Министерски съвет
брой: 97, от дата 23.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 250 от 16 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250  ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 601 802 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми:
1. „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 63 666 лв.;
2. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 538 136 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по национални програми

Област/община
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Национална програма  
„Без свободен час“
Общо
(в лв.)
модул „Оптимизиране на училищната мрежа
(в лв.)
модул „Рационализация на мрежата от професионални  училища“
(в лв.)
модул „Модернизиране на сис­темата на професионалното образование“
(в лв.)
модул „Музеите като образователна среда“
(в лв.)
модул „Без свободен час в училище“
(в лв.)
модул „Без свободен час в детската градина“
(в лв.)
Област Благоевград
Банско
 
 
 
 
145
 
145
Благоевград
 
 
 
 
1 467
 
1 467
Гоце Делчев
 
 
 
2 889
 
 
2 889
Петрич
 
 
 
 
 
1 912
1 912
Сандански
 
 
 
 
 
132
132
Област Бургас
Айтос
 
 
 
2 500
120
 
2 620
Бургас
 
 
 
2 080
4 035
540
6 655
Карнобат
 
 
 
 
150
 
150
Руен
 
 
 
 
218
 
218
Созопол
 
 
 
 
225
 
225
Област Варна
Аксаково
 
 
 
 
745
 
745
Варна
 
 
 
2 480
13 072
1 028
16 580
Вълчи дол
 
 
 
 
875
 
875
Дългопол
 
 
 
 
1 538
 
1 538
Провадия
 
 
 
 
563
 
563
Суворово
 
 
 
 
1 247
 
1 247
Област Велико Търново
Велико Търново
 
 
 
4 738
3 382
 
8 120
Горна Оряховица
 
9 757
 
 
1 585
 
11 342
Лясковец
 
 
 
 
288
90
378
Павликени
 
 
 
 
819
 
819
Полски Тръмбеш
 
 
 
 
276
 
276
Свищов
 
 
 
 
1 238
 
1 238
Стражица
 
 
 
 
757
 
757
Област Видин
Брегово
 
 
 
 
150
 
150
Видин
11 132
 
 
 
2 708
 
13 840
Кула
 
 
 
 
295
 
295
Област Враца
Бяла Слатина
 
 
 
 
816
 
816
Враца
 
 
 
2 500
6 801
 
9 301
Козлодуй
 
 
 
 
2 033
292
2 325
Криводол
 
 
 
 
135
 
135
Мездра
 
 
 
 
1 111
 
1 111
Мизия
 
 
 
 
278
 
278
Оряхово
 
 
 
 
720
 
720
Област Габрово
Габрово
 
 
 
8 241
187
395
8 823
Севлиево
 
 
 
2 500
694
 
3 194
Област Добрич
Генерал Тошево
 
 
 
 
408
 
408
Добрич
 
 
21 560
 
5 936
3 285
30 781
Каварна
 
 
 
 
825
 
825
Крушари
6 750
 
 
 
 
 
6 750
Тервел
 
 
 
 
480
 
480
Шабла
 
 
 
344
158
 
502
Област Кърджали
Кирково
 
 
 
 
180
 
180
Крумовград
 
 
 
 
525
 
525
Кърджали
 
 
 
2 500
5 851
 
8 351
Област Кюстендил
Дупница
 
 
 
 
1 681
 
1 681
Кюстендил
 
 
 
 
2 544
420
2 964
Невестино
 
 
 
 
98
 
98
Област Ловеч
Ловеч
 
 
 
 
1 365
270
1 635
Тетевен
 
 
 
 
285
 
285
Троян
 
 
 
 
1 140
 
1 140
Област Монтана
Берковица
 
 
 
 
22
 
22
Вършец
 
 
 
 
451
428
879
Лом
 
 
 
 
91
 
91
Монтана
 
 
 
3 657
1 703
 
5 360
Област Пазарджик
Велинград
 
 
 
2 500
256
 
2 756
Пазарджик
 
 
 
14 112
6 277
 
20 389
Панагюрище
 
 
 
2 496
229
 
2 725
Ракитово
 
 
 
2 394
 
 
2 394
Септември
 
 
 
 
201
 
201
Стрелча
 
 
 
1 470
84
 
1 554
Област Перник
Брезник
 
 
 
 
600
 
600
Перник
 
 
 
2 500
3 121
 
5 621
Радомир
 
 
 
1 376
413
 
1 789
Област Плевен
Гулянци
 
 
 
 
515
 
515
Долна Митрополия
 
 
 
 
685
 
685
Долни Дъбник
 
 
 
