Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Международна конвенция за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ
за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. – ДВ, бр. 28 от 2018 г. В сила за Република България  от 30 юли 2018 г.)
Страните по настоящата Конвенция,
Припомняйки Член 196, т. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която постановява, че „Държавите вземат всички мерки, необходими, за да предотвратят, намалят и контролират замърсяването на морската среда, дължащо се на такова използване на технологии под тяхна юрисдикция или контрол, или на преднамерено или случайно въвеждане на такива видове организми, които са чужди или нови за някоя конкретна част на морската среда и които могат да предизвикат в тази част значителни и вредни изменения.“,
Отбелязвайки основните задачи на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD) от 1992 г., както и че преносът и въвеждането на вредни водни организми и патогенни организми чрез корабните баластни води заплашва запазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, както и решение IV/5 на Конференцията на Страните (COP 4)  от 1998 г. по CBD относно опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните екосистеми, а така също и решение VI/23 на Конференцията на Страните (COP 6)  от 2002 г. по CBD за чужди растителни и животински видове, които заплашват екосистемите, местообитанията или видовете, включващи ръководни принципи за борба с инвазивни видове,
Отбелязвайки освен това,че Конференцията на Организацията на обединените нации за Околната среда и развитие (UNCED) от 1992 г. препоръча на Международната Морска Организация (Организацията) да обмисли приемането на подходящи правила за изхвърляне на корабни баластни води,
Имайки предвидпревантивния подход, изложен в Принцип 15 от Декларацията от Рио за околната среда и развитието и посочени в Резолюция MEPC.67(37), приета от Комитета по опазване на морската среда на Организацията на 15 септември 1995 г.,
Имайки също предвид, че Световната среща на върха по устойчиво развитие от 2002 г., в параграф 34(b) от своя План за изпълнение, призовава за действия на всички нива, за да се ускори разработването на мерки за справяне с инвазивните чужди видове в баластните води,
Съзнавайки, че неконтролираното изхвърляне на баластни води и седименти от кораби е довело до пренасянето на вредни водни организми и патогени, причиняващи вреди или щети на околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси,
Потвърждавайкизначението, което е отделено на този въпрос от Организацията чрез резолюциите на Общото й събрание А.774(18) от 1993 г. и А.868(20) от 1997 г., приети с цел справяне с последиците от пренасянето на вредни водни организми и патогени,
Потвърждавайки също,че няколко държави са предприели индивидуални действия с цел предотвратяване, свеждане до минимум и в крайна сметка премахване на рисковете от въвеждане на вредни водни организми и патогени от кораби, които посещават техни пристанища, а също така, че бидейки от световен мащаб, този проблем изисква действия, основаващи се на приложими в цял свят правила заедно с насоки за ефективното им прилагане и еднакво тълкуване,
Желаейки да се продължи разработването на по-безопасни и по-ефективни възможности за управление на баластните води, които да доведат до продължаващо предотвратяване, ограничаване и окончателно премахване на преноса на вредни водни организми и патогени,
Решени да предотвратят, ограничат и окончателно да премахнат рисковете за околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси, произтичащи от преноса на вредни водни организми и патогени, чрез контрол и управление на корабните баластни води и седименти, както и да избегнат нежелани странични ефекти от осъществяването на такъв контрол и да насърчат развитието на свързани с проблема знания и технологии,
Намирайки,че тези цели могат най-добре да бъдат постигнати чрез сключване на Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
За целите на тази Конвенция, освен ако изрично не е предвидено друго:
1. „Администрация“ означава правителството на държавата, под чиято юрисдикция се експлоатира корабът. По отношение на кораба, който има право да плава под знамето на дадена държава, администрацията е правителството на тази държава. По отношение на плаващи платформи, заети с промишленото проучване и експлоатацията на повърхността на морското дъно и в неговите недра, прилежащи на брега, над които крайбрежната държава осъществява суверенни права за целите на промишленото проучване и експлоатацията на неговите природни ресурси, включително и плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване (FPSO), администрацията е правителството на съответната крайбрежна държава.
2. „Баластна вода“ означава водата със суспендираните в нея частици, взета на борда на кораба, за да се контролира диферентът, кренът, газенето, устойчивостта или напреженията на кораба.
3. „Управление на баластни води“ означава механични, физични, химични и биологични процеси, било то самостоятелно или в комбинация, с цел да се отстрани, обезвреди или да се избегне приемането или изхвърлянето на вредни водни организми и патогени в баластните води и седименти.
4. „Свидетелство“ означава Международното свидетелство за управление на баластните води.
5. „Комитет“ означава Комитета по опазване на морската среда на Организацията.
6. „Конвенция“ означава Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти.
7. „Бруто тонаж“ означава брутния тонаж, изчислен в съответствие с правилата за измерване на тонажа, дадени в приложение I (Annex I) към Международната конвенция за измерване тонажа на корабите от 1969 г. или всяка заместваща я Конвенция.
8. „Вредни водни организми и патогени“ означава водни организми или патогени, които, ако бъдат внесени в морето, включително в речните устия или в сладководни течения, могат да създадат опасност за околната среда, човешкото здраве, имущество или ресурси, да нарушат биологичното разнообразие или да попречат на друго законосъобразно използване на такива райони.
9. „Организация“ означава Международната морска организация (IMO).
10. „Генерален секретар“ означава Генералния секретар на Организацията.
11. „Седименти“ означава веществата, утаили се от баластните води на даден кораб.
12. „Кораб“ означава плавателен съд от всякакъв тип, работещ във водна среда и включва съдове, като: потопяеми съдове, плавателни средства, плаващи платформи, плаващи складови съоръжения (FSUs) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване (FPSOs).
Член 2
Общи задължения
1. Страните се задължават да изпълняват в пълен обем разпоредбите на настоящата Конвенция и Анекса към нея, за да се предотврати, сведе до минимум и в крайна сметка елиминира пренасянето на вредни водни организми и патогени чрез контрола и управлението на корабните баластни води и седименти.
2. Анексът съставлява неразделна част от настоящата Конвенция. Всяко позоваване на настоящата Конвенция означава едновременно и позоваване на Анекса, освен ако изрично не е предвидено друго.
3. Никаква част от настоящата Конвенция не трябва да се тълкува като пречка за дадена страна да предприема индивидуално или съвместно с други страни по-строги мерки за предотвратяване, намаляване или премахване преноса на вредни водни организми и патогени чрез контрол и управление на корабните баластни води и седименти при спазване на международното право.
4. Страните ще се стремят да си сътрудничат с цел ефективно въвеждане, спазване и прилагане на настоящата Конвенция.
5. Страните се задължават да насърчават по-нататъшното развитие на стандартите за управление на баластните води с цел предотвратяване, ограничаване и в крайна сметка премахване на преноса на вредни водни организми и патогени чрез контрола и управлението на корабните баластни води и седименти.
6. Страните, предприемащи действия по настоящата Конвенция, ще се стремят да не увреждат и нанасят щети както на собствената си околна среда, човешко здраве, имущество и природни богатства, така и на тези на други страни.
7. Страните гарантират, че използваните от тях практики по управление на корабни баластни води в съответствие с Конвенцията няма да причиняват по-голяма вреда от тази, която предотвратяват на околната среда, човешкото здраве, имущество и природни богатства на собствената си държава, както и тези на други държави.
8. Страните ще насърчават корабите, които имат право да плават под тяхно знаме и към които се прилага настоящата Конвенция, да избягват, доколкото е практически възможно, да приемат баластна вода с потенциално вредни водни организми и патогени, както и седименти, които могат да съдържат такива организми, включително чрез насърчаване на подходящото прилагане на препоръките, разработени от Организацията.
9. Страните ще се стремят да си сътрудничат под егидата на Организацията за справяне със заплахите и рисковете за чувствителни, уязвими или застрашени морски екосистеми и биологичното разнообразие в райони извън границите на националните юрисдикции, отчитайки правилата за управление на корабните баластни води.
Член 3
Прилагане
1. Ако в настоящата Конвенция не е изрично предвидено друго, Конвенцията се прилага за:
        (а) кораби, които имат право да плават под знамето на някоя от страните по Конвенцията; и
        (b) кораби, които нямат право да плават под знамето на някоя от страните по Конвенцията, но се експлоатират по пълномощия на такава страна.
2. Настоящата Конвенция не се прилага за:
        (а) кораби, които не са проектирани или построени да приемат баластни води;
        (b) кораби на страна, които се експлоатират само във води под юрисдикцията на тази страна, освен ако страната реши, че изхвърлянето на баластни води от такива кораби ще наруши или увреди нейната околна среда, човешко здраве, имущество или природни ресурси или тези на съседни и други държави;
        (c) кораби на страна, които се експлоатират само във води под юрисдикцията на друга страна, при условие че са упълномощени от последната страна за такова изключване; никоя страна не може да предоставя такива пълномощия, ако това би нарушило или увредило нейната околна среда, човешко здраве, имущество или ресурси или и тези на съседни и други държави; всяка страна, непредоставяща такива пълномощия, следва да уведоми Администрацията на такъв кораб, че настоящата Конвенция е приложима за съответния кораб;
        (d) кораби, които се експлоатират само във води под юрисдикцията на една от страните и в открито море, с изключение на кораби, които не са получили разрешение в съответствие с подпараграф (c), освен ако тази страна прецени, че изхвърлянето на баластни води от такива кораби ще наруши или увреди нейната околната среда, човешкото здраве, имущество или ресурси или и тези на съседни и други държави;
        (e) военни кораби, спомагателни военни кораби или други кораби, принадлежащи на държавата или експлоатирани от нея и използвани към момента изключително за правителствена нетърговска дейност; но всяка страна трябва да гарантира чрез предпремане на съответни мерки, ненанасящи вреда на експлоатацията или експлоатационните възможности на такива кораби, нейна собственост или експлоатирани от нея, щото тези кораби да действат, доколкото това е целесъобразно и практически възможно, по начин, съвместим с настоящата Конвенция; и
