Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.227(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г. В сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и втора сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2008 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства към Протокола SOLAS от 1988 г. или договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2008 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението на Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1 В описа на оборудването за свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр Р)  в раздел 5 след точка 4 се вмъква следната нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Система за автоматична идентификация (AIS) се преномерира като точка 4.1.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
2В описа на оборудването за свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е) в раздел 3  след точка 4 се вмъква следната нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Автоматична идентификационна система (AIS) се преномерира като точка 4.1.
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на товарен кораб (формуляр C)
3В описа на оборудването за свидетелство за безопасност на товарния кораб (формуляр C) в раздел 5 след точка 4 се вмъква следната нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Автоматична идентификационна система (AIS) се преномерира като точка 4.1.
9641