Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с  измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.394(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 2015 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член II на Протокола от 1978 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1978 г.) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1978 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и пета сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1978 г., текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv), точка 2, буква bb) на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г., че измененията се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1978 г. или страни, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3. Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г. измененията влизат в сила на 1 януари 2017 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола SOLAS от 1978 г.;
5. Освен това изисква Генералният сек­ретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1978 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения на Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Форма на Свидетелство за безопасност на конструкцията за товарни кораби
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
Съществуващата точка 2 се заменя със следното:
„2 Този преглед показа, че:
1.  състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в горепосоченото правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави II-1 и II-2 на конвенцията (различни от тези, отнасящи се до системите и уредите за пожарна безопасност и противопожарните аварийни планове); и
2.  корабът е спазил част G на глава II-1 на конвенцията, като използва ......... като гориво/N.A.“
9650