Министерски съвет
брой: 97, от дата 23.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 248 от 16 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №248  ОТ 16 НОЕМВРИ 2018Г.
за изменение и допълнение на Постановление №190 на Министерския съвет от 2015г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014г. до 2020г. (обн., ДВ, бр.57 от 2015г.; изм. и доп., бр.37 от 2016г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „б“ накрая се добавя „е изпълнено едно от следните условия“;
б) създават се букви „в“ и „г“:
„в) за разходи за управление – до 10 на сто от общите допустими преки разходи за съответния проект;
г) отчитането на извършената работа от служителите по т. 1, буква „б“ се извършва чрез попълване на месечен отчет, включващ описание на дейностите и часова таблица за доказване на изработеното време; средствата за възнаграждения, както и дължимите във връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или органа по назначаване се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта или заемообразно от бюджета на съответния бенефициер; отчетените разходи за възнаграждения се верифицират от отговорния орган; периодично след верифициране средствата се възстановяват от съответната програма за сметка на средствата, предвидени в бюджета по проекта; начинът за определяне, изплащане и възстановяване на разходи за възнаграждения на служителите/екипите се извършва въз основа на приети вътрешни правила;“.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „7 на сто“ се добавя „по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от Фонд „Вътрешна сигурност“ и 2,5 на сто по Инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите като част от Фонд „Вътрешна сигурност“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ накрая се добавя „е изпълнено едно от следните условия“.
2. Създават се букви „в“ и „г“:
„в) за разходи за управление – до 10 на сто от общите допустими преки разходи за съответния проект;
г) отчитането на извършената работа от служителите по т. 1, буква „б“ се извършва чрез попълване на месечен отчет, включващ описание на дейностите и часова таблица за доказване на изработеното време; средствата за възнаграждения, както и дължимите във връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или органа по назначаване се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта или заемообразно от бюджета на съответния бенефициер; отчетените разходи за възнаграждения се верифицират от отговорния орган; периодично след верифициране средствата се възстановяват от съответната програма за сметка на средствата, предвидени в бюджета по проекта; начинът за определяне, изплащане и възстановяване на разходи за възнаграждения на служителите/екипите се извършва въз основа на приети вътрешни правила.“
§ 3. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Разходи за управление“ са преки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, координатор, технически сътрудник и счетоводител.
2. „Разходи за възнаграждения“ са разходите за брутни заплати по трудово или служебно правоотношение, разходите за възнаграждения, определени в заповед на органа по назначаване, съответно в трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда за възлагане на допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение и/или управление на проект или по сключен договор за услуга, включително разходите за социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, органа по назначаването или възложителя.“
§ 4. В заключителните разпоредби досегашните § 1 – 3 стават съответно § 2 – 4.
Заключителни разпоредби
§ 5. В приложението към чл. 108 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 6 се изменя така:

6.
Изграждане, развитие и поддръжка на комуникационни и информационни системи
ръководни служи­тели/експерти
Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Математика и информатика; Технически науки; Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки; Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Национална сигурност, Военно дело; Машинно инженерство, Администрация и управление.

2. Ред 7 се изменя така:

7.
Аерокосмически наблюдения
 
ръководни служители/експерти
 
Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Математика и информатика; Технически науки; Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки; Физически науки; Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Архитектура, строителство и геодезия; Химични технологии; Общо инженерство; Национална сигурност.

3. Създават се редове 12 и 13:

12.
Изграждане, развитие и поддръжка на системи за ранно предупреждение и оповестяване; експертно-аналитична дейност по превенция, овладяване и предотвратяване от бедствия и защита на населението
ръководни служители/експерти
 
Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Математика и информатика; Технически науки; Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки; Физически науки; Науки за земята; Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Общо инженерство; Национална сигурност.
13.
Международно сътрудничество и въпроси на Европейския съюз
ръководни служители/експерти
Квалификация:
Владеене на чужд език съгласно изискванията на Общата европейска езикова рамка.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10290