        (f) постоянния баласт, представляващ баластни води в запечатани танкове на кораба, неподлежащи на изхвърляне.
3. По отношение на корабите на държавите, които не са страни по настоящата Конвенция, страните следва да прилагат изискванията на тази Конвенция, за да гарантират, че такива кораби няма да се ползват от по-благоприят­ни условия.
Член 4
Контрол върху преноса на вредни водни организми и патогени чрез корабните баластни води и седименти
1. Всяка страна ще изисква от корабите, към които е приложима настоящата Конвенция и които имат право да плават под нейното знаме или се експлоатират под нейни пълномощия, да съответстват на изискванията, изложени в тази Конвенция, включително и на приложимите стандарти и изисквания от Анекса, и да предприемат ефективни мерки, за да се гарантира, че те отговарят на тези изисквания.
2. Всяка страна, надлежно отчитайки своите специфични условия и възможности, ще разработи национални политики, стратегии или програми за управление на корабните баластни води в своите пристанища и в акваториите под своя юрисдикция, които да съответстват на настоящата Конвенция и да насърчават постигането на целите й.
Член 5
Приемни съоръжения за седименти
1. Всяка страна се задължава да гарантира, че в определени от нея пристанища и терминали, където се извършва почистване или ремонт на баластни танкове, са осигурени подходящи съоръжения за приемане на седименти при отчитане на Насоките, разработени от Организацията. Тези приемни съоръжения трябва да функционират, без да създават излишно забавяне на корабите и да осигуряват безопасно изхвърляне на седиментите, така че да не се застрашава или уврежда околната среда, човешкото здраве, имущество или ресурсите на съответната страна или на други страни.
2. Всяка страна се задължава да уведоми Организацията, за да бъдат осведомени трети заинтересовани страни, за всеки случай, когато за осигурените по параграф 1 съоръжения се твърди, че са неподходящи.
Член 6
Научно-технически изследвания и мониторинг
1. Страните ще полагат усилия, самостоятелно или съвместно, за да:
        (а) насърчават и улесняват научно-техническите проучвания на проблемите, свързани с управлението на корабните баластни води; и
        (b) осъществяват мониторинг върху въздействията от управлението на баластните води в акваториите под тяхна юрисдикция.
Такива проучвания и мониторинг трябва да включват наблюдение, измерване, вземане на проби, оценка и анализ на ефективността и на неблагоприятните въздействия на всяка използвана технология или методология, както и на вредните въздействия, причинени от организми и патогени, за които е установено, че са пренесени чрез корабни баластни води.
2. Всяка страна, за постигане целите на настоящата Конвенция, ще насърчава достъпа до такава информация на други страни, които я поискат, свързана със:
        (а) научни и технологични програми, както и технически мерки, касаещи управлението на баластни води; и
        (b) ефективността на управлението на баластни води, постигната в резултат на програми за мониторинг и оценка.
Член 7
Прегледи и освидетелстване
1. Всяка страна гарантира, че корабите, плаващи под нейно знаме или експлоатирани под нейна юрисдикция и подлежащи на преглед и освидетелстване, са прегледани и освидетелствани в съответствие с правилата на Анекса.
2. Страна, въвела мерки съгласно Член 2.3 и раздел С от Анекса, няма право да изисква допълнителен преглед и освидетелстване на кораб на друга страна, както и Администрацията на кораба не е длъжна да извършва преглед и освидетелстване на допълнителни мерки, наложени от друга страна. Проверката за съответствие с такива допълнителни мерки е ангажимент на страната, която ги е въвела, като самата проверка не бива да се използва като основание за необосновано забавяне на кораба.
Член 8
Нарушения
1. Забранява се всяко нарушение на изиск­ванията на настоящата Конвенция, независимо от мястото на неговото извършване, като санкциите за такова нарушение се определят от законодателството на Администрацията на съответния кораб. В случай че Администрацията е информирана за такова нарушение, тя трябва да разследва случая и може да поиска от докладващата страна да предостави допълнителни доказателства за предполагаемото нарушение. Ако Администрацията се убеди, че са налични достатъчно доказателства, позволяващи да възбуди производство по отношение на предполагаемото нарушение, тя е длъжна да предприеме необходимите действия за възбуждане на такова производство, колкото е възможно по-скоро, в съответствие със своето законодателство. Администрацията своевременно информира страната, докладвала предполагаемото нарушение, както и Организацията за всяко предприето действие. Ако Администрацията не е предприела никакви действия в рамките на 1 година след получаване на информацията, тя е длъжна да информира за това страната, докладвала предполагаемото нарушение.
2. Забранява се всякакво нарушение на изискванията на настоящата Конвенция, извършено в рамките на юрисдикцията на страна по Конвенцията, като санкциите за такова нарушение се определят от законодателството на тази страна. В случаите на извършване на такова нарушение съответната страна:
        (а) предприема действия за възбуждане на производство в съответствие със своето законодателство; или
        (b) предоставя на Администрацията на кораба наличната й за съответния случай информация и доказателства, които потвърждават извършеното нарушение.
3. Предвидените в законодателството на страна по Конвенциията санкции съгласно настоящия член трябва да бъдат достатъчно строги, за да предотвратят нарушения на тази Конвенция, независимо от мястото на извършването им.
Член 9
Проверки на корабите
1. Кораб, към който се прилага тази Конвенция, докато е в пристанище или крайбрежен терминал под юрисдикцията на друга страна по Конвенцията, може да бъде подложен на проверка, извършвана от длъжностни лица, надлежно оправомощени от тази страна, с цел да се установи дали корабът съответства на Конвенцията. С изключение на предвиденото в параграф 2 от настоящия член подобна проверка се ограничава до:
        (а) проверка за наличие на борда на кораба на валидно Свидетелство и ако то е валидно, да се приема; и
        (b) проверка на дневника за баластни операции, и/или
        (с)   вземане на проби от корабните баластни води в съответствие с Насоките, разработени от Организацията; независимо от продължителността на времето, необходимо за извършване на анализ на пробите, този период от време не може да бъде използван като основание за необосновано забавяне на обработката, маневрите или отплаването на кораба.
2. Когато даден кораб не разполага с валидно Свидетелство или са налице явни основания да се счита, че:
        (а) състоянието на кораба или неговото оборудване не съответства значително на данните, съдържащи се в Свидетелството; или
        (b) капитанът или екипажът не са запознати с основни корабни процедури, свързани с управлението на корабните баластни води, или не са въвели такива процедури,
може да се извърши детайлна (задълбочена) проверка.
3. При обстоятелствата, посочени в параграф 2 от настоящия член, страната, извършваща проверката, предприема такива действия, които да гарантират, че корабът няма да изхвърли баластните си води дотогава, докато на борда му се създаде възможност това да стане без заплаха от увреждане на околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси.
Член 10
Установяване на нарушения и контрол на корабите
1. Страните по Конвенцията си сътрудничат при установяване на нарушения и при прилагане на разпоредбите на Конвенцията.
2. Ако се установи, че кораб е нарушил изискванията на настоящата Конвенция, страната, под чието знаме корабът има право да плава, и/или страната, в чието пристанище или крайбрежен терминал се експлоатира този кораб, може в допълнение към санкциите, предвидени в Член 8, или действията, предвидени в Член 9, да предприеме стъпки за предупреждение, за държане или недопускане на кораба. Страната, в чието пристанище или крайбрежен терминал се експлоатира корабът, обаче може да разреши на този кораб да напусне пристанището или терминала, за да изхвърли баластните си води или за да се отправи към най-близкия подходящ кораборемонтен завод или приемно съоръжение, при условие че това няма да застраши или увреди околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси.
3. Ако резултатът от пробоотбора, описан в Член 9.1, параграф (с), сочи или потвърждава информация, получена от друго пристанище или крайбрежен терминал, че даден кораб представлява заплаха за околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси, то страната, в чиито акватории се експлоатира този кораб, следва да забрани изхвърлянето на корабните баластни води, докато заплахата не бъде отстранена.
4. Всяка страна може също да извърши проверка на кораб, когато влиза в пристанища или крайбрежни терминали под нейна юрисдикция, по искане за разследване, постъпило от друга страна по Конвенцията, придружено с достатъчно доказателства за това, че корабът се експлоатира или е бил експлоатиран в нарушение на изискванията на настоящата Конвенция. Докладът от подобно разследване се изпраща на поискалата го страна, както и до компетентния орган от Администрацията на съответния кораб, за да могат да бъдат предприети подходящи мерки.
Член 11
Уведомяване за контролни действия
1. Ако проверка, извършена съгласно Член 9  или 10, покаже нарушение на настоящата Конвенция, корабът трябва да бъде уведомен. На Администрацията се изпраща доклад, включително всички доказателства за нарушението.
2. В случай че се предприемат действия в съответствие с Член 9.3, 10.2 или 10.3, длъжностното лице, извършващо тези действия, уведомява незабавно Администрацията на съответния кораб в писмена форма, а ако това е невъзможно – консула или дипломатическия представител на страната, под чието знаме плава корабът, за всички обстоятелства, предизвикали тези действия. В допълнение трябва да се уведоми и признатата Организация, отговорна за издаването на Свидетелството.
3. Освен страните, упоменати в параграф 2,  съответният контролен орган в държавата на пристанището следва да предаде цялата налична информация за нарушението на властите в следващото пристанище на кораба, ако не е в състояние да предприеме действия, превидени в Член 9.3, 10.2 или 10.3, или ако корабът е получил разрешение да отплава към следващото пристанище на посещение.
Член 12
Необосновано забавяне на кораби
1. Предприемат се всички възможни мерки, за да се избягва необоснованото задържане или забавяне на кораб съгласно Член 7.2, 8, 9 или 10 от настоящата Конвенция.
2. Всеки кораб, неоснователно задържан или забавен по Член 7.2, 8, 9 или 10 от настоящата Конвенция, има право на обезщетение за понесени в резултат на това загуби и щети.
Член 13
Техническа помощ, съдействие и регионално сътрудничество
