Комисия за финансов надзор
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.58


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 68 и 90 от 2014 г. и бр. 95 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „инструменти“ се поставя запетая, а думите „и многостранните системи за търговия“ се заменят с „многостранните системи за търговия и организираните системи за търговия“.
2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавят думите „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“.
3. Създават се нови т. 8, 9 и 10:
„8. обвързаните агенти;
9. доставчиците на услуги за докладване на данни;
10. администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от  8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/1011);“.
4. Досегашните т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по инициатива на заместник-председателите“ се заменят с „по инициатива на комисията, съответно заместник-председателите“.
2. В ал. 2 думите „обстоятелствата, определени в наредбата“ се заменят с „обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по чл. 2, определени в наредбата“.
3. В ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателите“ се заменят със „съответния член“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявлението се подава на хартиен носител, в комисията се представят документи в оригинал или копия, заверени с „Вярно с оригинала“ от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналите на документи.“
3. В ал. 4 думите „Заместник-председателите на комисията могат“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателите на комисията, могат“.
4. В ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
5. В ал. 6 се създава изречение първо: „Когато заявлението се подава по електронен път, заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Към заявлението се представят и заверени копия от документите, подлежащи на обявяване в регистър по чл. 2, в които личните данни освен тези, които се изискват по закон, са заличени.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Последващите вписвания в електронната база на регистрите по чл. 2 се извършват така, че информацията, съдържаща се в предходни вписвания, се актуализира с новопостъпила.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 думите „заместник-председател“ се заменят с „член“, а изречение второ се заличава.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „учредяването на юридическото лице“ се заменят с „вписването на юридическото лице в съответния регистър по чл. 2“;
б) в т. 16, 17, 18 и 19 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
в) в т. 23 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „законовите разпоредби, които са били нарушение“ се заменят с „основанието за прилагането им“;
г) в т. 24 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „влезли в сила“ и запетаята след тях се заличават;
д) в т. 25 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „влезли в сила“ и запетаята след тях се заличават;
е) в т. 26 и 27 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
ж) в т. 28 думите „и номерът на вписването в търговския регистър“ се заличават.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Идентификационният код (Legal Entity Identifier code – LEI code) се вписва и за всяко лице, обстоятелства за което са вписани в партидата на лице, вписано в регистър по чл. 2, когато лицето притежава такъв код.
(4) Информация за приложена принудителна административна мярка, съответно информация за наложена имуществена санкция или глоба, се оповестява в регистрите по чл. 2 след влизане в сила на решението, съответно наказателното постановление, освен ако в закон не е предвидено друго.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а числото „21“ се заменя с „23“;
б) в т. 5 числото „21“ се заменя с „23“;
в) в т. 6, 8 и 9 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
г) точка 12 се отменя;
д) в т. 13 думите „чл. 85, ал. 6“ се заменят с „чл. 190, ал. 1“;
е) в т. 14 думите „чл. 74, ал. 1“ се заменят с „чл. 153, ал. 2“;
ж) в т. 15 думите „чл. 100“ се заменят с „чл. 187“;
з) в т. 16 думите „чл. 101“ се заменят с „чл. 188“;
и) в т. 18 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
к) създават се т. 19, 20, 21, 22 и 23:
„19. лицата, които действат като маркет-мейкъри на съответния регулиран пазар;
20. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014);
21. решенията за прекратяване използването на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
22. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, постановени по реда на Регламент № 600/2014;
23. информация дали пазарният оператор предоставя услуги по докладване на данни.“
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В основния текст на ал. 3 след думите „друга държава членка“ се добавя „и за който комисията е информирала компетентния орган на приемащата държава“.
4. В ал. 4 думите „чл. 95“ се заменят с „чл. 184“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато пазарен оператор организира и многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (OCT), в регистъра по ал. 1 по партида на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор относно МСТ или OCT, се вписват и обстоятелствата по чл. 15а, съответно чл. 15б.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите, когато в лиценза на пазарен оператор е включено извършването на услуги по докладване на данни в регистъра по ал. 1 по партидата на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор, се вписват:
1. решението на комисията, с което се дава право на пазарния оператор да извършва дейност като доставчик на услуги за докладване на данни;
2. видът на услугата за докладване на данни;
3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията, с което на пазарния оператор се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни.“
§ 7. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 и 5 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. В т. 6 думата „дейността“ се заменя с „търговия“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. решението за регистриране на многостранната система за търговия като пазар за растеж;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. одобрението за използване на централен контрагент, клирингова къща или система за сетълмент на друга държава членка по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ;“.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;“.
