Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.258(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. В сила за Република България от 1 януари 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасност на живота на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид по време на своята осемдесет и четвърта сесия изменения на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI  от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2009 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1988 г. или страните, чийто комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговския флот, са информирали за своите възражения срещу измененията;
3.  Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от Конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. промените влизат в сила на 1 януари 2010 г. след тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Препоръчва заинтересованите страни да издават Свидетелства, които съответстват на приложените изменения при първото проучване за подновяване на или след 1 януари 2010 г.;
5.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
6.  Допълнително изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения в Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1В описа на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр Р),  в раздел 2 съществуващата точка 11.1 се заменя със следното:
          „11.1   Брой устройства за търсене и спасяване
          11.1.1 Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)
          11.1.2 Предаватели за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“,
и в раздел 3 съществуващата точка 6 се заменя със следното:
          „6       Корабно устройство за търсене и спасяване
          6.1      Радарен транспондер за търсене и спасяване (SART)
          6.2      Предавател за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
2В описа на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудванетона товарен кораб (формуляр E), в раздел 2 съществуващата точка 9.1 се заменя със следното:
          „9.1     Брой на устройствата за търсене и спасяване
          9.1.1    Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)
          9.1.2    Предаватели за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на радиосредствата за товарен кораб (формуляр R)
3В описа на оборудването за Свидетелство за безопасност на радиосредстватаза товарен кораб (формуляр R), в раздел 2 съществуващата точка 6 се заменя със следното:
          „6       Корабно устройство за търсене и спасяване
          6.1      Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)
          6.2      Предаватели за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на товарен кораб (формуляр C)
4В описа на оборудването за Свидетелство за безопасностна товарен кораб (формуляр C), в раздел 2 съществуващата точка 9.1 се заменя със следното:
          „9.1     Брой на устройствата за търсене и спасяване
          9.1.1    Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)
          9.1.2    Предаватели за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“,
и в раздел 3 съществуващата точка 6 се заменя със следното:
          „6       Корабно устройство за търсене и спасяване
          6.1      Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)
          6.2      Предаватели за търсене и спасяване AIS (AIS-SART)“.
9643