1. Страните по Конвенцията, директно или чрез Организацията и други международни организации, в зависимост от случая, оказват подкрепа на тези страни, които се обръщат с молба за получаване на техническа помощ по отношение на контрола и управлението на корабните баластни води и седименти за:
        (а) обучаване на персонал;
        (b) осигуряване на подходящи технологии, оборудване и съоръжения;
        (с)   започване на съвместни изследователски и развойни програми; и
        (d) предприемане на други действия, насочени към ефективното прилагане на настоящата Конвенция и на насоки, разработени от Организацията в тази връзка.
2. Страните се задължават да си сътрудничат активно в съответствие с националното си законодателство, правила и политики по отношение обмена на технологии, свързани с контрола и управлението на корабните баластни води и седименти.
3. С цел постигане на целите на настоящата Конвенция страните с общи интереси в опазването на околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси в определен географски район, в частност страните, граничещи със затворени и полузатворени морета, отчитайки особеностите на този регион, полагат усилия за засилване на регионалното сътрудничество, включително чрез сключване на регионални споразумения в съответствие с настоящата Конвенция. Страните по Конвенцията си сътрудничат със страните по регионални споразумения за разработване на хармонизирани процедури.
Член 14
Обмен на информация
1. Всяка страна по Конвенцията докладва на Организацията и когато е уместно, предоставя на други страни по Конвенцията информация относно:
        (а) изисквания и процедури, свързани с управлението на баластни води, включително текстове на закони, разпоредби, и правила за прилагането на настоящата Конвенция;
        (b) наличието и местонахождението на приемни съоръжения за предаване и последваща екологична и безопасна обработка на баластни води и седименти;
        (с)   изисквания за предоставяне на информация от кораб, който не е в състояние да изпълни разпоредбите на настоящата Конвенция, по причини, посочени в правилата А-3 и B-4 от Анекса.
2. Организацията уведомява страните за получаването на всякаква информация по този член и разпространява до всички страни всякаква информация, изпратена й по подпараграфи 1(b) и (с) от настоящия член.
Член 15
Уреждане на спорове
Всякакъв спор между страните по Конвенцията относно нейното тълкуване или прилагане се урежда чрез преговори, разследване, посредничество, помиряване, арбитраж, съдебно споразумение, с помощта на регионални органи или други мирни средства по избор на страните.
Член 16
Връзка с международното право и други споразумения
Нищо в настоящата Конвенция не ограничава правата и задълженията на която и да е държава съгласно обичайното международно право така, както е прието в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.
Член 17
Подписване, ратификация, приемане, одобрение и присъединяване
1. Настоящата Конвенция е открита за подписване от всяка държава в седалището на Организацията от 1 юни 2004 г. до 31 май 2005 г. и впоследствие остава открита за присъединяване към нея от всяка държава.
2. Държавите могат да станат страни по настоящата Конвенция чрез:
        (а) подписване без уговорка за ратифициране, приемане или одобрение; или
        (b) подписване с уговорка за ратифициране, приемане или одобрение с последващо ратифициране, приемане или одобрение; или
        (с)  присъединяване.
3. Ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване се извършва чрез депозиране на съответния документ при Генералния секретар.
4. Ако дадена държава се състои от две или повече териториални единици, в които има различни правни системи, приложими към материята на настоящата Конвенция, тя може в момента на подписване, ратификация, приемане, одобряване или присъединяване да декларира, че настоящата Конвенция ще се прилага във всички нейни териториални единици или само в една или повече от тях и има възможност да промени по всяко време подадената първоначално декларация чрез депозиране на нова такава.
5. Всяка такава декларация се съобщава на Депозитаря в писмен вид, като изрично се посочва териториалната единица или единици, в които е приложима настоящата Конвенция.
Член 18
Влизане в сила
1. Настоящата Конвенция влиза в сила след изтичане на дванадесет месеца от датата, на която не по-малко от тридесет държави, общият бруто тонаж на чиито търговски кораби съставлява не по-малко от тридесет и пет процента от бруто тонажа на световния търговски флот, са я или подписали без възражения за ратификация, приемане или одобрение, или са депозирали необходимите документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване съгласно Член 17.
2. За държави, депозирали документ за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване към настоящата Конвенция след датата на изпълнение на условията, необходими за нейното влизане в сила, но преди датата й на влизане в сила, ратифицирането, приемането, одобрението или присъединяването придобиват правна сила или от датата на влизане в сила на Конвенцията, или след изтичане на три месеца от датата на депозиране на съответния документ в зависимост от това коя дата е по-късна.
3. За държави, депозирали съответния документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване след датата на влизане в сила на настоящата Конвенция, съответният документ придобива правна сила след изтичането на три месеца от датата на депозирането му.
4. След датата на влизане в сила на изменение на настоящата Конвенция съгласно Член 19  всеки документ за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване се счита за обвързващ с прилагането на Конвенцията, както е изменена.
Член 19
Изменения
1. Настоящата Конвенция може да бъде изменяна посредством всяка от процедурите, уточнени в следващите параграфи.
2. Изменения след разглеждане от Организацията:
        (а) Всяка страна членка може да предлага изменения на Конвенцията. Всяко предложение за изменение се изпраща до Генералния секретар, който го разпространява до всички страни и членове на Организацията най-малко шест месеца преди разглеждането му.
        (b) Всяко предложено и разпратено по този начин изменение се разглежда от Комитета. Страните независимо дали членуват, или не в Организацията имат право да участват в разискванията на Комитета за разглеждане и приемане на предложеното изменение.
        (с)  Измененията се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите страни членки, гласуващи в Комитета, при условие че при гласуването са присъствали най-малко една трета от страните.
        (d) Измененията, приети в съответствие с подпараграф (с), се изпращат от Генералния секретар до страните за приемане.
        (е)   Изменение се счита за прието, ако са спазени следните условия:
              (i)    Изменение на член от Конвенцията се счита за прието от датата, на която две трети от страните по Конвенцията са уведомили Генералния секретар за приемането му.
              (ii)   Изменение на Анекса към Конвенцията се счита за прието след изтичане на период от дванадесет месеца от датата на приемането му или от друга дата, определена от Комитета. Ако в течение на този период една трета от страните са уведомили Генералния секретар, че възразяват срещу изменението, последното се счита за неприето.
        (f)   Изменение влиза в сила при следните условия:
              (i)    Изменение на член от Конвенцията влиза в сила за тези страни по Конвенцията, които са декларирали, че са го приели шест месеца след датата, на която то е било прието в съответствие с предвиденото в подпараграф (е)(i).
              (ii)   Изменение в Анекса към Конвенцията влиза в сила по отношение на всички страни шест месеца след датата, на която то е било прието, с изключение за всяка страна, която е:
                     (1) уведомила, че има възражения по изменението в съответствие с подпараграф (е)(ii) и не е оттеглила това си възражение; или
                     (2) уведомила Генералния секретар преди влизането в сила на това изменение, че то ще влезе в сила за тази страна след изрично уведомление за приемането му.
        (g)(i)  Страна, заявила възражение по подточка (f)(ii)(1), може впоследствие да уведоми Генералния секретар, че приема изменението.  В тези случаи изменението влиза в сила спрямо тази страна по Конвенцията шест месеца след датата на уведомлението за приемане или от датата, на която изменението влиза в сила, в зависимост от това коя дата е по-късна.
              (ii)   Ако страна е изпратила уведомление по подпараграф (f)(ii)(2), с което известява Генералния секретар, че приема дадено изменение, то това изменение влиза в сила за съответната страна по Конвенцията шест месеца след датата на уведомлението за приемане или от датата, на която изменението влиза в сила, в зависимост от това коя дата е по-късна.
3. Изменение чрез свикване на конференция:
        (а) По молба на страна, поддържана най-малко от една трета от страните, Организацията свиква конференция на страните по Конвенцията за разглеждане на измененията към настоящата Конвенция.
        (b) Всяко изменение, одобрено от такава конференция с мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас страни, се изпраща от Генералния секретар до всички страни за приемане от тях.
        (с)   Ако конференцията не вземе друго решение, изменението се смята за прието и влиза в сила в съответствие с условията на процедурите, предвидени съответно в параграфи 2(е) и (f).
4. Страна, отхвърлила приемането на изменение към Анекса, не се счита за страна само по отношение прилагането на това изменение.
5. Всяко уведомление по този член се изпраща в писмен вид до Генералния секретар.
6. Генералният секретар уведомява всички страни по Конвенцията и членовете на Организацията за:
        (а) всяко изменение, което влиза в сила, както и за датата на влизането му в сила като цяло и за всяка страна поотделно; и
        (b) всяко уведомление, направено по настоящия член.
Член 20
Денонсиране
1. Настоящата Конвенция може да бъде денонсирана от всяка страна по Конвенцията по всяко време след изтичане на две години от датата на влизане в сила на Конвенцията за тази страна.
2. Денонсирането се извършва чрез изпращане на писмено уведомление до Депозитаря и влиза в сила след изтичане на една година от датата на получаването му или след изтичането на по-дълъг период, посочен в уведомлението.
Член 21
Депозитар
1. Настоящата Конвенция се предава за съхранение на Генералния секретар, който изпраща заверени копия от Конвенцията на всички държави, подписали я или присъединили се към нея.
2. В допълнение към функциите, посочени където и да е другаде в настоящата Конвенция, Генералният секретар ще:
        (а) информира всички държави, които са подписали Конвенцията или са се присъединили към нея, за:
              (i)    всяко ново подписване или депозиране на документи за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване заедно с неговата дата;
              (ii)   датата на влизане в сила на настоящата Конвенция; и
              (iii) депозирането на всякакъв документ за денонсиране на Конвенцията, като изрично посочва датата на получаване, както и датата, на която денонсирането влиза в сила; и
