони“ се поставя запетая и се добавя „в които преобладаващите конкурентни условия са значително по-различни“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „При анализа по ал. 1“ се заличават.
2. Думата „комисията“ се изписва с главна буква и след думата „взаимозаменяемостта“ се добавя „по ал. 1“.
3. Думите „историческа цена и“ се заличават.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „не осъществяват електронни съобщения и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията изследва взаимозаменяемостта по ал. 1 на базата на различни критерии, сред които: структурни, правни и регулаторни бариери за навлизане на пазара, както и други относими критерии.“
3. В ал. 4 думата „прехвърля“ се заменя с думата „пренасочва“.
§ 6. В чл. 9, ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. при регулирани цени – определената на конкурентно равнище регулирана цена, основана на разходите.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „следните два“ се добавя думата „основни“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думата „пазар“ се заменя с думите „обхват на пазара“.
4. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. характеристики на търсенето и предлагането (предпочитание на потребителите на национално или местно ниво, изградени мрежи, наличие на различаващи се търговски оферти и др.);“.
5. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. брой и размер на предприятията, пазарните им дялове и тяхното изменение;“.
6. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. цени и ценови различия;“.
7. В ал. 3 т. 4 и 5 се заличават.
§ 8. В чл. 12, ал. 3 думите „сравнително висока“ се заменят с думата „достатъчна“.
§ 9. В чл. 13 след думите „дали са изпълнени“ се добавя думата „кумулативно“ и текстът „,които се прилагат кумулативно“ се заличава.
§ 10. В чл. 14, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Текстът „При прилагане на критерия по чл. 13, т. 2“ се заличава, като след него се поставя главна буква за предлога „в“.
2. След думите „бариери за навлизане,“ се добавят думите „при оценка на критерия по чл. 13, т. 2“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Преди двете абревиатури „ЗЕС“ се добавя думата „от“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. приходи, разходи и инвестиции;“.
§ 12. В чл. 17 ал. 2 и 3 се заличават.
§ 13. В чл. 18 преди абревиатурата „ЗЕС“ се добавя думата „от“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „цел да оцени“ се заличават двете точки и се добавя текстът на т. 1 и се поставя точка.
2. Точка 2 се заличава.
§ 15. Член 23 се отменя.
§ 16. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) При определяне на предприятия със съвместно значително въздействие върху пазара комисията изследва дали условията/критериите по чл. 32, ал. 1 са изпълнени кумулативно и взема предвид всички или някои от критериите по чл. 32, ал. 2.“
§ 17. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „нетни“ се заличава.
2. В т. 5 след думата „брой“ се добавя „линии и/или“.
§ 18. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Предприятия, които имат голям и устойчив във времето пазарен дял – над 50 %, е вероятно да притежават значително въздействие върху пазара.
(2) В случаите, когато предприятията имат сравнително голям пазарен дял – между 40 % и 50 %, комисията следва да извърши анализ и на други основни структурни характеристики на пазара, преди да достигне до заключение относно наличието на предприятие със значително въздействие върху пазара.“
§ 19. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „висок“ се заменя с „голям“.
2. В ал. 3 думите „е налице ефективна конкуренция“ се заменят със „са налице предпоставки за ефективна конкуренция“.
3. В ал. 4 думата „висок“ се заменя с „голям“.
4. В ал. 5 след думите „чл. 31“ се добавя „или чл. 32, ал. 2“.
§ 20. В чл. 31 след думата „пазар“ се добавя „и на пазарното положение на предприятието“ и се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. липса на или недостатъчна пазарна сила на купувача – при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има потребители (клиенти и крайни потребители) със силни позиции при водене на преговори, които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността на предприятието да следва поведение, независимо от своите потребители; такава пазарна сила на купувача е налице, когато потребители закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи и/или услуги, реализират значителна част от постъпленията на предприятието, добре са информирани за алтернативни предприятия, предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да преминат лесно и без значителни разходи към електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предлагани от други предприятия, и/или дори да започнат сами да предоставят съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено предприятие няма потребители, за които са налице изброените характеристики, може да се приеме, че потребителите на предприятието имат недостатъчна или слаба пазарна сила;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. наличие на бариери за навлизане и разширяване на съответния пазар – при оценка съгласно този критерий се отчита дали са налице правни или икономически бариери за навлизане и разширяване на нови предприятия на съответния пазар; колкото по-високи са бариерите за навлизане, толкова бариерите пред разширяването ще бъдат по-значителни; правни бариери са тези, които не се основават на икономически условия, а са резултат от законодателни, административни или други държавни мерки, които имат пряко влияние върху условията за навлизане и/или позициониране на нови участници на пазара, като например получаване на достъп до ограничен ресурс или налагане на ценови ограничения на предприятията, които влияят не само върху навлизането, но и върху позиционирането на нови участници на пазара; икономическите бариери са структурни и стратегически бариери, в резултат на които дадено предприятие може да увеличи цените на предлаганите електронни съобщителни мрежи и/или услуги и да реализира устойчива свръхпечалба, без това да предизвика навлизането на нови