Министерство на младежта и спорта
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта
(Одобрен с Решение № 566 от 9 август 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 19 ноември 2018 г.)
Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран (наричани от сега нататък „Страните“); вдъхновени от желанието си да развиват двустранните отношения и сътрудничество в областта на младежта с цел засилване на приятелството и подобряване на взаимното разбирателство;
Вземайки предвид Програмата за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран;
Постигнаха разбирателство за следното:
Член 1
Общи цели
Вземайки предвид вътрешните правила и разпоредби на всяка от Страните, Страните ще си сътрудничат на базата на взаимна изгода за развиване и подобряване на сътрудничеството в областта на младежта.
Член 2
Области на сътрудничество
1. Страните насърчават обмена на делегации от високопоставени служители и експерти по младежки въпроси.
2. Страните обменят гледни точки и си сътрудничат по отношение на активни международни организации в областта на младежта и подкрепят взаимно позициите си на международни асамблеи.
3. Страните осигуряват необходимите условия за обмен на информация; за споделяне на образователен, изследователски, научен и културен опит и за организиране на образователни и изследователски курсове и научни конгреси в областта на младежта по искане на всяка от Страните.
4. Страните насърчават сътрудничеството между младежките организации на двете Страни чрез участието на техни младежи в младежки инициативи (форуми, фестивали, конкурси, семинари, конференции и др.), провеждани в другата страна.
5. Страните насърчават, подкрепят и поддържат създаването на подходящи условия за неправителствените организации в областта на младежта.
6. Страните се подпомагат при провеждането на международни прояви в областта на младежта, които се организират в някоя от двете Страни.
Член 3
Съвместен работен комитет
1. Страните формират „Съвместен работен комитет“ и представят своите членове, които да проучат как да изпълняват този Меморандум за разбирателство („Меморандума“) чрез изготвянето на изпълнителен план в рамките на 45 дни след подписването на Меморандума. Преди изтичането на изпълнителния план работният комитет предприема подготовката на нов изпълнителен план.
2. При поискване на всяка от Страните „Съвместният работен комитет“ предприема необходимите мерки за провеждане на среща, за да осъществи контрол (мониторинг) върху изпълнението на сътрудничеството и да предложи решение за премахването на пречки, с които се сблъсква изпълнителният план. Тези сесии се провеждат последователно във всяка от Страните.
Член 4
План за действие
За успешното осъществяване на сътрудничеството по този Меморандум Страните насърчават и проследяват напредъка чрез обмен на изпълнителни документи, договорени между двете Страни.
Член 5
Финансиране
Всяка страна поема разходите за финансиране на своите дейности, свързани с изпълнението на този Меморандум за разбирателство, с ресурсите, определени в бюджета й, вземайки предвид наличността, бюджетната оценка и разпоредбите на националното й законодателство. Всички други въпроси от такова естество могат да бъдат уреждани по взаимно съгласие.
Член 6
Разрешаване на спорове
Всички спорове между Страните, възникващи от тълкуването или изпълнението на този Меморандум, се разрешават чрез приятелски преговори и по дипломатически път.
Член 7
Конфиденциалност
Наличната класифицирана информация на Страните по този Меморандум за разбирателство трябва да бъде пазена в конфиденциалност, освен ако някоя от Страните не се откаже от условието за конфиденциалност на такава информация чрез писмено съгласие. Нарушение на този член може да даде право на другата Страна да изпрати писмено уведомление за прекратяване на настоящия Меморандум.
Член 8
Изменение
1. Този Меморандум за разбирателство може да бъде изменян с писмено искане на всяка от Страните и ще бъде в сила само след писмено взаимно съгласие на Страните от датата на подписването му от Страните.
2. Влязлото в сила изменение съставлява неизменна част от Меморандума.
Член 9
Влизане в сила и продължителност
Този Меморандум влиза в сила и е валиден за 4 години от датата на подписването му, ще бъде автоматично продължен за същия период, освен ако някоя от Страните не уведоми другата страна писмено по дипломатически път за своето намерение да прекрати този Меморандум най-малко шест месеца преди изтичането му.
Прекратяването на този Меморандум не се отразява върху неприключили или текущи програми и двете Страни се ангажират да приключат тези програми.
Този Меморандум за разбирателство, включващ въведение и 9 члена, подписан в София на 19.11.2018 г., е изготвен в два екземпляра на български, персийски и английски език, всички еднакво валидни. В случай на разминаване в тълкуването на този Меморандум валиден е английският текст.
 

За Министерството
За Министерството на
на младежта и спорта
спорта и младежта
на Република
на Ислямска република
България:
Иран:
Красен Кралев,
Масуд Солатанифар,
министър
министър

10528