        (b) предаде текста на настоящата Конвенция в Секретариата на Организацията на обединените нации за регистрация и публикуване в съответствие с  Член 102 от Устава на Организацията на обединените нации непосредствено с влизането й в сила.
Член 22
Езици
Настоящата Конвенция е съставена в един екземпляр на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език, като всички текстове са еднакво автентични.
Съставена в Лондон на тринадесети февруари две хиляди и четвърта година.
В потвърждение на горното долуподписаните, законно упълномощени от правителствата на съответните страни, подписаха настоящата Конвенция.
АНЕКС
ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ
Раздел А – Общи разпоредби
Правило А-1
Определения
За целите на настоящия Анекс:
1. „Дата за годишен преглед“ обозначава деня и месеца от всяка година, които съответстват на датата на изтичане срока на валидност на Свидетелството.
2. „Вместимост на танковете за баластни води“ означава общата обемна вместимост на всички танкове, отсеци или отделения на кораба, използвани за превоз, приемане или изхвърляне на баластни води, включително и всеки многофункционален танк, отсек или отделение, проектирани така, че да позволяват превоза на баластни води.
3. „Компания“ означава собственика на кораба или всяка друга организация или физическо лице – като мениджъра или беърбоутчартьора, които са поели отговорността за експлоатацията на кораба от собственика и които, поемайки тази отговорност, се съгласяват да поемат всички задължения и ангажименти, наложени от Международния кодекс за управление на безопасността (ISMC) (препратката е за Международния кодекс за управление на безопасността, приет от Организацията с Резолюция А.741(18), както е изменена).
4. „Построен“ по отношение на кораб означава етап от постройката, при който:
        .1    е заложен килът; или
        .2    е започнала постройката на определен кораб;
        .3    е започнало сглобяването на кораба, представляващо най-малко 50 тона или 1 процент от изчисленото тегло на общата конструкция – което е по-малко; или
        .4    корабът претърпява значително преустройство.
5. „Значително преустройство“ означава такова преустройство на кораба:
        .1    при което се изменя вместимостта на обемите за баластна вода с  15 процента или повече, или
        .2    при което се изменя типът на кораба; или
        .3    целта на което по преценка на Администрацията е да се продължи срокът на неговата експлоатация с 10 или повече години, или
        .4    при което се получава изменение на системата му за баластна вода, различно от обикновена подмяна на компоненти; преустройство на кораб, отговарящо на разпоредбите на правило D-1, не се счита за значително преустройство за целите на настоящия Анекс.
6. „От най-близкия бряг“ означава от изходната линия, от която съгласно международното право се отчитат териториалните води на съответната територия, с изключение на това, че за целите на настоящата Конвенция изразът „най-близкия бряг“ за североизточното крайбрежие на Австралия ще означава от линията, прекарана от точка на крайбрежието на Австралия
с координати 11°00′ ю. ш. и 142°08′ и. д.
към точка 10°35′ ю. ш. и 141°55′ и. д.
след това към точка 10°00′ ю. ш. и 142°00′ и. д.,
след това към точка 9°10′ ю. ш. и 143°52′ и. д.,
след това към точка 9°00′ ю. ш. и 144°30′ и. д.,
след това към точка 10°41′ ю. ш. и 145°00′ и. д.,
след това към точка 13°00′ ю. ш. и 145°00′ и. д.,
след това към точка 15°00′ ю. ш. и 146°00′ и. д.,
след това към точка 17°30′ ю. ш. и 147°00′ и. д.,
след това към точка 21°00′ ю. ш. и 152°55′ и. д.
след това към точка 24°30′ ю. ш. и 154°00′ и. д.,
до точка от крайбрежието на Австралия с координати 24°42′ южна ширина и 153°15′ източна дължина.
7. „Активно вещество“ означава вещество или организъм, включително вирус или гъба, което има общо или специфично действие върху или срещу вредни водни организми и патогени.
Правило А-2
Обща приложимост
Освен ако изрично не е предвидено друго, изхвърлянето на баластни води се извършва само при съблюдаване на изискванията за управление на баластни води, изложени в разпоредбите на настоящия Анекс.
Правило А-3
Изключения
Изискванията на Правило B-3, както и мерките, приети от страна по Конвенцията в съответствие с Член 2.3 на раздел С, не се прилагат при:
1. приемане или изхвърляне на баластни води и седименти, необходимо за осигуряване безопасността на кораба при аварийни ситуации или за спасяване на човешки живот на море; или
2. случайно изхвърляне или проникване на баластни води и седименти в резултат на повреда на кораба или оборудването му:
        .1    при условие, че преди и след повредата на кораба или откриването на тази повреда, или на изхвърлянето са взети всички разумни мерки за отстраняване или свеждане до минимум на това изхвърляне;
        .2    изключвайки случаите, когато собственикът, Компанията или капитанът умишлено или безразсъдно са предизвикали повреда; или
3. приемане и изхвърляне на баластни води и седименти, извършвани с цел избягване или свеждане до минимум на замърсяване, допуснато от кораба; или
4. приемане и последващо изхвърляне на едни и същи баластни води и седименти в открито море; или
5. изхвърляне на баластни води и седименти на същото място, откъдето са взети, при условие че не са смесени с баластни води и седименти от други региони, които не са третирани съгласно изискванията на правилата за управление на корабни баластни води и седименти; ако е налице смесване, баластните води, приети от други региони, следва да се обработят в съответствие с настоящия Анекс.
Правило А-4
Освобождаване
1. Всяка страна или страни по Конвенцията за водите под нейна юрисдикция може да разреши освобождаване от изискванията за прилагане на правила B-3 или С-1, в допълнение към други разрешения за освобождаване, съдържащи се в други текстове на настоящата Конвенция, но само когато те са:
        .1    издадени на кораб или кораби, за рейс или рейсове между определени пристанища или места; или на кораб, който се експлоатира изключително между определени пристанища или места;
        .2    в сила за период не по-дълъг от пет години и подлежат на междинен преглед;
        .3    издадени на кораби, на които се смесват само баластни води и седименти от пристанищата или местата, както е предвидено в параграф 1.1; и
        .4    издадени въз основа на Насоките за оценка на риска, разработени от Организацията.
2. Освобождаването по параграф 1 не е валидно, докато не бъде докладвано на Организацията и съответната информация не бъде съобщена на страните по Конвенцията.
3. Разрешенията за освобождаване, дадени по това правило, не трябва да застрашават или увреждат околната среда, човешкото здраве, имуществото и природните ресурси на съседните или на други държави. Консултации следва да се проведат с всяка държава, която, според страна по Конвенцията, може да бъде засегната неблагоприятно, с цел решаване на установени проблеми.
4. Всякакви разрешения за освобождаване, дадени по това правило, се вписват в Дневника за баластни операции.
Правило А-5
Еквивалентнo съответствие
За плавателни кораби за развлечение, използвани единствено за отдих или състезание, както и за кораби, използвани предимно за операции по търсене и спасяване, чиято обща дължина е по-малка от 50 метра, а максималната вместимост на танковете за баластни води е 8 кубически метра, еквивалентнoто съответствие с настоящия Анекс се определя от Администрацията съгласно Насоките, разработениот Организацията.
Раздел B – Изисквания за управление и контрол за корабите
Правило B-1
План за управление на баластните води
Всеки кораб трябва да има на борда си и да изпълнява План за управление на баластните води. Планът трябва да бъде одобрен от Администрацията съгласно Насоките, разработени от Организацията. Планът за управление на баластните води следва да е специално разработен за всеки един кораб и да включва най-малко следното:
        1.    подробни процедури за безопасност за кораба и екипажа, свързани с управлението на баластните води, както се изисква от настоящата Конвенция;
        2.    подробно описание на действията, които трябва да се предприемат в изпълнение на изискванията за управление на баластните води, както и допълнителни практики за управление на баластни води съгласно разпоредбите на настоящата Конвенция;
        3.    подробно описание на процедурите за изхвърляне и/или предаване на седименти:
              .1 в морето; и
              .2 на брега;
        4.    да включва процедури за координиране управлението на корабните баластни води, включващо изхвърляне в морето, с властите на държавата, в чиито акватории ще се осъществява такова изхвърляне;
        5.    да указва офицера на борда, който да отговаря за правилното прилагане на Плана;
        6.    да съдържа изискванията за докладване, предвидени в настоящата Конвенция, и
        7.    да бъде съставен на работния език на кораба; ако използваният език не е английски, френски или испански, да има превод на един от тези езици.
Правило B-2
Дневник за баластните операции
1. Всеки кораб трябва да има на борда си Дневник за баластните операции, който може да бъде електронна записваща система или да е част от друг корабен дневник или система. Дневникът трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в Приложение II.
2. Записите в Дневника за баластните операции се съхраняват на борда на кораба най-малко две години след извършване на последния запис, а след това под контрола на Компанията – за минимален срок три години.
3. В случай на изхвърляне на баластни води съгласно правила А-3, А-4 или B-3.6 или в случай на инцидентно или друго извънредно изхвърляне на баластни води, неизключено от настоящата Конвенция, в Дневника за баластните операции се прави запис, като се посочват обстоятелствата и причините за изхвърлянето.
4. Дневникът за баластните операции трябва да се съхранява на леснодостъпно място, позволяващо да му се извърши проверка във всяко подходящо време. Изключение се допуска в случай на буксиране на кораба без екипаж – тогава Дневникът може да се съхранява на влекача.
5. Всяка операция с баластните води се вписва подробно и без отлагане в Дневника за баластните операции. Всеки запис се подписва от лицето, отговорно за съответната операция, а всяка попълнена страница се подписва от капитана на кораба. Вписването в Дневника за баластните операции се извършва на работния език на кораба. Ако този език не е английски, френски или испански, записите трябва да имат превод на един от тези езици. Когато се използват също и записи на официалния национален език на държавата, под чието знаме плава корабът, при спор или различия тези записи имат предимство.
6. Длъжностни лица, надлежно упълномощени от страна по Конвенцията, могат да проверяват Дневника за баластните операции на борда на всеки кораб, към който се прилага настоящото правило, когато корабът се намира в пристанище или офшорен терминал на тази страна. Длъжностните лица имат право да снемат копие на който и да е запис от този Дневник и да поискат от капитана на кораба да го удостовери като копие, вярно с оригинала. Всяко копие с такава заверка може да бъде предявено при съдебен спор като доказателство за фактите, изложени в съответния запис. Проверката на Дневника за баластните операции и снемането на заверени копия се извършват колкото е възможно по-експедитивно, без да се причинява необосновано забавяне на кораба.
