Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.  (Приети с Резолюция MSC.344(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г.  В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“), касаещ процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като признава необходимостта от уеднаквяване на формите на свидетелствата, посочени в приложението към Протокола SOLAS от 1988 г., с тези от конвенцията и Протокола SOLAS от 1978 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и първа сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i)  на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2014 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по конвенцията или страните, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са уведомили за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. измененията влизат в сила на 1 юли 2014 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към Международата конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението на Анекса към Международата конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Всички образци на свидетелства и данни за оборудването, съдържащи се в допълнението към Анекса, се заменят със следното:
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на оборудването за безопасност на пътнически кораби (формуляр Р)
(Официален печат)                                  (Държава)
за кратък1 международен рейс
Издава се съгласно разпоредбите на
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.,
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
......................................................................................
      (име на държавата)
От .............................................................................
            (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба2
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж .............................................................
Морски зони, в които корабът е сертифициран за експлоатация (Правило IV/2) ......................
ИМО номер3 .............................................................
Дата на строеж:
Дата на строителния договор .......................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ..........................................
Дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна или изменение на кораба (когато е приложимо) ..................
Всички приложими дати се попълват.
___________________
Изтрийте ненужното.
2  Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
3  В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
     1.    Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/7 на конвенцията.
     2.    Че прегледът показва следното:
2.1  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на:
           1. структурата, основните и спомагателните машини, котлите и другите съдове под налягане;
           2. разпределение на водонепроницаеми отсеци и детайли;
           3. следните разделителни товарни линии:
 

Разделяне на товарни водолинии, определени и отбелязани от корабната страна в средата на кораба (Правило II-1/18)4
Надво-
ден борд
Да се прилага, когато пространствата, в които се превозват пътници, включват следните алтернативни пространства
Р 1
Р 2
Р 3
..........
..........
..........
......................................
......................................
......................................

2.2  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системите и уредите за пожарна безопасност и аварийните планове за борба с пожарите;
2.3  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурните спасителни лодки са предоставени в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.4  корабът е оборудван с линометен апарат и радиооборудване, използвани за спасителни средства, в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.5  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на радиооборудването;
2.6  функционирането на радиооборудването, използвано в спасителните средства, отговаря на изискванията на конвенцията;
2.7  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средствата за качване на пилоти и морските публикации;
2.8  корабът е снабден със светлини, форми, средства за звукови сигнали и средства за подаване на сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на конвенцията и действащите международни правила за предпазване от сблъскване на море;
2.9  във всички останали отношения корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията;
2.10  корабът е бил/не е1 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило (а)II-1/55/II-2/17/III/381 на конвенцията;
2.11  Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за машини и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства и съоръжения1 е/не е1 приложен към това свидетелство.
     3.    Свидетелство за освобождаване е/не е1 издадено.
___________________
Изтрийте ненужното.
4  За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., следва да се използва приложимо обозначение „C.1, C.2 и C.3“.
Това свидетелство е валидно до ............................
Дата на завършване на прегледа, на която се основава това
свидетелство: .............................
                            (дд/мм/гггг)
Издадено в ...............................................................
             (място на издаване на свидетелството)
.....................................................................................
(дата на издаване)           (подпис на оторизираното
                                            лице, издаващо
                                             свидетелство)
(печат или клеймо на издаващата организация, както е подходящо)
Одобрение, когато прегледът за подновяване е приключил и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията ще бъде считано за валидно до ..........................
Подпис: ....................................................................
           (подпис на упълномощения служител)
Място: .....................................................................
Дата: ..........................................................................
 (печат или клеймо на организацията според случая)
Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до пристигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Това свидетелство в съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)1
на конвенцията ще се счита за валидно до ………………………………
Подпис: ....................................................................
        (подпис на упълномощения служител)
Място: .....................................................................
Дата: ..........................................................................
   (печат или клеймо на организацията според случая)
___________________
Изтрийте ненужното.
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ
                                 (Официален печат)                                     (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
.....................................................................................
           (име на държавата)
От .............................................................................
        (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация .............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични тона)2
ИМО номер3 .............................................................
Вид на кораба4
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор ..................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен
етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ..........................................
Дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна или
изменение на кораба (когато е приложимо) ..................
Всички приложими дати се попълват.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1.  Че на кораба е направен преглед в съответствие с изискванията на Правило I/10 на конвенцията.
2.  Че прегледът показва, че състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както е определено в горепосоченото правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави II-1 и II-2 на конвенцията (с изключение на тези, които се отнасят до системите за противопожарна без­опасност и уреди и планове за противопожарна защита).
3.  Че последните две инспекции на външната страна на дъното на кораба са извършени на ................. и ...................... (дати)
4.  Че е издадено/не е4 издадено удостоверение за освобождаване.
5.  Корабът е/не е4 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в съответствие с Правило/а II-1/55/II-2/174 на конвенцията.
6.  Към това свидетелство е/не е4 приложен документ за одобрени алтернативни конструкции и съоръжения за машини и електрически инсталации/противопожарна защита4.
___________________
1   Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
2   Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3   В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
4   Изтрийте ненужното.
Това свидетелство е валидно до ..........................
........................................................................5  
предмет на годишни и междинни прегледи и инспекции на външната
страна на дъното на кораба в съответствие с Правило I/10 на конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на която се основава това
свидетелство: ............................
                       (дд/мм/гггг)
Издаден на ................................................................
      (място на издаване на свидетелството)
.....................................................................................
(дата на издаване)           (подпис на упълномощеното
                                          длъжностно лице,
                                    издаващо свидетелството)
        (печат или клеймо на издаващия орган  според случая)
___________________
5  Добавете датата на валидност, както е определена от Администрацията в съответствие с Правило I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът на тази дата отговарят на годишната дата, както е определена съгласно Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не е изменена в съответствие с Правило I/14(h).
Одобрение за годишни и междинни прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/10 на конвенцията, корабът е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

