Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.283(86) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 юни 2009 г. В сила за Република България от 1 януари 2011 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-долу „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и шеста сесия измененията в Протокола SOLAS от 1988 г. в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2010 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1988 г. или страните, чийто комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговския флот, са информирали за своите възражения срещу измененията;
3.  Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. промените влизат в сила на 1 януари 2011 г. след тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към допълнението към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1В описа на оборудването за Свидетелството за безопасност на пътнически кораб (формуляр Р), в раздел 5 се вмъква нова точка 14, както следва:
 „14 Система на мостика за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
2В описа на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е), в раздел 3 се вмъква нова точка 14, както следва:
 „14 Система на мостика за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на товарен кораб (формуляр C)
3В описа на оборудването за Свидетелството за безопасност на товарния кораб (формуляр C), в раздел 5 се вмъква нова точка 15, както следва:
 „15 Система на мостика за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)“.
9644