6. Създава се нова т. 10:
„10. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;“.
7. Създава се т. 11:
„11. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;“.
8. Досегашната т. 10 става т. 12.
§ 8. В глава четвърта се създават раздели ІІб, ІІв, ІІг и ІІд:
„Раздел ІІб
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за организираните системи за търговия
Чл. 15б. В регистъра на организираните системи за търговия се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на организирана система за търговия, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник или пазарния оператор, получил лиценз от комисията да организира организирана система за търговия;
3. правилата за търговия на OCT;
4. условията и редът за упражняване на правото на преценка по чл. 115 ЗПФИ;
5. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
6. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
7. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;
8. решението на комисията за отнемане на лиценз за организиране на OCT.
Раздел ІІв
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на обвързаните агенти
Чл. 15в. В регистъра на обвързаните агенти се вписват:
1. обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 за обвързан агент – юридическо лице, а когато обвързаният агент е физическо лице – имена, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (e-mail);
2. наименование на инвестиционния посредник, от чието име действа обвързаният агент;
3. видовете инвестиционни услуги и дейности, които обвързаният агент извършва от името на инвестиционния посредник;
4. имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице.
Раздел ІІг
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни
Чл. 15г. В регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни;
2. конкретните услуги по докладване на данни, които лицето има право да предоставя съгласно лиценза;
3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията за отнемане на лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни.
Раздел ІІд
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011
Чл. 15д. В регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, се вписват:
1. решението на комисията за издаване на лиценз или регистриране на администратор на бенчмарк;
2. информация за всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително конфликтите на интереси, произтичащи от собствеността или от контрола на администратора;
3. видът на бенчмарка, за който е издаден лицензът или регистрацията;
4. решението на комисията за отнемане или спиране действието на лиценза, съответно заличаване или спиране действието на регистрацията на администратора на бенчмарк.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;
б) в т. 1 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“, а думите „лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, и номерът на лиценза“ се заменят с „разрешение за извършване на услугите и дейностите по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, и номерът на лиценза, съответно разрешението“;
в) в т. 2 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. решението на комисията за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България от юридическо лице от трета държава чрез клон;“
д) точка 4 се отменя;
е) в т. 5 думите „чл. 11, ал. 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, 6 и 7“;
ж) в т. 6 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;
з) в т. 7 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ и „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;
и) в т. 8 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ и „по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ, влезли в сила“ се заличават;
к) в т. 9 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
л) в т. 10 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а думите „седалището, адресът на управление и предметът на дейност“ се заменят със „седалището и адресът на управление“;
м) точка 12 се изменя така:
„12. информация за депозитарната институция на финансови инструменти, в която инвестиционният посредник членува;“
н) точки 13 и 14 се отменят;
о) точка 15 се изменя така:
„15. мястото на търговия, в което членува инвестиционният посредник;“
п) точки 16 и 17 се отменят;
р) точка 19 се изменя така:
„19. годишният финансов отчет по чл. 29 от Закона за счетоводството и консолидираният финансов отчет по чл. 31 от Закона за счетоводството, с изключение на годишните и консолидираните финансови отчети на инвестиционните посредници – банки;“
с) в т. 21 думите „лиценза за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3 ЗПФИ“ се заменят с „лиценза, съответно разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2 ЗПФИ“;
т) в т. 22 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
у) създава се нова т. 23:
„23. информация за обвързания агент, който действа от името на посредника;“
ф) досегашната т. 23 става т. 24 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
аа) в основния текст след думите „държава членка чрез клон“ се добавя „или чрез обвързан агент, установен в друга държава членка, в която инвестиционният посредник няма клон“;
бб) в буква „в“ думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
вв) създава се нова буква „г“:
„г) данни за обвързания агент – наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент, съответно имената на физическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент;“
гг) досегашната буква „г“ става буква „д“;
х) досегашната т. 24 става т. 25 и в нея след думите „свободно предоставяне на услуги“ се добавя „или чрез обвързан агент“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“, а след думата „клон“ се поставя запетая и се добавя „съответно чрез обвързан агент“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на обвързания агент, ако е юридическо лице“;
в) в т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на обвързания агент, ако е физическо лице“;
г) създава се т. 6:
„6. имената на брокерите и инвестиционните консултанти, които сключват сделки и предоставят съвети във връзка с дейността на клона.“
3. В ал. 3 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.