Правило B-3
Управление на баластните води за кораби
1. Кораб, построен преди 2009 г.:
        .1    с вместимост на танковете за баластни води между 1500 и 5000 кубични метра включително, трябва да осъществява управление на баластните води, съответстващо най-малко на стандартите, предвидени в правило D-1 или в правило D-2 до 2014 г., а след това – най-малко на стандартите, предвидени в правило D-2;
        .2    с вместимост на танковете за баластни води, по-малка от 1500 или по-голяма от 5000 кубични метра, трябва да осъществява управление на баластните води, съответстващо най-малко на стандартите, описани в правило D-1 или в правило D-2 до 2016 г., а след това – най-малко на стандартите, описани в правило D-2.
2. Кораб, за който е приложим параграф 1, следва да изпълни разпоредбите на параграф 1  не по-късно от датата на първото междинно освидетелстване или от датата на прегледа за подновяване на Свидетелството – в зависимост от това коя ще се случи по-рано, след настъпване на датата на годишния преглед на кораба през годината, в която съответният стандарт става приложим за кораба.
3. Кораб, построен през или след 2009 г. с вместимост на танковете за баластни води, по-малка от 5000 кубични метра, следва да осъществява управление на баластните води, съответстващо на стандартите, описани в правило D-2.
4. Кораб, построен през или след 2009 г., но преди 2012 г., с вместимост на баластните танкове от 5000 кубични метра или повече, следва да осъществява управление на баластните води, в съответствие с параграф 1.2.
5. Кораб, построен през или след 2012 г. с вместимост на баластните танкове от 5000 кубични метра или повече, следва да осъществява управление на баластните води, съответстващо най-малко на стандартите, описани в правило D-2.
6. Изискванията на настоящото правило не се прилагат за кораби, които изхвърлят баластните си води в приемни съоръжения, проектирани в съответствие с разработените от Организацията Насоки, отнасящи се за такива съоръжения.
7. Като алтернатива на изискванията, описани в параграфи от 1 до 5 по-горе, могат да бъдат приети и други методи за управление на баластните води, при условие че тези методи осигуряват най-малко същото ниво на защита на околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси и са принципно одобрени от Комитета.
Правило B-4
Смяна на баластните води (пребаластиране)
1. Кораб, извършващ смяна на баластните си води в съответствие със стандарта на правило D-1, трябва:
        .1    когато е възможно, да извърши пребаластирането на разстояние не по-малко от 200 морски мили от най-близкия бряг при дълбочина най-малко 200 метра съгласно Насоките, разработени от Организацията;
        .2    в случаите, когато корабът не може да извърши пребаластирането в съответствие с параграф 1.1, смяната на баластните води следва да се извършва съгласно Насоките, указани в параграф 1.1, и колкото е възможно по-далеч от най-близкия бряг, но във всички случаи на разстояние не по-малко от 50 морски мили от най-близкия бряг при дълбочина най-малко 200 метра.
2. В морски зони, където разстоянието от най-близкия бряг или дълбочината на водата не съответстват на параметрите, указани в параграфи 1.1 и 1.2, пристанищната държава може да определи подходящи райони за пребаластиране, по целесъобразност след консултации със съседни или други държави, следвайки Насоките, указани в параграф 1.1.
3. Корабът не може да бъде принуждаван да се отклонява от предварително зададения му рейс, нито пък да бъде забавян, за целите на изпълнението на конкретно изискване на параграф 1.
4. От кораб, осъществяващ управление на баластните води чрез пребаластиране, не трябва да се изисква да отговаря на разпоредбите на параграфи 1 и 2, ако капитанът основателно прецени, че поради неблагоприятни атмосферни условия, конструктивни особености или напрежения в корабния корпус, повреда на оборудването или друго извънредно положение смяната на баластните води би застрашила безопасността или устойчивостта на кораба, екипажа или пътниците.
5. Когато кораб трябва да извърши пребаластиране съгласно изискванията на настоящото правило, а такова не бъде извършено, причините за това се вписват в Дневника за баластните операции.
Правило B-5
Управление на седименти за кораби
1. Всички кораби трябва да отстраняват и изхвърлят седиментите от отсеците, предназначени за приемане на баластни води в съответствие с разпоредбите на корабния план за управление на баластни води.
2. Корабите, описани в правила B-3.3 до B-3.5, следва да са проектирани и построени така, че, без да се компрометират (застрашават) безопасността и експлоатационната ефективност, да се осигури свеждане до минимум приема и нежеланото задържане на седименти, улеснено отстраняване на седименти и безопасен достъп за отстраняване и вземане на проби от седимент, имайки предвид Насоките, разработени от Организацията. Корабите, описани в правило B-3.1, трябва, доколкото е практически възможно, да съответстват на настоящия параграф.
Правило B-6
Задължения на офицерите и екипажа
Корабните офицери и екипажът трябва да са запознати със задълженията си по прилагане на процедурите за управление на баластните води конкретно за кораба, на който служат, както и със задълженията си, произтичащи от корабния план за управление на баластните води.
Раздел С – Специални изисквания за  определени райони
Правило С-1
Допълнителни мерки
1. Ако някоя от страните по Конвенцията самостоятелно или съвместно с други страни реши, че трябва да се вземат мерки в допълнение към тези от раздел B, необходими за предотвратяване, намаляване или елиминиране на преноса на вредни водни организми и патогени чрез корабните баластни води и седименти, то тази страна или страни може, в съответствие с международното право, да изисква корабите да отговарят на определена специфична норма или изискване.
2. Преди въвеждането на норми или изисквания по параграф 1 всяка страна или страни следва да се консултира със съседните или с други държави, които могат да бъдат засегнати от тези норми или изисквания.
3. Страна или страни, която възнамерява да въведе допълнителни мерки в съответствие с параграф 1, трябва да:
        .1    вземе предвид Насоките, разработени от Организацията;
        .2    съобщи на Организацията намерението си за въвеждане на допълнителна(и) мярка (мерки) най-малко 6 месеца преди датата, предвидена за прилагане на мярката (мерките), с изключение мерките при аварийни или епидемични ситуации; съобщението трябва да включва следната информация:
              .1    точните координати, където допълнителната мярка (мерки) е (са) приложима(и);
              .2    необходимостта и основанията за прилагането на допъл­нителната(ите) мярка (мерки), както и по възможност за ползите от нея (тях);
              .3    описание на допълнителната мярка (мерки); и
              .4    всички разпоредби, които могат да бъдат предоставени на корабите, за да улеснят прилагането на допълнителната мярка (мерки);
        .3    до степента, изисквана от обичайното международно право, както е отразено в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, там където е уместно, да получи одобрението на Организацията.
4. Страната или страните, при въвеждането на такива допълнителни мерки, трябва да се стремят да предоставят всички съответни услуги, които могат да включват, без да се ограничават до, уведомяване на морските лица за достъпните зони и алтернативните маршрути или пристанища, доколкото е практически възможно, с цел да се облекчи тежестта върху корабите.
5. Допълнителните мерки, приети от дадена страна или страни, не трябва да застрашават безопасността и сигурността на кораба и при всички обстоятелства да не противоречат на никоя друга конвенция, на която корабът трябва да съответства.
6. Страната или страните, въвеждащи допълнителни мерки, могат да се откажат от тях за определен период от време или при определени обстоятелства, както считат за уместно.
Правило С-2
Предупреждения относно вземането на баластни води в определени райони и свързани с това мерки на държавата на знамето
1. Всяка страна трябва да се стреми да уведомява морските лица относно районите под нейна юрисдикция, в които корабите не трябва да приемат баластни води поради известни обстоятелства. В уведомленията (нотисите) за целта страната следва да включва точните координати на района или районите и където е възможно, местоположението на всеки алтернативен район или райони, където могат да се вземат баластни води. Предупреждения могат да се издават за райони:
        .1    за които е известно, че са огнища на епидемии, че са заразени с паразити, или са налични популации на вредни водни организми и патогени (например наличен е цъфтеж на токсични водорасли), които могат да са от значение за вземането или изхвърлянето на баластни води;
        .2    в близост до канализационни зауствания; или
        .3    където приливната смяна на водата във водоема е лоша, или за часовете, за които е известно, че приливният поток е по-мътен.
2. В допълнение към уведомяването на морските лица за такива райони, в съответствие с разпоредбите на параграф 1, страната следва да уведоми Организацията и всички потенциално засегнати крайбрежни държави за всички райони, идентифицирани в параграф 1,  както и за вероятния срок на действие на такова предупреждение. Известието до Организацията и до всички потенциално засегнати крайбрежни държави трябва да включва точните координати на района или районите и където е възможно, местонахождението на всеки алтернативен район или райони, където могат да се приемат баластни води. Известието включва съвети към корабите, които се нуждаят от вземане на баластни води в указания район, и описва възможностите за алтернативно осигуряване с баласт. Страната следва да уведоми също морските лица, Организацията и всички потенциално засегнати крайбрежни държави за прекратяване на действието на дадено предупреждение.
Правило С-3
Обмен на информация
Организацията чрез всички подходящи средства ще предоставя получената от нея информация, отнасяща се до правила С-1 и С-2.
Раздел D – Стандарти за управление на баластни води
Правило D-1
Стандарт за смяна на баластни води (пребаластиране)
1. Кораби, извършващи пребаластиране в съответствие с настоящото правило, трябва да осигурят ефективна смяна на не по-малко от 95 процента от общия обем на баластните си води.
2. За кораби, сменящи баластните си води чрез метода на изпомпване, се счита, че удовлетворяват стандарта, описан в параграф 1, ако изпомпващата система е с капацитет за трикратно изпомпване обема на всеки баластен танк за единица време. По-малко от трикратно изпомпване на този обем е допустимо при условие, че корабът може да осигури най-малко 95 процента подмяна на обема.
Правило D-2
Стандарт за обработка на баластните води