Годишен преглед: .................
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ...........................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен преглед:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ...........................................
Дата: ...........................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Годишен/междинен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен преглед4 в съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.
Подпис: ....................................................................
              (подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................
___________________
Изтрийте ненужното.
Дата: ........................................................................
       (печат или клеймо на издаващия орган  според случая)
Одобрение на инспекциите на външната страна на дъното на кораба6
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че по време на инспекцията, изискван(а) съгласно Правило I/10 на конвенцията, корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Първа инспекция:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Втора инспекция:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване на свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се приема за валидно в съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията до ................................................

 
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията се приема за валидно до ...................................

 
Подпис: ............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

_________________________
6  Могат да се предвидят допълнителни проверки.
Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до достигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)4 на конвенцията се приема за валидно до .............................................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване на годишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило І/14(h) на конвенцията новата дата на годишнината е ..........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Съгласно Правило І/14(h) на конвенцията новата дата на годишнината е ........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

_________________________
Изтрийте ненужното.
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на оборудването за безопасност на товарен кораб (формуляр Е)
(Официален печат)                     (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
......................................................................................
      (име на държавата)
От .............................................................................
               (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж ...........................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични
тона)2 ......................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12)
ИМО номер3 ............................................................
Вид на кораба4
Насипни товарни превози
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да е от горните
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап на строителство, или, когато е приложимо, дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна или изменение на кораба .............................................................
_________________________
1   Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
2   Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3   В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
4   Изтрийте ненужното.
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
     1.    Че корабът е прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/8 на конвенцията.
     2.    Че прегледът показва, че:
2.1  корабът е изпълнил изискванията на конвенцията по отношение на системите за противопожарна безопасност и уреди и аварийни планове за борба с пожарите;
2.2  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурни спасителни лодки са осигурени в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.3  корабът е оборудван с линометен апарат и радиооборудване, използвани в спасителните средства, в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.4  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средства за качване на пилоти и морски публикации;
2.5  корабът е снабден със светлини, форми и средства за излъчване на звукови сигнали и средства за излъчване на сигнали за тревога в съответствие с изискванията на конвенцията и действащите международни правила за предпазване от сблъскване на море;
2.6  във всички останали отношения корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията;
2.7  корабът е/не е4 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в съответствие с Правило (а) II-2/17/III/384 на конвенцията;
2.8  към това свидетелство е/не е4 приложен документ за одобрени алтернативни конструкции и съоръжения за противопожарна защита/спасителни средства.
     3.    Че корабът оперира в съответствие с Правило III/26.1.1.15 в границите на
търговска зона ………………………………………………
     4.    Издадено е/не е4 издадено свидетелство за освобождаване.
Това свидетелство е валидно до ..............................6
предмет на годишни и междинни прегледи в съответствие с Правило I/8 на конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който се основава това
свидетелство: ........................
                     (дд/мм/гггг)
Издаден на ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)
....................................................................................
(дата на издаване)          (подпис на упълномощеното
                                   длъжностно лице, издаващо
                                          свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
________________
4   Изтрийте излишното.
5   Вж. Измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6 (48), приложими към корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай че има частично закрита спасителна лодка (лодки) на борда.
6   Посочете датата на изтичане, както е определено от Администрацията, в съответствие с Правило I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът от тази дата съответстват на годишната дата, определена в Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не бъде изменена в съответствие с Правило I/14(h).
Одобрение за годишни и периодични прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/8 на конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Годишен преглед: ...................
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен преглед:
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Годишен/междинен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен преглед4 в съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.
Подпис: ...................................................................
       (подпис на оторизираното лице)
Място: ......................................................................
Дата: ........................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
________________
4 Изтрийте ненужното.
Одобрение за удължаване на свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се приема за валидно в съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията до ..................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изиск­вания на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията се приема за валидно до ..........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до достигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)4 на конвенцията се приема като валидно до ...............................................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
4 Изтрийте ненужното.
Одобрение за удължаване датата на годишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията датата на новата годишнина е .........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията датата на новата годишнина е .......................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

