Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Изменения към Международната кон­венция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.392(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 2015 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b), подточка vi), точка 2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) относно процедурите за промяна, приложими към Анекса към конвенцията, различна от разпоредбите на глава I,
Като взе предвид на своята деветдесет и пета сесия измененията на конвенцията, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) на конвенцията изменения на конвенцията, текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2017 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи се правителства по конвенцията; и
5. Изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и нейното Приложение до членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ГЛАВА II-1
СТРОИТЕЛСТВО – СТРУКТУРА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ, МАШИНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
ЧАСТ 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2 – Определения
1След съществуващата точка 28 се добавят новите точки 29 и 30:
„29  Кодекс IGF е Международният кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване, приет от Комитета по морска безопасност на Организацията с Резолюция MSC.391(95), както може да бъде изменен от Организацията, при условие че такива изменения се приемат, влизат в сила и стават ефективни в съответствие с разпоредбите на член VIII на тази конвенция относно процедурите за изменение, приложими към Анекса, различни от глава I.
30Гориво с ниска температура на възпламеняване означава газово или течно гориво, имащо по-ниска точка на възпламеняване, отколкото е разрешено по силата на Правило II-2/4.2.1.1.“
ЧАСТ Е
АЛТЕРНАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ
Правило 55 – Алтернативни конструкции и съоръжения
2Съществуващите точки от 1 до 3 се заменят със следното:
„1Цел
Целта на това правило е да предостави методология за алтернативно проектиране и устройство на машини, електрически инсталации и системи за съхранение и разпределение на гориво с ниска температура на възпламеняване.
2Общи положения
2.1 Машини, електрически инсталации и хранилища на гориво с ниска температура на запалване и проектирането и устройствата на разпределителните системи могат да се отклоняват от изискванията, посочени в части C, D, E или G, при условие че алтернативните конструкции и механизми отговарят на целите на съответните изисквания и осигуряват еквивалентно ниво на безопасност по отношение на тази глава.
2.2 Когато алтернативните конструкции и съоръжения се отклоняват от съответните изискванията на части C, D, E или G, ще се извършва инженерен анализ, оценка и одобрение на конструкциите и съоръженията в съответствие с това правило.
3Инженерни анализи
Инженерният анализ се изготвя и предоставя на Администрацията въз основа на насоките, разработени от Организацията, и включва като минимум следните елементи:
1. определяне на вида на кораба, машините, електрическите инсталации, системите за съхранение и разпределение на горивото с ниска температура на възпламеняване и съответните пространства;
2. идентифициране на предписаното(ите) изисквания, на които машините, електрическите инсталации и системите за съхранение и разпределение на горивото с ниска температура на възпламеняване не отговарят;
3. определяне на причината, поради която предложеният проект не отговаря на предписаните изисквания, подкрепени от съответствие с други признати инженерни или индустриални стандарти;
4. определяне на критериите за ефективност на кораба, машините, електрическата инсталация, системата за съхранение и разпределение на горивото с ниска температура на възпламеняване или съответното/ите пространство/а, за което/които се отнася съответното предписано(и) предписание(я):
1. критериите за изпълнение трябва да осигуряват ниво на безопасност не по-ниско от съответните предписани изисквания, съдържащи се в части C, D, E или G; и
2. критериите за изпълнение трябва да бъдат количествено определими и измерими;
5. подробно описание на алтернативните конструкции и съоръжения, включително списък на предположенията, използвани при проектирането, и всички предложени оперативни ограничения или условия;
6. техническа обосновка, доказваща, че алтернативната конструкция и механизми отговарят на критериите за безопасност; и
7. оценка на риска въз основа на установяване на потенциалните грешки и опасностите, свързани с предложението.“
3Новата част G се добавя след съществуващата част F, както следва:
„ЧАСТ G
КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ
Правило 56 – Приложение
1С изключение на случаите, предвидени в точки 4 и 5, тази част се прилага за корабите, използващи горива с ниска температура на възпламеняване:
1. за които договорът за строителство е с дата на или след 1 януари 2017 г.;
2. при липса на договор за строителство, чийто кил е поставен или които са на подобен етап на строителство на или след 1 юли 2017 г .;
или  
3. доставката на които е на или след  1 януари 2021 г.
Такива кораби, използващи горива с ниска температура на запалване, трябва да отговарят на изискванията на тази част в допълнение към всички други приложими изисквания на тези правила.
2С изключение на случаите, предвидени в точки 4 и 5, кораби независимо от датата на строежа, включително построените преди 1 януари 2009 г., които преминават към използване на горива с ниска температура на възпламеняване на или след 1 януари 2017 г., се третират като кораби, използващи горивата с ниска температура на запалване към датата на започване на такова преобразуване.
3С изключение на предвиденото в точки 4 и 5 кораб, използващ горива с ниска температура на възпламеняване, независимо от датата на строеж, включително построените преди 1 януари 2009 г., който на или след 1 януари 2017 г. започва да използва горива с ниска температура на възпламеняване, различни от онези, които първоначално са одобрени да се използват преди 1 януари 2017 г., се третира като кораб, използващ горива с ниска степен на запалване към датата на започване на това начинание.
4Тази част не се прилага за танкери, превозващи газ, както са определени в Правило VII/11.2:
1. които използват своите товари като гориво и отговарят на изискванията на Кодекса IGC, както е определен в Правило VII/11.1; или
2. използване на други газове с ниска точка на запалване при условие, че конструкциите и механизмите на системите за съхранение и пренос на гориво за такива газообразни горива отговарят на изискванията на Кодекса на IGC за газ като товар.
