Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията  (Приети с Резолюция MSC.343(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г.  В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и функциите, които Протоколът от 1978 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1978 г.“) възлага на Комитета по морска безопасност за разглеждане и приемане на изменения на Протокола SOLAS от 1978 г.,
Като признава необходимостта от съгласуване на съдържанието на формулярите на Свидетелството за безопасна конструкция и на Свидетелството за оборудването за без­опасност на товарни кораби, посочени в Анекса към Протокола SOLAS от 1978 г., и тези в конвенцията и Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и първа сесия измененията на Протокола SOLAS от 1978 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i)  на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член II от Протокола SOLAS от 1978 г. изменения на допълненията към Анекса към Протокола SOLAS от 1978 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член II от Протокола SOLAS от 1978 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2014 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1978 г. или страните, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва страните да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2014 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола SOLAS от 1978 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1978 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Съществуващите форми на Свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб и Свидетелството за безопасност на оборудването на товарни кораби се заменят със следното:
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА  БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
                                                     (Официален печат)
                                                                (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974, изменена с Протокола от 1978 г. към нея
По оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
                   (име на държавата)
От ...............................................................................
          (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация .............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични тона)2
ИМО номер ..............................................................
Вид на кораба3
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор .............................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап на строителство .............................................................................................
Дата на доставка .....................................................
Дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна или изменение на кораба (когато е приложимо) ..............................................................................................................
Всички приложими дати се попълват.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1  Че корабът е минал преглед в съответствие с изискванията на Правило I/10 от конвенцията.
2  Че прегледът е показал, че състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в горепосоченото правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави II-1 и II-2 на конвенцията (с изключение на тези, които се отнасят до системи за противопожарната безопасност и уреди и противопожарни аварийни планове).
3  Че в изпълнение на Правило I/6 (b) Правителството е установило:
– задължителни годишни прегледи;
– непланирани проверки.
4  Че е издавано/не е3 издавано Свидетелство за освобождаване.
5  Че корабът е/не е3 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в съответствие с Правило/и II-1/55/II-2/173 на конвенцията.
6  Към настоящото свидетелство е/не е3 приложен документ за одобрени алтернативни конструкции и съоръжения за машини и електрически инсталации/противопожарна защита3.
Това свидетелство е валидно до ..........................................................................................................
Дата на завършване на прегледа, на което се основава това свидетелство: .........................
                                                                                                       (дд/мм/гггг)
Издадено на ............................................................
      (място на издаване на свидетелството)
................................ ...............................................
(дата на издаване)           (подпис на упълномощеното
                                          длъжностно лице,
                                      издаващо свидетелство)
     (Печат или клеймо на издаващия орган според случая)
МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД
(за танкери на или над 10 години)
С настоящото се удостоверява, че при междинен преглед, изискван съгласно Правило I/10 от конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г., този кораб отговаря на съответните разпоредби на конвенцията.

 
Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
 
Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ ИЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ
С настоящото се удостоверява, че корабът е прегледан в съответствие с Правило I/6 (b) от конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г. и съответните препоръки на Организацията.

1-ви задължителен годишен преглед ...................3,4
1-ва непланирана проверка3
Подпис:
...........................................................
 
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
2-ри задължителен годишен преглед ...................3,4
2-ра непланирана проверка3
Подпис:
...........................................................
 
Място:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
3-ти задължителен годишен преглед ...................3,4
3-та непланирана проверка3
Подпис:
...........................................................
 
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
4-ти задължителен годишен преглед ...................3,4
4-та непланирана проверка3
Подпис:
...........................................................
 
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

_____________________
1 Данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в кутии.
2 Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и само за танкери за превоз на втечнен природен газ.
3 Изтрийте ненужното.
4 Междинният преглед може да замести задължителния годишен преглед, но непредвидена проверка не може.
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това удостоверение се допълва от опис на оборудването за свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
(Официален печат)                               (Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974, изменена с Протокола от 1978 г. към нея
По оправомощаване от Правителството на
...................................................................................
          (име на държавата)
От ...............................................................................
             (оторизирано лице или организация)
Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични
тона)2 …………………………………………………..................................
Дължина на кораба (Правило ІІ/3.12) .............
ИМО номер .............................................................
Вид на кораба3
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да е от горните
Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап
на строителство, или когато е приложимо, дата, на която е извършено
преобразуване или значителна промяна или изменение на
кораба ......................................................................................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
     1    Че корабът е бил проверен в съответствие с изискванията на Правило I/8 от конвенцията, както са изменени от Протокола от 1978 г.
     2    Че прегледът е показал, че:
2.1  корабът е изпълнил изискванията на конвенцията по отношение на системите за противопожарна безопасност и уреди и противопожарни аварийни планове;
2.2  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки и подобни спасителни средства са осигурени в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.3  корабът е оборудван със спасителни въжета и приспособления и радиооборудване, използвани при уреди за спасяване на живот, в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.4  корабът е изпълнил изискванията на конвенцията по отношение на корабните товари, навигационното оборудване, средствата за качване на пилоти и морски публикации;
2.5  корабът е снабден със светлини, форми и средства за излъчване на звукови сигнали и сигнали за тревога в съответствие с изискванията на конвенцията и действащите Международни правила за предпазване от сблъскване на море;
2.6  във всички останали отношения корабът е спазил съответните изисквания на конвенцията;
2.7  корабът е/не е3 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в съответствие с Правило (а) II-2/17/III/383 от конвенцията;
2.8  към това свидетелство е/не е3 приложен документ за одобрени алтернативни конструкции и съоръжения за противопожарна защита/животоспасяване3.
3  Че корабът извършва дейност (оперира) в съответствие с Правило III/26.1.1.14 в границите на търговска зона ...................
4  Че в изпълнение на Правило I/6 (b) Правителството е установило:
– задължителни годишни прегледи;
– непланирани проверки.
5  Че е/не е3 издадено Свидетелство за освобождаване.
Това свидетелство е валидно до..........................
Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ........................
                                                                                                        (дд/мм/гггг)
Издадено на .............................................................
       (място на издаване на свидетелството)
................................ ...............................................
(дата на издаване)          (подпис на упълномощеното
                                   длъжностно лице, издаващо
                                          свидетелството)
   (печат или клеймо на издаващия орган според случая)
МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД
(за танкери на или над 10 години)
С настоящото се удостоверява, че при междинен преглед, изискван съгласно Правило I/8 от конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г., този кораб отговаря на съответните разпоредби на конвенцията.

 
Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ ИЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ
С настоящото се удостоверява, че корабът е прегледан в съответствие с Правило I/6 (b) от конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г. и съответните препоръки на Организацията.

задължителен годишен преглед ........................3,5
непланирана проверка3
Подпис:
.......................................................
 
Място:
.......................................................
Дата:
.......................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

Съгласно разпоредбите на Правило I/14 от конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г., валидността на това Свидетелство се удължава до .......................

 
Подпис:
.......................................................
Място:
.......................................................
Дата:
.......................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

_____________________
1 Данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в кутии.
2 Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и само за танкери за превоз на втечнен природен газ.
3 Изтрийте ненужното.
4 Виж измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6(48), приложими за кораби, построени на или след  1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай на частично затворена спасителна лодка(и) на борда.
5 Междинният преглед може да замести задължителния годишен преглед, но непредвидена проверка не може.
9646