Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.240(83) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 октомври 2007 г. В сила за Република България от 1 юли 2009 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b) от Международната конвенция за без­опасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята седемдесет и трета сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълненията на Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2009 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства към Протокола SOLAS от 1988 г. или договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2009 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Препоръчва заинтересованите страни да издадат свидетелства, които да отговарят на измененията в Приложението, първия преглед за подновяване след  1 юли 2009 г.;
5.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
6.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения на Допълнението към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.
Формуляр за Свидетелство за безопасност на пътнически кораби
1 Следните нови точки 2.10 и 2.11 се добавят след съществуващата точка 2.9 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
„2.10  корабът е бил/не е бил1 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17 от конвенцията;
2.11  Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за противопожарна защита е/не е1 приложен към това Свидетелство.
_____________________
1 Изтрийте ненужното.“
2  В таблицата към точка 2.1.3 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“, препратката към „Правило II-1/13“ се заменя с препратка към „Правило II-1/184“, думите „C.1, C.2, C.3“ се заменят с „P.1, P.2, P.3“ и се добавя следната бележка под линия:
„ ____________________
4 За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., следва да се използва приложимо обозначение „C.1, C.2 и C.3“.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на конструкцията за товарни кораби
3  Следните нови точки 5 и 6 се добавят след съществуващата точка 4 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
          „5     корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17  от конвенцията;
           6     Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за пожаробезопасност е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби
4  Следните нови точки 2.7 и 2.8 се добавят след съществуващата точка 2.6 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
          „2.7  корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17  от конвенцията;
          2.8   Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за пожаробезопасност е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на товарни кораби
5  Следните нови точки 2.11 и 2.12 се добавят след съществуващата точка 2.10 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
„2.11  корабът е бил/не е бил4 подложен на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17  от конвенцията;
           2.12   Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за пожаробезопасност е/не е4 приложен към това Свидетелство.
_____________________
4 Изтрийте ненужното.“
9642