Народно събрание
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия

 

УКАЗ № 249
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г.
Издаден в София на 31 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, подписано в София на 30 юни 2016 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното съб­рание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
9623