Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Решение № 793 от 6 ноември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 793 ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г.
за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 534 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас (ДВ, бр. 65 от 2018 г.), проведен на 19 септември 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със Заповед № Р-123 на министър-председателя от 22 август 2018 г., доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас, и за концесионер на морския плаж „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, с ЕИК 121896178, със седалище – София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 2 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в размер до 5 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 5 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.
2.3 Предложение за размер на инвестиции за мерки относно опазване на околната среда и защитените територии в размер 814 689 лв. с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 534 на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9892