Министерство на младежта и спорта
брой: 92, от дата 6.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан
(Одобрено с Решение № 568 от 9 август 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 16 октомври 2018 г.)
Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан, наричани отсега нататък „Страните“,
като вземат предвид желанието на двете страни да поощрят и засилят съществуващите двустранни отношения в областта на физическото възпитание и спорта,
признавайки, че сътрудничеството в областта на спорта е да насърчи и развие приятелските отношения между двете страни и трябва да служи като основа за взаимовръзки между страните,
постигнаха съгласие относно следното:
Член 1
Това Споразумение за сътрудничество в областта на спорта осигурява рамката за сътрудничество между Страните в областта на проучването, развитието и подобряването на спорта и физическата култура.
Член 2
За реализиране на горепоставените цели Страните обменят информация за спортни събития, провеждани във всяка от Страните, стратегически програми за развитие на спорта, както и научна и методологическа информация, свързана с физическата култура и спорта.
Страните съдействат за обмена на научни трудове, информация за модерни инструменти, методи и екипировка в практиката и оборудването за подготовката на елитни спортисти, спортна медицина, защита на биологичните данни на спортисти; най-добри практики в управлението на спортни обекти и съоръжения, както и информация в областта на спорта за хора с увреждания и адаптираната физическа активност.
Член 3
Страните насърчават установяването на контакти между националните им спортни организации с цел развитие на физическото възпитание и спорта в техните държави. Страните също така насърчават обмена на треньори и други спортни специалисти.
Страните насърчават своите спортни организации да осигурят необходимите условия за участие на спортисти и треньори в състезания, тренировъчни лагери и други спортни прояви, провеждани в тяхната държава, с цел да повишат нивото на тренировки и спортната подготовка.
Член 4
Страните насърчават сътрудничеството между спортни специалисти и изследователи, участващи в научни конференции, форуми и семинари, организирани във всяка държава по въпроси на физическото възпитание, спортните въпроси и спортната медицина.
Член 5
Страните насърчават обмена на опит и добри практики между съответните им антидопингови организации с цел да допринесат за глобалната борба срещу употребата на допинг в спорта.
Член 6
Всяка Страна поема собствените си разходи за финансиране на своите дейности, произтичащи от това Споразумение, с наличните ресурси, предвидени в бюджета й, и в съответствие с разпоредбите на националното й законодателство.
Член 7
Споразумението не засяга правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни спогодби, по които са страна.
Член 8
Споразумението може да бъде изменяно и допълвано по взаимно писмено съгласие на двете Страни.
Член 9
Всеки спор или разминаване, възникнали от тълкуването или изпълнението на това Споразумение, се разрешават по приятелски път чрез консултации и/или преговори по дипломатически път между Страните.
Член 10
Това Споразумение влиза в сила от подписването му от двете Страни.
Това Споразумение остава в сила за период от 5 (пет) години и се подновява автоматично за още един петгодишен период, ако никоя от Страните не реши да го прекрати.
Всяка от Страните може да прекрати това Споразумение по всяко време чрез предоставяне на писмено уведомление на другата Страна за своето намерение да го прекрати най-малко 6 (шест) месеца преди планираната дата за неговото прекратяване.
Прекратяването на Споразумението не засяга валидността и продължителността на вече поет ангажимент, протокол, програма или дейност, осъществявани по това Споразумение, до приключването на съответния ангажимент, протокол, програма и/или дейност, освен ако Страните не се договорят за друго.
Съставено в Тбилиси на 16 октомври 2018 г. в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български, казахстански и английски език, като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия между текстовете на това Споразумение Страните се позовават на английския текст.

За Министерството
За Министерството на
на младежта и спорта
културата и спорта на
на Република България:
Република Казахстан:
Красен Кралев,
Серик Заразбаев,
министър
председател на Комитета
 
по спорта и физическата
 
култура на Република Казахстан

9599