Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.309(88) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 3 декември 2010 г.  В сила за Република България от 1 юли 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b)  от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и осма сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2012 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства към Протокола SOLAS от 1988 г. или договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2012 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения на допълнението към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.
Формуляр за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб
1Съществуващите точки 2.10 и 2.11 се заменят със следното:
          „2.10   корабът е бил/не е бил1 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило/а II-1/55/II-2/17/III/381 от конвенцията;
          2.11    Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за машините и електрическите инсталации/противопожарна защита/животоспасяващи уреди е/не е1 приложен към това Свидетелство.
_____________________
1 Изтрийте ненужното.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на конструкцията за товарни кораби
2 Съществуващите точки 5 и 6 се заменят със следното:
„5  корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правила II-1/55/II-2/174 от конвенцията;
6  Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за пожаробезопасност е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби
3 Съществуващите точки 2.7 и 2.8 се заменят със следното:
          „2.7     корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правила II-2/17/III/384 от конвенцията;
          2.8      Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за защита от пожари/животоспасяване е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност за товарни кораби
4 Съществуващите точки 2.11 и 2.12 се заменят със следното:
          „2.11  корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-1/55/II-2/17/III/384 от конвенцията;
          2.12    Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за машини и електрически инсталации/пожарозащита/животоспасяване е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
9645