 
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАДИОСРЕДСТВАТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАДИОСРЕДСТВАТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на оборудването за радиосредствата на товарен кораб (формуляр R)
(Официален печат)                                (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
(име на държавата)
От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ...........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация .................................
Бруто тонаж ...........................................................
Морски зони, в които корабът е сертифициран да
плава (Правило IV/2) ……….....................…….
ИМО номер2 .............................................................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на
подобен етап на строителство, или, когато е приложимо,
дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна
или изменение на кораба .............................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
     1.    Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/9 на конвенцията.
     2.    Че прегледът показва следното:
2.1  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на радиооборудването;
2.2  функционирането на радиосредствата, използвани в спасителните средства, отговаря на изискванията на конвенцията.
     3.    Издадено е/не е3 издадено свидетелство за освобождаване.
Това свидетелство е валидно до .................................................................................................4
предмет на периодични прегледи в съответствие с Правило I/9 на конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който се основава това свидетелство: .............................
(дд/мм/гггг)
Издаден на: ................................................................
     (място на издаване на свидетелството)
....................................................................................
(дата на издаване)          (подпис на упълномощеното
                                   длъжностно лице, издаващо
                                          свидетелството)
    (печат или клеймо на издаващия орган според случая)
 
_______________________
1   Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
2   В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
3   Изтрийте ненужното.
4  Посочете датата на изтичане, както е определено от Администрацията, в съответствие с Правило I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът от тази дата съответстват на годишната дата, определена в Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не бъде изменена в съответствие с Правило I/14(h).
Одобрение за периодични прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/9 на конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Периодичен  преглед: ..........
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен  преглед: ..........
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен  преглед: ..........
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен  преглед: ..........
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Периодичен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при периодичния преглед в съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване на свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се приема за валидно в съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията до ..................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията се приема за валидно до ....................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до пристигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)3 на конвенцията се приема като валидно до .............................................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

_______________________
3  Изтрийте ненужното.
Одобрение за удължаване датата на годишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията датата на новата годишнина е .........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията датата на новата годишнина е .........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

 
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на оборудването за безопасност на товарен кораб (формуляр С)
    (Официален печат)                           (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
       (име на държавата)
От .............................................................................
                 (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация ...............................
Бруто тонаж .............................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични
тона)2........................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12)
Морски зони, в които корабът е сертифициран да плава
(Правило IV/2) ……………........................
ИМО номер3.............................................................
Вид на кораба4
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор ...................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ...........................................
Дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна или изменение на кораба (когато е приложимо) .................
Всички приложими дати се попълват.
____________________
1   Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
2   Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3   В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
4   Изтрийте ненужното.
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
     1.    Корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на правила I/8, I/9, I/10 от конвенцията.
     2.    Прегледът показва следното:
2.1  състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в Правило I/10, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глава II-1 и глава II-2 от конвенцията (различни от тези, отнасящи се до системите и уредите за пожарна безопасност и аварийните планове за борба с пожарите);
2.2  последните две инспекции на външната страна на дъното на кораба се проведоха на ............ и ........................ (дати);
2.3  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системите и уредите за пожарна безопасност и аварийните планове за борба с пожарите;
2.4  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурни спасителни лодки са предоставени в съответствие с изиск­ванията на конвенцията;
2.5  корабът е оборудван с линометен апарат и радиосредства, използвани в спасителни средства, в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.6  корабът отговаря на изискванията на конвенцията по отношение на радиооборудването;
2.7  функционирането на радиосредствата, използвани в спасителните устройства, отговаря на изискванията на конвенцията;
2.8  корабът е спазил изискванията на конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средствата за качване на пилоти и морските публикации;
2.9  корабът е снабден със светлини, форми, средства за звукови сигнали и средства за подаване на сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на конвенцията и действащите международни правила за предпазване от сблъскване на море;
   2.10  във всички останали отношения корабът е спазил съответните изисквания на конвенцията;
   2.11  корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило (а) II-1/55/II-2/17/III/384 от конвенцията;
   2.12  Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за машини и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства и съоръжения4 е/не е4 приложен към това свидетелство;
     3.    Корабът оперира в съответствие с Правило III/26.1.1.15 в рамките на търговската зона ..........
     4.    Свидетелство за освобождаване е/не е4 издадено.
________________
4  Изтрийте ненужното.
5  Вж. Измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6 (48), приложими към корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай че използват частично затворена спасителна лодка (лодки) на борда.
 
