Министерство на вътрешните работи
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.66


Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2015 г. и бр. 30 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 58, ал. 2 думите „нар или“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2019 г.
Министър: Младен Маринов
10529