Народно събрание
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

 

УКАЗ № 246
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Валутния закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г.
Издаден в София на 30 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Валутния  закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „финансите“ се заменя с „икономиката“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Министерството на икономиката се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 след думата „финансите“ се добавя „министърът на икономиката“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ думите „и лицата по чл. 13, ал. 1“ се заличават.
2. Създава се нова т. 3:
„3. министърът на икономиката или оправомощено от него лице може да:
а) издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;
б) прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 13, ал. 1, които не са банки.“
§ 4. В чл. 18 ал. 10 се изменя така:
„(10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 – 3, 5 и 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Когато нарушението е извършено от лице по чл. 13, ал. 1, актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 – 6 се съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 5. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите“ се добавя „министъра на икономиката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 запазват своята валидност.
(2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 се довършват от Министерството на икономиката.
§ 7. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон:
1. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането му в съответствие с него;
2. информацията от регистъра по чл. 13, ал. 2, документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван в Министерството на финансите, се предават на Министерството на икономиката.
§ 8. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
9563