Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Изменения към Международната кон­венция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.386(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г.  В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня също така член VIII, буква b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. („конвенцията“) относно процедурата за изменение, приложима към Анекса към конвенцията, различна от разпоредбите на глава I,
Като признава необходимостта от осигуряване на задължителна рамка за корабите, опериращи в полярни води, поради допълнителните изисквания към корабите, техните системи и експлоатация, които надхвърлят съществуващите изисквания на конвенцията и други съответни обвързващи инструменти на ИМО,
Като отбелязва Резолюция MSC.385(94), с която Комитетът прие Международен кодекс за кораби, опериращи в полярните води (Полярен кодекс), по отношение на разпоредбите за безопасност,
Като отбелязва също, че Комитетът по опазване на морската среда на шестдесет и седмата си сесия одобри с оглед приемането на шестдесет и осмата си сесия изменения на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), и също така разгледа за приемане разпоредбите, касаещи опазване на околната среда на Полярния кодекс,
Като отбелязва предложените изменения на конвенцията с цел разпоредбите, касаещи безопасността на Полярния кодекс, да станат задължителни,
Като взе предвид измененията на конвенцията на своята деветдесет и четвърта сесия, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i), както следва,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) на конвенцията изменения на конвенцията, текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали Генералния секретар на Организацията за своите възражения срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства по конвенцията да констатират, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията промените влизат в сила на 1 януари 2017 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар за целите на член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията да предаде заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към нея, на всички договарящи се правителства по конвенцията;
5. Изисква Генералният секретар също да подава копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
След глава XIII се добавя нова глава XIV, както следва:
„ГЛАВА XIV
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИТЕ, ОПЕРИРАЩИ В ПОЛЯРНИ ВОДИ
Правило 1 – Определения
За целите на тази глава:
1 „Полярен кодекс“ означава Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води, състоящ се от въведение и части I-A и II-A и части I-B и II-B, приети с Резолюция MSC.385(94) и от Комитета по опазване на морската среда така, както може да бъде изменен, при условие че:
1. измененията на свързаните с безопасността разпоредби от въведението и на част I-A на Полярния кодекс се приемат, влизат в сила и започват да действат в съответствие с разпоредбите на член VIII на тази конвенция относно процедурите за изменение, приложими към Приложението, различно от глава I; и
2. измененията на част I-Б на Полярния кодекс се приемат от Комитета по морска безопасност в съответствие с процедурния му правилник.
2 „Антарктическа зона“ означава морската зона на юг от ширина 60° S.
3 „Арктически води“ са онези води, разположени северно от линия географска ширина 58°00.0 N и географска дължина 042°00.0 W до географска ширина 64°37.0 N, географска дължина 035°27.0° W и оттам от румбова линия до географска ширина 67°03.9 N, географска дължина 026°33.4 W и оттам от румбова линия до географска ширина 70°49.56 N и географска дължина 008°59.61 (Sørkapp, Jan Mayen) и от южния бряг на Jan Mayen до 73°31'.6 N и 019°01'.0 E от остров Bjørnøya и оттам по дъгата на големия кръг до географска ширина 68°38.29 N и географска дължина 043°23.08 E (Cap Kanin Nos) и следователно от северния бряг на Азиатския континент на изток до Беринговия проток и оттам от Беринговия проток на запад до географска ширина 60° N  до Il'pyrskiy и след 60-ия северен паралел на изток до и включително протока Etolin и оттам от северния бряг на Северноамериканския континент на юг до географска ширина 60° N и оттам на изток по продължение на паралела с географска ширина 60° N до географска ширина 056°37.1° W и оттам до географска ширина 58°00.0° N, географска дължина 042°00.0° W.
4 „Полярни води“ означават водите на Арктика и/или района на Антарктика.
5 „Построен кораб“ означава кораб, чийто кил е поставен или който е на подобен етап на строителството.
6 „На подобен етап“ на строителство означава етап, при който:
1. започва строителството, идентифицирано с конкретен кораб; и
2. е започнал монтажът на този кораб, включващ най-малко 50 тона или 1 % от изчислената маса на всички структурни материали, което от двете е по-малко.
Правило 2 – Приложение
1 Освен ако изрично не е предвидено друго, тази глава се прилага за експлоатационните кораби в полярните води, сертифицирани в съответствие с глава I.
2 Корабите, построени преди 1 януари 2017 г., трябва да отговарят на съответните изисквания на Полярния кодекс при първия междинен или подновителен преглед в зависимост от това кое от двете възниква първо след 1 януари 2018 г.
3 При прилагането на част I-A от Полярния кодекс внимателно трябва да се разгледат допълнителните указания в част I-B на Полярния кодекс.
4 Тази глава не се прилага за кораби, използвани за нетърговска цел, притежавани или експлоатирани от договарящо се правителство. Въпреки това кораби, притежавани или експлоатирани от договарящо се правителство, временно използвани с нетърговска цел, трябва да се насърчават да действат по начин, съответстващ, доколкото това е разумно и осъществимо, с тази глава.
5 Нищо в тази глава не засяга правата или задълженията на държавите, произтичащи от международното право.
Правило 3 – Изисквания за корабите, за които се прилага тази глава
1 Корабите, за които се отнася тази глава, трябва да отговарят на изискванията, свързани с разпоредбите относно безопасността, посочени във въведението, и с част I-А на Полярния кодекс, и трябва да отговарят в допълнение на изискванията на правила I/7, I/8, I/9 и I/10 в зависимост от случая и да бъдат проучени и сертифицирани, както е предвидено в този Кодекс.
2 Кораби, за които се прилага тази глава, притежаващи свидетелство, издадено съгласно разпоредбите на точка 1, трябва да подлежат на контрола, установен с правила I/19 и XI-1/4. За тази цел тези свидетелства се третират като свидетелство, издадено съгласно Правило I/12 или I/13.
Правило 4 – Алтернативен дизайн и  разположение
1 Целта на това правило е да предостави методология за алтернативен дизайн и разположение за конструкцията, машините и електрическите инсталации, противопожарната безопасност и спасителните средства и оборудване.
2 Структурни съоръжения, машини и електрически инсталации, проектиране на мерки и средства за противопожарна безопасност, както и спасителни средства и съоръжения могат да се отклоняват от предписаните изисквания, определени в глави 3, 6, 7 и 8 на Полярния кодекс, при условие че алтернативните дизайн и разположения отговарят на целта и функционалните изисквания и осигуряват еквивалентно ниво на безопасност спрямо изискванията, посочени в тези глави.
3 Когато алтернативните дизайни или разположение се отклоняват от предписаните изисквания на глави 3, 6, 7 и 8 на Полярния кодекс, техническият анализ, оценката и одобрението на проекта и договореностите ще се извършват на базата на насоките, одобрени от Организацията.
4 Всеки алтернативен проект или устройство, отклоняващо се от предписаните изисквания, трябва да се отрази в Свидетелство за кораб, опериращ в полярни води, и в Оперативното ръководство за експлоатация на кораба, както се изисква от Полярния кодекс, като също така се определят техническите и оперативните мерки и условията за допустимото отклонение.“
9648