Това свидетелство е валидно до .................
...................................................................................... 6
и е предмет на годишни, междинни и периодични прегледи
на външната страна на дъното на кораба в съответствие
с правила I/8, I/9, I/10 от конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който се основава
това свидетелство: ........................
                          (дд/мм/гггг)
Издадено на ..............................................................
        (място на издаване на свидетелството)
.....................................................................................
(дата на издаване)          (подпис на упълномощеното
                                          длъжностно лице,
                                   издаващо свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
________________
6  Посочете датата на изтичане, както е определено от Администрацията, в съответствие с Правило I/14(a) на Конвенцията. Денят и месецът от тази дата съответстват на годишната дата, определена в Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не бъде изменена в съответствие с Правило I/14(h).
Одобрение за годишни и междинни прегледи, отнасящи се до структурата, машините и оборудването, посочени в точка 2.1 от това свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/10 от конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Годишен преглед: ...................
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
 
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
4 Изтрийте ненужното.
Годишен/междинен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишния/междинния преглед4 в съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за инспекции на външната страна на дъното на кораба7
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че по време на инспекция, изисквана съгласно Правило I/10 от конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Първа
инспекция:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Втора
инспекция:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за годишни и периодични прегледи, свързани със спасителните средства и друго оборудване, посочени в точки 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 и 2.9 от това свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/8 от конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията.

Годишен преглед: ...................
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен/междинен4 преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Годишен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
4  Изтрийте ненужното.
7  Могат да бъдат предвидени допълнителни проверки.
Годишен/периодичен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишния/периодичния4 преглед в съответствие с правила I/8 и I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за периодични прегледи, свързани с радиосредства, посочени в точки 2.6 и 2.7 от това свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/9 от конвенцията, корабът е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

Периодичен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Периодичен преглед:
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
4 Изтрийте ненужното.
Периодичен преглед съгласно Правило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при периодичен преглед в съответствие с правила I/9 и I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните изисквания на конвенцията.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване на свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се приема за валидно в съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията до ..................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията се приема за валидно до ........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до пристигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)4 от
конвенцията се приема като валидно до ....................................................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
4 Изтрийте ненужното.
Одобрение за удължаване датата на годишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) от конвенцията датата на новата годишнина е ..........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Съгласно Правило I/14(h) от конвенцията датата на новата годишнина е ..........................

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
             (Официален печат)                          (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
...................................................................................
              (име на държавата)
От .............................................................................
                (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба .........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж ............................................................
ИМО номер2 ............................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
Това, че съгласно правомощията, предоставени от
правило ...................................... към конвенцията,
корабът е освободен от изискванията ....................................
на конвенцията.
Условия, ако има такива, при които е издадено свидетелството
за освобождаване: ......................................................................................................
Плавания, ако има такива, за които се издава свидетелството
за освобождаване: ........................................................................................................
Това свидетелство е валидно до ........................................................................................................,
принадлежи към …………………………………………. свидетелство, към което това свидетелство е приложено, оставащо валидно.
Издадено на ...............................................................
             (място на издаване на свидетелството)
....................................................................................
(дата на издаване)           (подпис на упълномощеното
                                          длъжностно лице,
                                    издаващо свидетелството)
    (печат или клеймо на издаващия орган според случая)
_______________
1   Данните за кораба могат да бъдат поставени и хоризонтално в кутии.
2   В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от Организацията с Резолюция А.600(15).
Одобрение за удължаване на свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага Правило I/14(c)
В съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията това свидетелство се приема за
валидно до ..............................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това свидетелство, като остава валидно.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване е завършен и се прилага Правило I/14(d)
В съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията това свидетелство се приема за валидно до .............................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това свидетелство, като остава валидно.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на свидетелството до пристигане на пристанището на прегледа или за гратисен период, в който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
В съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)3 на конвенцията това свидетелство се приема за валидно до ................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това свидетелство, като остава валидно.

 
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

________________
3  Изтрийте ненужното.
 
9647