Президент на Републиката
брой: 97, от дата 23.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 262 за назначаване на Ангел Александров Ангелов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония със седалище в Скопие

 

УКАЗ № 262
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ангел Александров Ангелов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония със седалище в Скопие.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10294