Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.124(75) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2002 г. В сила за Република България от 1 януари 2004 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък „конвенцията“) и член VI от Протокола от 1988 г. към конвенцията (наричан по-нататък за краткост „Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на седемдесет и петата си сесия измененията в Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i)  от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1.  Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2.  Определя в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2003 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните по Протокола SOLAS от 1988 г. или страните, чийто комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са уведомили за своите възражения срещу измененията;
3.  Приканва заинтересованите страни да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. промените влизат в сила на 1 януари 2004 г., след тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4.  Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), точка v) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички страни по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5.  Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към тази резолюция до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения в Допълнението към Анекса към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1 В раздел 3 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на радиосредствата на товарен кораб (формуляр R)
2 В раздел 2 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
3 Раздел 4 се заличава.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на товарен кораб (формуляр C)
4 В раздел 3 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
9638