5Тази част не се прилага за кораби, притежавани или експлоатирани от договарящо се правителство и използвани засега само за държавни нетърговски цели. Въпреки това кораби, притежавани или експлоатирани от договарящо се правителство и използвани засега само за държавни нетърговски цели, се приканват да функционират по начин, съвместим, доколкото това е разумно и практично, с тази част.
Правило 57 – Изисквания към корабите, използващи горива с ниска температура на възпламеняване
С изключение на предвиденото в правила 56.4 и 56.5 корабите, използващи горива с ниска температура на запалване, трябва да отговарят на изискванията на Кодекса IGF.“
ГЛАВА II-2
СТРОИТЕЛСТВО – ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ
ЧАСТ Б
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ  И ЕКСПЛОЗИИ
Правило 4 – Вероятност за запалване
4В точка 2.1.3.4 думата „и“ се заличава.
5В точка 2.1 съществуващата точка 4. се заменя със следното:
„4.  в товарните кораби, за които не е приложима част G на глава II-1, използването на нефтено гориво с по-ниска точка на възпламеняване, отколкото е посочено в точка 2.1.1, например суров нефт, може да бъде разрешено, при условие че това гориво не се съхранява в машинно отделение и подлежи на одобрение от Администрацията на пълната инсталация; и
5.  на кораби, за които се прилага част G на глава II-1, е разрешено използването на гориво, което има точка на възпламеняване, по-ниска от посочената в точка 2.1.1.“
6В края на съществуващата точка 5.3.2.2 се добавя следното изречение:
„За танкери, построени на или след  1 януари 2017 г., всяка изолация трябва да позволява преминаването на големи обеми от смеси от пари, въздух или инертен газ по време на натоварване на товара и баласта или по време на заустване в съответствие с Правило 11.6.1.2.“
ЧАСТ В
ОВЛАДЯВАНЕ НА ОГЪНЯ
Правило 11 – Структурна цялост
7В края на съществуващата точка 6.2 се добавя следното изречение:
„За танкери, построени на или след  1 януари 2017 г., отворите трябва да бъдат разположени в съответствие с Правило 4.5.3.4.1.“
8В точка 6.3.2 се добавя следният текст между първото и второто изречение:
„В допълнение за танкери, построени на или след 1 януари 2017 г., вторичните средства трябва да са в състояние да предотвратяват свръхналягане или недостатъчно налягане в случай на повреда или непреднамерено затваряне на средствата за изолиране, изисквани според Правило 4.5.3.2.2.“
ЧАСТ G
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 20 – Защита на превозни средства, специални категории и ро-ро помещения
9Съществуващата точка 3.1.2 се заменя със следното:
„3.1.2 Изпълнение на вентилационните системи
3.1.2.1 В пътническите кораби вентилационната система за електроенергия трябва да бъде отделена от другите вентилационни системи. Вентилационната система за ел. захранване трябва да достига поне параметрите, изисквани в точка 3.1.1, по всяко време, когато превозни средства са в такива пространства, освен когато има система за контрол на качеството на въздуха в съответствие с точка 3.1.2.4. Вентилационни канали, обслужващи такива товарни помещения, които могат да бъдат ефективно запечатани, се разделят за всяко такова пространство. Системата трябва да може да бъде управлявана от позиция извън тези пространства.
3.1.2.2В товарните кораби вентилационните уреди нормално трябва да работят непрекъснато и да достигат поне параметрите на въздуха, изисквани съгласно точка 3.1.1, когато превозните средства се намират на борда, освен когато системата за контрол на качеството на въздуха в съответствие с точка 3.1.2.4 е предоставена. Когато това е практически невъзможно, те се експлоатират за ограничен период от време всеки ден, когато времето позволява, и за всеки случай за разумен период преди отплаване, след което трябва да се провери дали мястото на ро-ро помещенията или на помещенията за превозни средства е обезгазено. За тази цел се превозват един или повече преносими уреди за откриване на горими газове. Системата трябва да е напълно отделна от другите вентилационни системи. Вентилационните канали, обслужващи ро-ро или помещенията за превозни средства, трябва да могат да бъдат ефективно запечатани за всяко товарно пространство. Системата трябва да може да се управлява от място извън тези пространства.
3.1.2.3Вентилационната система трябва да е такава, че да предотвратява разслояването на въздуха и образуването на въздушни джобове.
3.1.2.4За всички кораби, където е осигурена система за контрол на качеството на въздуха въз основа на насоките, разработени от Организацията, вентилационната система може да работи при понижен брой обмени на въздуха и/или намалено количество вентилация. Този допуск не се отнася за помещения, за които се изисква най-малко десетократна обмяна на въздуха на час съгласно точка 3.2.2 от това правило, и помещения, предмет на разпоредбите на правила 19.3.4.1 и 20-1.“
ДОПЪЛНЕНИЕ
СВИДЕТЕЛСТВА
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ  НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
10Следната нова точка 2.2 се добавя след съществуващата точка 2.1:
„2.2  корабът отговаря на част G на глава II-1 на конвенцията, като използва ................... за гориво/N.A.“
11Съществуващите точки от 2.2 до 2.11 се преномерират съответно.
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
12Съществуващата точка 2 се заменя със следното:
„2. Прегледът показа, че:
1. състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в горепосоченото правило, е задоволително и корабът е в съответствие с изискванията на глави II-1 и II-2 на конвенцията (различни от тези, отнасящи се до системите и уредите за пожарна безопасност и планове за противопожарна защита); и
2. корабът отговаря на част G на глава II-1 на конвенцията, като използва ....... за гориво/N.A.“
9649