предприятия, които биха я намалили; структурни бариери могат да бъдат разходи, които е необходимо да се направят при навлизането в сектора, които не могат да бъдат възстановени при неговото напускане, икономии от мащаба, продуктова диференциация и марков имидж (включително силна реклама) и сключени дистрибуционни споразумения, патенти и други интелектуални и изключителни права; стратегически бариери може да възникват в резултат на стратегическото поведение на предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар; това стратегическо поведение може да бъде ценово (прилагане на стратегия на хищническо ценообразуване, ценова преса, крос субсидиране, ценова дискриминация и др.) и неценово (увеличаване на инвестициите, активна промоционна и дистрибуционна стратегия и др.), за целите на ex ante регулирането комисията анализира възможността за възникване на стратегически бариери в резултат на това поведение; такива бариери може да възникнат и когато предприятие – собственик на електронни съобщителни мрежи и/или предоставящо електронни съобщителни услуги, има достъп до или гарантирана привилегия за използване на важни активи или ресурси, които не са така достъпни до потенциалните предпри­ятия, желаещи да предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар.“
3. Създават се т. 13 и 14 със следното съдържание:
„13. преки и непреки мрежови ефекти – при оценка съгласно този критерий се отчита дали са налице мрежови ефекти, които могат да бъдат преки или непреки; преки мрежови ефекти се наблюдават, когато стойността на дадена стока или услуга за даден потребител произтича от по-голямото използване на тази стока/услуга от други потребители и индивидуалната полезност се увеличава с общия брой потребители; непреки мрежови ефекти се появяват, когато такава повишена стойност произтича от увеличеното използване на допълнителна стока или услуга;
14. встъпване в договорни отношения с други пазарни участници, което би могло да доведе до затваряне на пазара – при оценка съгласно този критерий се отчита дали са налице споразумения между предприятия, които биха могли да възпрепятстват, ограничават или нарушават конкуренцията на съответния пазар; такива споразумения между предприятия могат да бъдат споразуменията за роуминг, за съвместно използване на мрежата, както и за съвместни инвестиции, които не са отворени за трети страни и които биха могли да отстранят независим търговски партньор, с когото по-малък участник на пазара може да сключва сделки.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Създава се ал. 1 със следното съдържание:
„(1) За установяване наличието на съвместно значително въздействие на две или повече предприятия върху определен пазар комисията изследва дали следните три условия са изпълнени кумулативно:
1. съществува прозрачност на пазара, позволяваща на пазарните участници да наблюдават взаимно дейността си;
2. налице са адекватни възпиращи механизми, които да гарантират дългосрочен стимул за придържане към възприетата обща политика; всеки участник в олигопола трябва да знае, че конкурентно поведение от негова страна ще предизвика реакция, която ще превърне съответните инициативи в непечеливши;
3. липсва възможност за адекватна реакция от реални или потенциални конкуренти или пък от страна на потребителите, които биха могли да предотвратят очакваните от общата линия на действие резултати.“
2. Досегашният основен текст (преди изброяването) става ал. 2 и се изменя така:
„(2) За установяване наличието на съвместно значително въздействие комисията извършва анализ на характеристиките на съответния пазар и пазарното положение на предприятията, като взема предвид критерии, като:“.
3. В т. 1 думата „нисък“ се заменя с „малък“.
4. В т. 2 думата „сходни“ се заличава.
5. В т. 3 след думите „наличие на“ се заличават думите „правни или икономически“, а на двете места след думите „бариери за навлизане“ се добавя „и разширяване“; след думите „правни бариери“ се заличават думите „за навлизане на пазара“; заличават се и думите „за навлизане на нови предприятия на съответния пазар“.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. липса на или недостатъчна пазарна сила на купувача – при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има потребители (клиенти и крайни потребители) със силни позиции при водене на преговори, които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността на предприятието да следва поведение, независимо от своите потребители; такава пазарна сила на купувача е налице, когато потребители закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи и/или услуги, реализират значителна част от постъпленията на предприятието, добре са информирани за алтернативни предприятия, предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да преминат лесно и без значителни разходи към електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предлагани от други предприятия, и/или дори да започнат сами да предоставят съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено предприятие няма потребители, за които са налице изброените характеристики, може да се приеме, че потребителите на предприятието имат недостатъчна или слаба пазарна сила;“.
7. В т. 6 след затваряне на скобите се добавят думите „в рамките на периода, за който се извършва пазарният анализ“.
§ 22. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) Критериите по чл. 31 и чл. 32, ал. 2 не са изчерпателни, като, отчитайки особеностите на съответния пазар, комисията по своя преценка може да анализира тези от тях, които счита, че са относими към този пазар и са достатъчни за определяне наличието на значително въздействие върху пазара. Комисията може да анализира и други критерии, различни от посочените в чл. 31 и чл. 32, ал. 2, когато счита, че те са от значение за определяне на значителното въздействие върху съответния пазар.“
§ 23. В чл. 35, т. 3 думите „чл. 15(1)“ се заменят с „чл. 15, пар. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 24. Решението е прието от Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 150, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.
За председател: Никола Колев
10610