1. Кораби, управляващи баластните си води в съответствие с настоящото правило, трябва да изхвърлят баластни води със съдържание на по-малко от 10 жизнеспособни организма на кубичен метър с минимален размер, по-голям или равен на 50 микрона, по-малко от 10 жизнеспособни организма на милилитър с минимален размер, по-малък от 50 микрона и по-голям или равен на 10 микрона, както и да изхвърлят количество индикаторен вид микроби, което да не надвишава определените концентрации, описани в параграф 2.
2. Индикаторният вид микроби като стандарт за човешкото здраве включва:
        .1    токсикогенни щамове на холерата Vibriocholeraе (О1 и О139) с по-малко от 1 единица образуваща колония (CFU) на 100 милилитра или по-малко от 1 CFU на 1 грам (мокро тегло) проби от зоопланктон;
             (бел. пр.: CFU единица, образуваща колония – показател за количеството жизнеспособни микроорганизми в единица обем, например 1 мл течност)
        .2    Ешерихияколи (Escherichiacoli), по-малко от 250 CFU на 100 милилитра;
        .3    Чревни ентерококи (Intestinal Enterococci), по-малко от 100 CFU на 100 милилитра.
Правило D-3
Изисквания за одобрение на системи за управ­ление на баластни води
1. Сизключение на предвиденото в параграф 2, системите за управление на баластни води, които са съвместими с настоящата Конвенция, подлежат на одобрение от Администрацията при отчитане на Насоките, разработени от Организацията.
2. Системите за управление на баластни води, които използват активни вещества или препарати, съдържащи едно или повече активни вещества, с цел да съответстват на настоящата Конвенция следва да бъдат одобрени от Организацията въз основа на разработена от Организацията процедура. Тази процедура трябва да описва начина за одобрение и отнемане на одобрението на активните вещества и предложения за тяхното прилагане метод. При отнемане на одобрението използването на съответното активно вещество или вещества се забранява в рамките на една година след датата на такова отнемане.
3. Използваните системи за управление на баластни води, които са съвместими с настоящата Конвенция, трябва да са безопасни по отношение на кораба, неговото оборудване и екипаж.
Правило D-4
Прототипни технологии за обработка на баластни води
1. За кораб, който преди датата, на която стандартът от правило D-2 така или иначе ще влезе в сила, се включи в одобрена от Администрацията програма за изпитване и оценяване на перспективни технологии за обработка на баластни води, стандартът на правило D-2 няма да се прилага за срок пет години считано от датата, на която иначе корабът би следвало да изпълни изискването за съответствие с този стандарт.
2. За кораб, който след датата на влизане в сила за него на стандарта от правило D-2, се включи в одобрена от Администрацията програма съгласно разработените от Организацията Насоки за изпитване и оценяване на перспективни технологии за баластни води, потенциално водещи до технологии за обработка на баластни води до стандарт, по-висок от дадения в правило D-2, правило D-2 престава да се прилага за този кораб за срок пет години считано от датата, на която е инсталирана установка с такава технология.
3. При въвеждане и изпълнение на всяка програма за изпитване и оценяване на пер­спективни технологии за обработка на баластни води страните трябва да:
        .1    вземат предвид Насоките, разработени от Организацията, и
        .2    разрешат участието само на минималния брой кораби, необходими за ефективното изпитване на такива технологии.
4. През цялото време на периода за изпитване и оценяване системата за обработка на баластни води трябва да се експлоатира последователно и по предназначение.
Правило D-5
Преглед на стандартите от Организацията
1. На заседание на Комитета, проведено не по-късно от три години преди най-ранната дата за ефективно прилагане на стандарта, регламентиран в правило D-2, Комитетът трябва да извърши преглед на документите, при който да се прецени дали има на разположение подходящи технологии за изпълнение на този стандарт, както и да се оценят критериите от параграф 2, а също и социално-икономическият(те) ефект(и), по-специално във връзка с нуждите на развиващите се страни, в частност на малките островни развиващи се държави. Комитетът трябва да извършва също и периодични прегледи, когато е уместно, за оценка на приложимите изисквания към корабите, описани в правило B-3.1, както и на всеки друг аспект на управлението на баластните води, разгледан в настоящия Анекс, включително и всички Насоки, разработени от Организацията.
2. При такива прегледи на подходящи технологии трябва да се вземат предвид:
        .1    съображенията за безопасност, свързани с кораба и екипажа;
        .2    екологичната приемливост, т.е. да не причиняват повече или по-големи проблеми за околната среда, отколкото решават;
        .3    практичността, т.е. съвместимостта с конструкцията на кораба и неговата експлоатация;
        .4    ефективността на разходите, т.е. икономическите аспекти; и
        .5    биологичната ефективност по отношение на отстраняването или алтернативното обезвреждане на жизнеспособни микроорганизми, вредни водни организми и патогени в баластните води.
3. Комитетът може да сформира група или групи за извършване на преглед(и) в съответствие с параграф 1. Комитетът трябва да определи състава, задачите и специфичните въпроси, които да се разглеждат от всяка така сформирана група. Такива групи могат да разработват и да препоръчват предложения за промяна на настоящия Анекс с цел разглеждане от страните по Конвенцията. Само страни по Конвенцията могат да се включват в дискусиите за формулиране на препоръки и решения за промени, вземани от Комитета.
4. Ако въз основа на описаните в това правило прегледи страните по Конвенцията решат да приемат промени в настоящия Анекс, тези промени трябва да се приемат и влязат в сила в съответствие с процедурите, съдържащи се в Член 19 от тази Конвенция.
Раздел Е – Изисквания за прегледи и освидетелстване на системи за управление на баластни води
Правило Е-1
Прегледи
1. Кораби с бруто тонаж от 400 т или повече, към които се прилага настоящата Конвенция, с изключение на плаващи платформи, плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване (FPSO), подлежат на прегледи, както са уточнени по-долу:
        1.    Първоначално освидетелстване преди въвеждане на кораба в експлоатация или преди първоначалното издаване на Свидетелството, изисквано по правило Е-2 или Е-3. Този преглед трябва да потвърди, че планът за управление на баластни води, изискван по правило B-1, и всяка свързана конструкция, оборудване, системи, устройства, приспособления и материали или процеси имат пълно съответствие с изискванията, предявявани към кораба по настоящата Конвенция.
        2.    Преглед за подновяване на Свидетелство, провеждан през установен от Администрацията период от време, който не превишава пет години, освен за случаите, когато се прилагат правила Е-5.2, Е-5.5, Е-5.6 или Е-5.7 на този Анекс. Прегледът за подновяване на Свидетелството трябва да удостовери, че планът за управление на баластни води, изискван от правило B-1, и всяка свързана конструкция, оборудване, системи, устройства, приспособления и материали или процеси съответстват напълно с приложимите към тях изисквания на настоящата Конвенция.
        3.    Междинен преглед в рамките на три месеца преди или след втората дата за годишен преглед или в рамките на три месеца преди или след третата дата за годишен преглед от издаването на Свидетелството, заместващ един от годишните прегледи, посочени в параграф 1.4 на това правило. Междинният преглед удостоверява, че оборудването и свързаните с него системи и процеси за управление на баластни води напълно съответстват на приложимите изисквания на настоящия Анекс и се намират в добро работно състояние. Такива междинни прегледи се заверяват в Свидетелството, издадено в съответствие с правило Е-2 или Е-3 на настоящия Анекс.
        4.    Годишен преглед се извършва до три месеца преди или след настъпването на датата за годишен преглед на Свидетелството, който включва общ преглед на конструкцията, оборудването, системите, устройствата, приспособленията и материалите или процесите, свързани с плана за управление на баластни води, изиск­ван от правило B-1 с цел да се удостовери, че са били поддържани в съответствие с параграф 9 на това правило, както и че остават в задоволителна експлоатационна годност, съгласно предназначението на кораба. Такива годишни прегледи се заверяват в Свидетелството, издадено в съответствие с правило Е-2 или Е-3 на този Анекс.
        5.    Допълнителен преглед, бил той общ или частичен, според обстоятелствата, се извършва след промяна, замяна или значителен ремонт на конструкцията, оборудването, системите, устройствата, приспособленията и материалите, необходими за постигане на пълно съответствие с тази Конвенция. Прегледът следва да установи, че извършването на такава промяна, замяна или значителен ремонт са успешно извършени, така че корабът да съответства във всяко едно отношение на изискванията на тази Конвенция. Такива прегледи се заверяват в Свидетелството, издадено в съответствие с правило Е-2 или Е-3.
2. За корабите, към които не се прилагат разпоредбите на параграф 1, Администрацията взема съответните мерки, за да се осигури действието на приложимите разпоредби на настоящата Конвенция.
3. Прегледите на кораби с цел влизане в сила на разпоредбите на Конвенцията се осъществяват от длъжностни лица на Администрацията. Администрацията може да възложи извършване на прегледите на назначени за тази цел инспектори (сървейори) или на признати от нея организации.
4. Администрация, която назначава инспектори (сървейори) или оторизира организации, които да извършват прегледи, както е изложено в параграф 3, трябва най-малко да упълномощи назначените инспектори (сървейори) или признати организации да:
        .1    изискват проверяваният кораб да съответства на разпоредбите на настоящата Конвенция; и
        .2    извършват прегледи и инспекции по молба на съответните органи в пристанищна държава, която е страна по Конвенцията.
5. Администрацията уведомява Организацията за специфичните отговорности и условия на пълномощията и правата, делегирани на назначените инспектори или признати организации, за разпращане до страните по настоящата Конвенция и информиране на длъжностните лица.
6. Когато Администрацията, назначеният инспектор или призната организация установят, че корабният план за управление на баластни води не съответства на характеристиките от Свидетелството, изисквани съгласно правило Е-2 или Е-3, или че състоянието му е такова, че корабът не е годен да излезе на море, без да представлява заплаха за увреждане на околната среда, човешкото здраве, имуществото или природните ресурси, съответният инспектор или организация незабавно осигуряват предприемане на коригиращи мерки с цел корабът да се приведе в съответствие. Инспекторът или организацията трябва незабавно да бъдат уведомени и те трябва да вземат мерки да не бъде издадено Свидетелството или ако уместно, да бъде отнето. Ако корабът е в пристанище на друга страна по Конвенцията, незабавно се уведомяват съответните органи в държавата на пристанището. Когато длъжностно лице на Администрацията, назначен инспектор (сървейор) или призната организация са уведомили съответните органи в държавата на пристанището, правителството на заинтересованата държава оказва всякакво необходимо съдействие на това длъжностно лице, инспектор (сървейор) или организация, за изпълнение на задълженията му/й по това правило, както и за предприемане на действия съгласно Член 9.