4. В ал. 4 след думите „организира МСТ“ се добавя „или OCT“, а думите „чл. 15, ал. 5, т. 1 – 11“ се заменят с „чл. 15а, съответно чл. 15б“.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите, когато инвестиционен посредник има лиценз за извършване на услуги по докладване на данни, в регистъра се вписват:
1. решението на комисията, с което се дава право на инвестиционния посредник да извършва дейност като доставчик на услуги за докладване на данни;
2. видът на услугата за докладване на данни;
3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията, с което на инвестиционния посредник се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точки 2 и 7 се отменят;
б) в т. 13 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. В ал. 6 т. 5 се изменя така:
„5. наименованието на банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;“.
§ 11. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а думата „представителя“ се заменя с „представителите“.
2. В т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
3. Точки 3 и 4 се отменят.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. В т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а думите „трите имена“ се заменят с „имената“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „ЕИК на инвестиционното дружество, съответно“ се заличават;
б) в т. 3 думите „уставът на инвестиционното дружество, съответно“ се заличават;
в) в т. 7 думите „ISIN код, рисков профил“ и запетаята пред тях се заличават;
г) създават се т. 8 и 9:
„8. рисковият профил на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;
9. ISIN кодът на емисията на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;“
д) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 10, 11 и 12;
е) досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите „решенията за“ се заменят с „решението на комисията, с което се одобрява“;
ж) досегашните т. 12 и 13 стават съответно т. 14 и 15;
з) досегашните т. 14 и 15 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 17, ал. 1 и 4, както и имената на назначените квестори.“
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „трите имена“ се заменят с „имената“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват проспектът, документът с ключовата информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка, както и всяко изменение в тях;“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните обстоятелства:
1. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от съответния компетентен орган лиценз;
2. ISIN кодът на емисията, ако има такъв;
3. наименованието на лицето, чрез което се предлагат и изкупуват обратно дяловете на колективната инвестиционна схема на територията на Република България, ако е различно от управляващото дружество;
4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове, както и всяка последваща актуализация на тези документи;
5. годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема;
6. шестмесечният финансов отчет на колективната инвестиционна схема.“
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3, 4 и 5 се отменят.
2. В т. 6 след думата „решението“ се добавя „на комисията“.
3. В т. 7 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думите „трите имена (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
4. В т. 8 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. имената на лицата, които ще извършват инвестиционни консултации относно финансови инструменти;“.
6. В т. 10 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
7. Точка 11 се отменя.
8. В т. 15 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 15. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 17 и 18“;
б) в т. 2 думите „ЕИК на националното инвестиционно дружество, съответно“ се заличават;
в) в т. 3 думите „уставът на националното инвестиционно дружество, съответно“ се заличават;
г) в т. 5 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ и „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;
д) точка 6 се отменя;
е) в т. 7 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;
ж) в т. 13 думите „решението за“ се заменят с „решението на комисията, с което се одобрява“;
з) точка 16 се отменя;
и) точка 18 се отменя;
к) създава се т. 24:
„24. за национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват местата на търговия, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всяко място на търговия, на който се предлагат.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и чл. 21.“
§ 16. В наименованието на раздел VIб на глава четвърта накрая се поставя запетая и се добавя „включително лицата, които управ­ляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции“.
