Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с  измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.395(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 2015 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня също така член VIII, буква b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. („конвенцията“) и член VI на Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Протокола SOLAS от 1988 г.) относно процедурата за изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г., на своята деветдесет и пета сесия,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1988 г. или страните, чийто комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са информирали Генералния секретар за своите възражения срещу измененията;
3. Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. измененията влизат в сила на 1 януари 2017 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква от Генералния секретар за целите на член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. да предава заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към нея, на всички страни по Протокола SOLAS от 1988 г.; и
5. Изисква също от Генералния секретар да предостави копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения в приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения в допълнението към приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
1 Следната точка 2.2 се добавя след съществуващата точка 2.1:
„2.2 корабът е спазил част G от глава II-1 на конвенцията използвайки ......... като гориво/N.A.“
2 Съществуващите точки от 2.2 до 2.11 се преномерират съответно.
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
3 Съществуващата точка 2 се заменя със следното:
„2. Прегледът показва, че:
1. състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в горепосоченото правило, е задоволително и корабът спазва съответните изисквания на глави II-1 и II-2 на конвенцията (различни от тези, отнасящи се до системите и уредите за пожарна безопасност и аварийни противопожарни планове за противопожарна защита); и
2. корабът е спазил част G на глава II-1 на конвенцията, като използва........... гориво/N.A.“
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРНИТЕ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ
4 Следната точка 2.2 се добавя след съществуващата точка 2.1:
„2.2 корабът е спазил част G на глава II-1 на конвенцията използвайки ………. като гориво/N.A.“
5 Съществуващите точки от 2.2 до 2.12 се преномерират съответно.
9651