7. В случай на инцидент с даден кораб или при поява на дефект, който съществено нарушава способността на кораба да извършва действия по управление на баластните води в съответствие с настоящата Конвенция, собственикът на кораба, операторът или друго отговорно лице съобщават при първа възможност на Администрацията, признатата организация или на назначения инспектор (сървейор), отговорни за издаването на съответното Свидетелство, които нареждат да се започне разследване за определяне дали има необходимост от преглед съгласно параграф 1. Ако корабът е в пристанище на друга страна по Конвенцията, собственикът, операторът или друго отговорно лице също незабавно съобщават на съответните власти в държавата на пристанището, а назначеният инспектор (сървейор) или признатата организация трябва да се увери, че е подаден доклад за целта.
8. Във всички случаи заинтересованата Администрация напълно гарантира, че е извършен изчерпателен и ефикасен преглед и е длъжна да осигури организационна схема за изпълнение на това задължение.
9. Състоянието на кораба и неговото оборудване, системи и процеси се поддържат в съответствие с разпоредбите на настоящата Конвенция, за да се гарантира, че корабът остава във всяко отношение годен за излизане на море, без да представлява опасност за околната среда, човешкото здраве, имуществото или природните ресурси.
10. След приключване на преглед на кораб по параграф 1 без разрешение на Администрацията не се допуска извършването на никакви изменения в конструкцията, оборудването, устройствата, приспособленията или материалите, свързани с плана за управление на баластни води, изискван по правило B-1, и инспектирани при прегледа, с изключение на непосредствена замяна на такова оборудване или устройства.
Правило Е-2
Издаване или потвърждаване на Свидетелство
1. След успешно извършване на преглед по правило Е-1 на кораб, за който е приложимо правило Е-1, се издава Свидетелство от Администрацията. Свидетелство, издадено от органите на страна по Конвенцията, се приема от останалите страни и за всички цели, обхванати от настоящата Конвенция, има същата валидност като Свидетелство, издадено от тези страни.
2. Такива Свидетелства се издават или заверяват от Администрацията или от лице или организация, надлежно упълномощени от нея. Във всички случаи Администрацията носи пълната отговорност за Свидетелството.
Правило Е-3
Издаване или потвърждаване на Свидетелство от друга страна
1. Правителството на друга страна по Конвенцията може, по молба на Администрацията, да възложи извършване на преглед на кораб и ако счете, че корабът отговаря на разпоредбите на настоящата Конвенция, издава или упълномощава издаването на Свидетелство на кораба, като при необходимост потвърждава или упълномощава потвърждаването на Свидетелство на кораба в съответствие с настоящия Анекс.
2. Копие от Свидетелството и копие от доклада от прегледа се предават във възможно най-кратък срок на Администрацията, изискала прегледа.
3. Издаденото по този начин Свидетелство съдържа уточнение, че е издадено по молба на Администрацията, но има същата сила и получава същото признание, както и Свидетелството, издаденото от Администрацията.
4. Не се издава Свидетелство на кораб, плаващ под знамето на държава, която не се явява страна по Конвенцията.
Правило Е-4
Форма на Свидетелството
Свидетелството се издава на официалния език на издаващата страна по форма, съответстваща на образеца в приложение I. Ако използваният език не е английски, френски или испански, текстът на Свидетелството трябва да съдържа превод на един от тези езици.
Правило Е-5
Срок на действие и валидност на Свидетелството
1. Свидетелството се издава за срок, установен от Администрацията, който не превишава 5 години.
2. За прегледи за подновяване:
        .1    Независимо от изискванията на параграф 1, когато прегледът за подновяване на Свидетелството е извършен в рамките на три месеца преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство е валидно от датата на приключване на прегледа за подновяване за период не по-дълъг от пет години от датата на изтичане на валидността на съществуващото Свидетелство.
        .2    В случай, когато прегледът за подновяване на Свидетелство е извършен след датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство е валидно от датата на приключване на прегледа за период не по-дълъг от пет години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство.
        .3    В случай че прегледът за подновяване на Свидетелство е извършен повече от три месеца преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство е валидно от датата на приключване на прегледа за период не по-дълъг от пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на Свидетелството.
3. Ако Свидетелството е издадено за период, по-малък от пет години, Администрацията може да продължи срока на валидност на Свидетелството след датата на неговото изтичане до максималния период, указан в параграф 1,  при условие че са извършвани прегледите, предвидени в правило Е-1.1.3, приложимо в случаите на издаване на Свидетелство за петгодишен период.
4. Ако е извършен преглед за подновяване на Свидетелство и ново Свидетелство не може да бъде издадено или доставено на борда на кораба преди датата на изтичане на валидността на съществуващото Свидетелство, упълномощеното от Администрацията лице или организация може да заверят съществуващото Свидетелство и такова Свидетелство се приема за валидно за следващ период не по-дълъг от пет месеца от датата на изтичане на валидността му.
5. Ако по времето на изтичане на Свидетелството корабът не се намира в пристанище, където подлежи на преглед, Администрацията може да продължи периода на валидност на Свидетелството, но това продължение се дава единствено с цел предоставяне възможност на кораба да осъществи пътуването си до пристанището, където ще бъде извършен прегледът, и то само в случаи, когато е подходящо и целесъобразно. Не се продължава Свидетелство за период, по-дълъг от три месеца, ако кораб, на който е дадено такова продължение при пристигането му в пристанището, определено за извършване на прегледа, не напуска това пристанище, без да придобие ново Свидетелство, независимо че има издадено продължение. При приключване на прегледа за подновяване на Свидетелството новото Свидетелство става валидно за период не по-дълъг от пет години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство преди получаването на продължението му.
6. Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки рейсове, което не е било продължено по някоя от предходните разпоредби на това правило, може да бъде продължено от Администрацията за гратисен период един месец от датата на изтичане на валидността, указана в него. При приключване на прегледа за подновяване на Свидетелството новото Свидетелство става валидно за период не по-дълъг от пет години от датата на изтичане срока на съществуващото Свидетелство преди получаването на продължението му.
7. При специални обстоятелства, така както са определени от Администрацията, ново Свидетелство не се датира от датата на изтичане на валидността на съществуващото Свидетелство според изискванията на параграфи 2.2, 5 или 6 на това правило. При такива специални обстоятелства новото Свидетелство е валидно за период не по-дълъг от пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на Свидетелството.
8. При провеждане на годишен преглед преди периода, посочен в правило Е-1, следва:
        .1    датата за годишен преглед, посочена в Свидетелството, да се промени чрез заверка със следваща дата, която е не по-късна от три месеца след датата, на която е извършен прегледът;
        .2    следващият годишен или междинен преглед според изискването на правило Е-1 да се извърши в съответствие с посочените в това правило интервали от време при отчитане на новата дата за годишен преглед;
        .3    датата на изтичане на валидността може да остане непроменена, при условие че един или повече годишни прегледи, според случая, се извършат така, че максималните интервали от време между прегледите, указани в правило Е-1 на този Анекс, не са надвишени.
9. Свидетелство, издадено в съответствие с правило Е-2 или Е-3, престава да бъде валидно във всеки един от следните случаи:
        .1    ако конструкцията, оборудването, системите, устройствата, приспособленията и материалите, необходими за пълно съответствие с настоящата Конвенция, са променени, заменени или значително ремонтирани и Свидетелството не е заверено в съответствие с настоящия Анекс;
        .2    при преминаване на кораба под знамето на друга държава; ново Свидетелство се издава само когато страната по Конвенцията, издаваща новото Свидетелство, е напълно убедена, че корабът съответства на изискванията на правило Е-1; в случаите на прехвърляне на кораба между страни по Конвенцията, при поискване до три месеца след извършване на прехвърлянето, страната, под чието знаме е плавал корабът преди това, при първа възможност предава на Администрацията копия от Свидетелствата на кораба, които е носил преди прехвърлянето, и копия от съответните доклади от прегледи, ако има такива;
        .3    ако съответните прегледи не са завършени в рамките на сроковете, указани в правило Е-1.1; или
        .4    ако Свидетелството не е заверено в съответствие с правило Е-1.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФОРМА НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ
Издадено в съответствие с разпоредбите на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (наричана по-долу „Конвенцията“) по пълномощие на правителството на
....................................................................................
(пълно официално наименование на страната)
от ...............................................................................
(пълно официално наименование на длъжността и фамилията на компетентното лице или организацията, упълномощени съгласно разпоредбите на Конвенцията)
Данни за кораба1
Име на кораба .................................................
Отличителен номер или букви ........................
Пристанище на регистрация ...........................
Бруто тонаж ......................................................
ИМО номер2 ........................................................
Дата на строителство ........................................
Обем на баластните води (в кубични метри) ...............................................................................
Данни за използван(и) метод(и) за управление на баластните води
Използван метод за управление на баластните води ...........................................................................
Дата на монтаж (ако е приложимо) ........................................................................................
Наименование на производителя (ако е приложимо) ......................................................
 