§ 17. В чл. 23б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се променя така:
(1) В регистъра на ЛУАИФ, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, за ЛУАИФ се вписват съответните обстоятелства по чл. 23, както и следните обстоятелства:“;
б) в т. 7 абревиатурата „ЛАУИФ“ се заменя с „ЛУАИФ“;
в) в т. 10 думите „трите имена (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“;
г) в т. 11 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;
д) в т. 12 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, абревиатурата „ЛАУИФ“ се заменя с „ЛУАИФ“ и думите „трите имена (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“;
е) в т. 13 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, думите „чл. 224“ се заменят с „чл. 222“ и думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
ж) в т. 14 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;
з) в т. 15 след думата „решението“ се добавя „на комисията“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В регистъра по ал. 1 за ЛУАИФ с произход от друга държава членка, което управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, се вписват следните обстоятелства:
1. името или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;
2. в случай че осъществява дейност посредством откриване на клон – седалището и адресът на управление на клона и данните за управителя на клона;
3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява на територията на Република България;
4. програмата за дейността и всяка промяна в нея;
5. датата, от която ще започне да извършва дейност на територията на Република България.
(4) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, се вписват обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията по чл. 197, ал. 9 ЗДКИСДПКИ за регистриране на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество;
2. обозначението „EuVECA“, съответно „EuSEF“, за съответния фонд;
3. списък на държавите членки, на чиито пазари лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, предлагат такива фондове;
4. списък на държавите членки, в които лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, са установили такива фондове;
5. решението на комисията за отписване на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество.
(5) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за дългосрочни инвестиции, се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. разрешението на комисията за извършване на дейност по чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ;
2. обозначението „ELTIF“ за съответния фонд;
3. държавата членка, където се предлагат дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции;
4. регулираните пазари или многостранните системи за търговия, на които дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции са допуснати до търговия;
5. срокът, за който е учреден фондът за дългосрочни инвестиции;
6. решението на комисията за отнемане на разрешение за извършване на дейност по чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ.“
§ 18. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. името, електронен адрес и адрес за кореспонденция;“.
2. В т. 4 след думите „съответно на“ се добавя „обвързания агент, на“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. информация за приложените принудителни административни мерки от комисията, съответно заместник-председателя на комисията, както и отмяната им, основанието за прилагането им, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка;“.
4. В т. 6 думите „наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ, влезли в сила“ се заменят с „информация за наложените глоби от председателя и заместник-председател на комисията“.
5. Точка 7 се отменя.
§ 19. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в т. 9, 10, 11, 12 и 13 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. Точка 14 се изменя така:
„14. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в застрахователното (или презастрахователното) дружество или друго участие, което им дава възможност да го контролират; за физическо лице се вписват имената, за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление;“.
3. Точка 15 се отменя.
4. В т. 17 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят с „чл. 29“.
5. В т. 19, буква „а“ думите „номер ГЖ.4“ се заменят с „номер ГЖ.4а“, а думите „и справките на застрахователите съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.“ се заличават.
6. В т. 22 и 23 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 20. В чл. 26, т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „чл. 166“ се заменят с „чл. 315“;
б) в т. 3 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“;
в) в т. 7 думите „датата и основанието“ се заменят с „решението“.
3. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
б) в т. 3 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“;
в) в т. 4 думите „влезли в сила“ се заличават.
§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. имената на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление;“.
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 10 и 11 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават;
д) в т. 14 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а цифрата „6“ се заменя със „7“;
е) в т. 15 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 5 и 6 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 23. В чл. 30, т. 1 и 3 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. В т. 4 думите „влезли в сила“ се заличават.
§ 25. В § 1, ал. 2 от допълнителната разпоредба накрая на първото изречение се поставя запетая и се добавя „освен ако в закон е предвидено друго“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Лицата по чл. 2 заявяват за вписване в регистрите на комисията настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба в едномесечен срок от влизането й в сила.
§ 27. В Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (обн., ДВ, бр. 6 от 2017 г.; попр., бр. 31 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г.) в приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава справка № ГЖ.4а: „Активно презастраховане за периода от 01.01. до края на ………. година“, както следва:
 
 

ВИЖ справката

 
 
 
 
§28. Наредбата е приета с Решение №1097 от 28.11.2018г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:Карина Караиванова
10602