Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.171(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 9 декември 2004 г.  В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. относно конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята седемдесет и девета сесия измененията на Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълненията към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2006 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3.  Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2006 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението на Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Формуляр на Свидетелство за безопасност на пътнически кораби
1 Във формуляра за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб между новия раздел, който започва с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено на“, се вмъква следният нов раздел:
„Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ..........................
                                                                                                        (дд/мм/гггг)
Формуляр на Свидетелство за безопасност на конструкцията на товарни кораби
2 Във формуляра на Свидетелство за без­опасност на конструкцията на товарни корабисе вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ...........................
                                                                                                      (дд/мм/гггг)“
Формуляр на Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби
3 Във формуляра на Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби се вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ...........................
                                                                                                       (дд/мм/гггг)“
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби (формуляр E)
4 Съществуващият раздел 3 се заменя със следното:
„3 Подробности за навигационните системи и оборудване

Артикул
Действи-
телно  състояние
1.1 Стандартен магнитен компас*
1.2 Резервен магнитен компас*
1.3 Жирокомпас*
1.4  Основен репитер на жирокомпас*
1.5  Репитер на жирокомпаса за вземане на пеленги*
1.6  Система за управление по курс или пътя на кораба*
1.7  Пелорус или средство за измерване на пеленги*
1.8  Средства за коригиране на курса и пеленга
1.9  Transmitting heading device (THD)*
2.1  Морски карти/Дисплей на електронни карти и информационни системи (ECDIS)**
2.2 Резервно копие на ECDIS
2.3 Морски публикации
2.4  Резервни електронни морски публикации
3.1  Приемник за глобална навигационна сателитна система/наземна радионавигационна система*,**
3.2  9 GHz радар*
3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHZ**)*
3.4  Средство за автоматична радио­локационна прокладка (ARPA)*
3.5  Средство за автоматично следене на цели*
3.6  Второ средство за автоматично следене на цели*
3.7  Средство за електронна прокладка*
4   Система за автоматична идентификация (AIS)
5.1  Устройство за записване на данните от плаването (VDR)**
5.2  Опростено устройство за записване на данните от плаването (S-VDR)**
6.1  Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (през водата)*
6.2  Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (над земята в посока напред и встрани)*
6.3  Ехолот*
7.1  Индикатор на руля, винта, тягата, стъпката и режима на работа*
7.2  Индикатор за скорост на поворота*
8   Звукова система за приемане*
9   Телефон в пулта за аварийно управление*
10  Сигнална лампа при дневна светлина*
11 Радарен рефлектор*
12 Международен сигнален свод
13 Ръководство на IAMSAR, том III
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

_____________________
* Алтернативни средства за изпълнение на това изискване са разрешени съгласно правило V/19. Ако се използват други средства, то те трябва да бъдат посочени.
** Ненужното се зачерква.“
Формуляр за Свидетелство за безопасност на радиосредствата за товарни кораби
5 Във формуляра на Свидетелство за без­опасност на радиосредствата за товарни корабисе вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ...........................
                                                                                                         (дд/мм/гггг)“
Формуляр за Свидетелство за безопасност за товарни кораби
6 Във формуляра на Свидетелство за без­опасност за товарни кораби се вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която се основава това свидетелство: ...........................
                                                                                                        (дд/мм/гггг)“
Опис на оборудването за Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр C)
7 В Описа на оборудването, точка 5 се заменя със следното:
„5.1  Устройство за записване на данните от плаването (VDR);
5.2  Опростено записващо устройство за данни за плаването (S-VDR)3“,
и след позиция 13 се вмъква нова позиция 14,  както следва:
„14  Ръководство на IAMSAR, том III.“
9640