 
1 154
 
1 154
Левски
5 372
 
22 050
 
935
 
28 357
Плевен
 
 
 
9 706
3 043
448
13 197
Червен бряг
7 525
 
 
1 830
625
30
10 010
Кнежа
 
 
 
 
495
 
495
Област Пловдив
Асеновград
6 750
 
 
 
1 774
 
8 524
Брезово
 
 
 
 
173
 
173
Калояново
 
 
 
 
63
 
63
Карлово
 
 
 
 
2 180
 
2 180
Кричим
 
 
 
 
563
 
563
„Марица“
 
 
 
 
480
 
480
Пловдив
 
 
 
 
19 618
 
19 618
Първомай
 
 
21 407
 
659
 
22 066
Раковски
 
 
22 050
 
1 358
 
23 408
„Родопи“
 
 
 
 
135
 
135
Садово
 
 
21 350
 
131
 
21 481
Стамболийски
 
 
 
 
210
 
210
Съединение
 
 
 
 
578
 
578
Сопот
 
 
 
 
1 245
 
1 245
Област Разград
Кубрат
 
 
 
 
240
 
240
Лозница
 
 
 
 
465
 
465
Разград
 
 
 
 
796
 
796
Област Русе
Ветово
 
 
 
 
30
 
30
Русе
 
 
 
2 490
10 057
270
12 817
Сливо поле
 
 
 
 
150
 
150
Област Силистра
Силистра
 
 
 
2 435
2 620
 
5 055
Ситово
 
 
 
 
113
 
113
Област Сливен
Котел
 
 
 
 
360
 
360
Нова Загора
 
 
 
 
525
 
525
Сливен
 
 
 
1 794
4 456
 
6 250
Област Смолян
Девин
 
 
 
 
1 245
 
1 245
Златоград
 
 
 
 
472
135
607
Мадан
 
 
 
 
1 043
89
1 132
Неделино
 
 
 
 
308
 
308
Рудозем
 
 
 
 
922
 
922
Смолян
 
 
 
2 500
4 236
427
7 163
Чепеларе
 
 
 
 
139
 
139
Област София-град
Столична
 
 
 
21 304
37 009
 
58 313
Област София област
Божурище
 
 
 
 
885
 
885
Ботевград
 
 
 
 
120
 
120
Годеч
9 641
 
 
 
 
 
9 641
Горна Малина
 
 
 
 
68
 
68
Елин Пелин
 
 
 
1 560
 
 
1 560
Етрополе
 
 
 
 
2 198
 
2 198
Златица
 
 
 
2 250
 
 
2 250
Пирдоп
 
 
 
 
165
 
165
Правец
 
 
 
 
1 343
 
1 343
Самоков
 
 
 
 
588
 
588
Своге
 
 
 
 
570
 
570
Челопеч
 
 
 
 
158
 
158
Област Стара Загора
Казанлък
 
 
 
1 360
4 329
60
5 749
Мъглиж
 
 
 
 
255
 
255
Николаево
 
 
 
 
338
 
338
Павел баня
 
 
 
 
300
 
300
Раднево
 
 
 
 
180
 
180
Стара Загора
 
 
 
 
2 561
 
2 561
Чирпан
 
 
 
 
2 788
 
2 788
Област Търговище
Антоново
 
 
 
 
190
 
190
Омуртаг
6 739
 
 
 
1 031
 
7 770
Опака
 
 
 
 
75
 
75
Попово
 
 
21 875
3 677
572
480
26 604
Търговище
 
 
20 909
2 496
4 145
1 037
28 587
Област Хасково
Димитровград
 
 
 
 
3 826
937
4 763
Свиленград
 
 
 
 
1 433
 
1 433
Симеоновград
 
 
 
 
74
 
74
Тополовград
 
 
 
 
207
 
207
Харманли
 
 
 
 
487
 
487
Хасково
 
 
 
2 500
3 485
 
5 985
Област Шумен
Върбица
 
 
 
 
283
 
283
Каспичан
 
 
 
 
276
 
276
Никола Козлево
 
 
 
 
669
 
669
Хитрино
 
 
 
 
585
 
585
Шумен
 
 
 
 
8 573
 
8 573
Област Ямбол
Болярово
 
 
 
 
135
 
135
Елхово
 
 
 
 
473
 
473
Стралджа
 
 
 
 
218
 
218
Ямбол
 
 
21 437
2 480
2 890
1 259
28 066
ОБЩО
53 909
9 757
172 638
119 659
231 875
13 964
601 802

 
10292