Министерство на финансите
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба № Н-10 от 23 ноември 2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-10 от 23 ноември 2018 г.
за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.
(2) По реда на наредбата се извършва уведомяване за мерки за държавни помощи, които представляват индивидуална държавна помощ или схема за държавна помощ, както и за изменение на съществуващи мерки.
(3) Министърът на финансите се уведомява задължително за държавните помощи по чл. 21 и 26 от Закона за държавните помощи.
(4) Уведомяването за държавни помощи в обхвата на чл. 32 от Закона за държавните помощи е по преценка на администратора на помощта, освен ако не е предвидено друго в нормативен акт.
(5) За мерки за помощ в обхвата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се прилага редът, посочен в чл. 26, ал. 3 от този закон.
Чл. 2. Уведомяването преди предоставяне на нова държавна помощ цели да се определи дали мярката правилно е класифицирана като държавна помощ и коректно ли е определен съотносимият към мярката за държавна помощ режим, както и да подпомогне осигуряването на процедурно съответствие.
Чл. 3. Уведомяването на министъра на финансите се осъществява предварително преди настъпване на най-ранната от следните дати: датата на предоставяне на помощта по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи, датата на обявяване на процедура за кандидатстване за помощ или датата на влизане в сила на правното основание за предоставяне на помощта.
Чл. 4. (1) Уведомяването се осъществява чрез предоставяне за съгласуване на документите, свързани с предоставянето на помощта, по официален ред чрез деловодството на Министерството на финансите на два етапа:
1. етап 1 „Ранен контакт“ – за определяне дали мярката правилно е класифицирана като държавна помощ;
2. етап 2 „Съгласуване на документите по мярката“ – за определяне приложимостта на избрания вид помощ по глава пета от Закона за държавните помощи с цел осигуряването на процедурно съответствие.
(2) В случаите, в които администраторът на помощ вече е определил, че планираната мярка представлява държавна помощ, може да се пристъпи директно към етап 2.
Чл. 5. Уведомяването по етап 1 „Ранен контакт“ се осъществява преди разработване на условията по мярката чрез попълване на форма по образец съгласно приложението.
Чл. 6. Етап 2 „Съгласуване на документите по мярката“ се осъществява въз основа на документи и/или проекти на документи, съдържащи най-малко информацията по чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 72 от 2018 г.).
Чл. 7. (1) Грешки и непълноти в документи и/или проекти на документи по чл. 6 за мерки за помощ по чл. 21 от Закона за държавните помощи се отстраняват от администратора на помощ съобразно предложените от министъра на финансите мерки по чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните помощи.
(2) Администраторът може да не приеме изцяло или частично предложените по реда на чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните помощи мерки от министъра на финансите, като в този случай се прилага чл. 23, ал. 2 от Закона за държавните помощи.
Чл. 8. (1) Грешки и непълноти в документи и/или проекти на документи по чл. 6 за мерки за помощ по чл. 26 от Закона за държавните помощи се отстраняват от администратора съобразно предложените от министъра на финансите мерки по чл. 5, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
 (2) При непредоставяне от администратора на информацията, необходима за определяне на приложимостта на избрания вид помощ и за осигуряването на процедурно съответствие, съгласуването на мярка по чл. 26 от Закона за държавните помощи се преустановява.
(3) Преустановено съгласуване по ал. 2 може да се възобнови след представяне от администратора на изисканата информация.
(4) При пълно или частично неприемане на мерките по ал. 1 се прилага чл. 14, т. 2 от Закона за държавните помощи. В този случай администраторът може да преработи мярката за помощ в такава по чл. 21 или 32 от Закона за държавните помощи.
Чл. 9. Всяка последваща промяна в документите по чл. 4 подлежи на повторно съгласуване с изключение на изменения, които не водят до промени в условията на избрания режим по държавните помощи.
Чл. 10. (1) Съгласуването на документите по чл. 4 се извършва по реда на тяхното официално постъпване в Министерството на финансите.
(2) Всяко отразяване на промени в документ от вече подадени документи се осъществява в режим „проследяване на промените“.
(3) Документи по чл. 4 се предоставят за съгласуване на български език.
(4) В случаите, когато се съгласуват мерки по чл. 26 от Закона за държавните помощи, документите се придружават и от контролен лист за съответствие по образец, който е достъпен на адрес: http://stateaid.minfin.bg/.
Чл. 11. В случаите, когато се предоставя помощ под форма, различна от субсидия, компенсация или безвъзмездна финансова помощ, администраторът на помощ включва в документите по чл. 4 информация за брутния еквивалент на помощта или за начина на нейното изчисляване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За мерки за помощ, които са в процес на съгласуване с министъра на финансите, редът по наредбата се прилага съобразно етапа, на който се намират.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за държавните помощи.
Министър: Владислав Горанов
Приложение към чл. 5
 
 

ВИЖ приложението

 
 
 
10479