______________________
1 Алтернативно данните за кораба могат да се поставят хоризонтално в кутии.
2 Схема на ИМО корабен идентификационен номер, приета от Организацията с Резолюция А.600 (15).
 
Основният(те) метод(и) на този кораб за управление на баластните води е/са:

 
 в съответствие с Правило D-1
 
 
 
 в съответствие с Правило D-2
 
 (опишете) ..........................................................
 
 
 
 корабът е обект на Правило D-4

 
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1.  Че този кораб е бил освидетелстван в съответствие с Правило E-1 от Анекса към Конвенцията; и
2.  Освидетелстването показва, че управ­лението на корабните баластни води отговаря на Анекса към Конвенцията.
Това свидетелство е валидно до ......................... при условие, че периодичните прегледи се извършват в съответствие с Правило E-1 от Анекса към Конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на която се основава настоящото свидетелство: дд/мм/гггг
Издадено в .........................................................................
               (място на издаване на свидетелството)
 

.................
 
......................................................
(дата на издаване)
 
(подпис на упълномощения служител, издал удостоверението)

(печат или щемпел на органа)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че след преглед, изискуем по Правило E-1 от Анекса към Конвенцията, се установи, че корабът отговаря на съответните разпоредби от Конвенцията:

Годишен преглед:
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)
Годишен*/Междинен преглед*:
 
Подписано ...........................
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
 
 
 
 
Място ..................................
 
 
Дата .....................................
 
 
(печат или щемпел на органа)
Годишен*/Междинен преглед*:
 
Подписано ...........................
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
 
 
 
 
Място ..................................
 
 
Дата .....................................
 
 
(печат или щемпел на органа)
Годишен преглед:
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата .....................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
______________________
* Ненужното се зачерква.
ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛО E-5.8.3
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,  че при годишен/междинен* преглед в съответствие с Правило E-5.8.3 от Анекса към Конвенцията беше установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби от Конвенцията:

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ НА СРОКА НА ВАЛИДНО СВИДЕТЕЛСТВО, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПРАВИЛО Е-5.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и това удостоверение трябва в съответствие с Правило E-5.3 от Анекса към Конвенцията да се счита за валидно до ..................................................................

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД Е ИЗВЪРШЕН И Е ПРИЛОЖИМО ПРАВИЛО E-5.4
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящото свидетелство, в съответствие с Правило E-5.4 от Анекса към Конвенцията, и се счита за валидно до ............

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ ДО ПРИСТИГАНЕ В ПРИСТАНИЩЕТО НА ПРЕГЛЕД ИЛИ ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО ПРАВИЛО E-5.5 ИЛИ E-5.6 Е ПРИЛОЖИМО
Настоящото свидетелство, в съответствие с Правило E-5.5 или Е-5.6* от Анекса към Конвенцията, се счита за валидно до .......................

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
______________________
* Ненужното се зачерква.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ДАТА, КОГАТО ПРАВИЛО Е-5.8  Е ПРИЛОЖИМО
В съответствие с Правило E-5.8 от Анекса към Конвенцията новата годишна дата е .............

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

В съответствие с Правило E-5.8 от Анекса към Конвенцията новата годишна дата
е ........................................................................................

 
 
Подписано ...........................
 
 
(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице)
 
 
Място ..................................
 
 
Дата ......................................
 
 
(печат или щемпел на органа)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ФОРМА НА ДНЕВНИК ЗА БАЛАСТНИТЕ ОПЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИTE БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ
Период от ...................... до ......................
Име на кораба .........................................................
IМО номер ................................................................
Бруто тонаж ............................................................
Знаме ..........................................................................
Обем на баластните води (в кубични метри) .......
Корабът разполага с План за управление на баластните води £
Схема на кораба, показваща разположението на баластните танкове:
1. Въведение
В съответствие с правило В-2 от Анекса към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти за всяка операция с баластни води следва да се води запис. Това включва изхвърляния в морето и в приемни съо­ръжения.
2. Баластна вода и управление на баластните води
„Баластна вода“ означава водата със суспендираните в нея частици, взета на борда на кораба, за да се контролират диферентът, кренът, газенето, устойчивостта или напреженията на кораба. Управлението на баластните води се извършва в съответствие с одобрен изпълняван План за управление на баластните води, като се вземат предвид Насоките3, разработени от Организацията.
3. Записи в дневника за баластните операции
Записи в дневника за баластните операции се правят при всеки от следните случаи:
3.1. Когато на борда се приемат баластни води:
.1 Дата, час и място, пристанище или терминал на приема (пристанище или географска ширина/дължина), дълбочина в случай на прием извън пристанище
.2 Приблизителен обем на приема, в кубични метри
.3 Подпис на корабния офицер, отговарящ за операцията.
3.2. Когато баластна вода се циркулира и обработва за целите на управлението на баластните води:
.1 Дата и час на операцията
.2 Приблизителен циркулиран или обработен обем (в кубични метри)
.3 Операцията се извършва в съответствие с Плана за управление на баластните води или не
.4 Подпис на корабния офицер, отговарящ за операцията.
3.3. Когато баластна вода се изхвърля в морето:
.1 Дата, час и място, пристанище или терминал (пристанище или географска ширина/дължина)
.2 Приблизителен изхвърлен обем, в кубични метри, включително оставащият на борда обем, в кубични метри
.3 Операцията се извършва в съответствие с Плана за управление на баластните води или не
.4 Подпис на корабния офицер, отговарящ за операцията.
3.4. Когато баластна вода се изхвърля в приемно съоръжение:
.1 Дата, час и място на приема
.2 Дата, час и място на изхвърлянето
.3 Пристанище или терминал
.4 Приблизителен изхвърлен и приет обем, в кубични метри
.5 Операцията се извършва в съответствие с Плана за управление на баластните води или не
.6 Подпис на корабния офицер, отговарящ за операцията.
3.5. Инцидентно или друго извънредно приемане или изхвърляне на баластни води
.1 Дата и час на събитието
.2 Пристанище или местоположение на кораба по време на събитието
.3 Обем на изхвърлените баластни води
.4 Обстоятелства при приемането, изхвърлянето, изтичането или загубата на баластни води, причината за това и общи бележки
.5 Одобреният План за управление на баластните води приложен ли е, или не преди изхвърлянето
.6 Подпис на корабния офицер, отговарящ за операцията.
3.6. Допълнителни оперативни процедури и общи бележки.
4. Обем на баластната вода
Обемът на баластната вода на борда трябва да се определя в кубични метри. Дневникът за баластните операции съдържа много препратки към приблизителния обем на баластната вода. Признава се, че точността при определяне на обемите на баласта е обект на тълкуване.
______________________
3Направете справка с Насоките за контрол и управление на корабните баластни води и седименти за свеждане до минимум на преноса на вредни водни организми и патогени, приети от Организацията с Резолюция А.868(20).
 
ЗАПИС НА ОПЕРАЦИИ С БАЛАСТНА ВОДА
ОБРАЗЕЦ НА СТРАНИЦА ОТ ДНЕВНИК ЗА БАЛАСТНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви .........................

Дата
Позиция
(номер)
Запис на операциите/подпис на отговорни корабни  офицери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Подпис на капитана ............................
10544