Министерство на околната среда и водите
брой: 89, от дата 26.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 1 думите „както и за размера на дължимата такса за регистрация съгласно чл. 6, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 числото „75“ се заменя с „45“.
§ 3. В чл. 7:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. открива процедура за подновяване на регистрацията, за което писмено уведомява организацията, или“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. не открива процедура за подновяване на регистрацията в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията, както и за срока по чл. 13, ал. 1, т. 4.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 в края на изречението се добавят думите „с изключение на годините, в които организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, предават незаверена актуализирана екологична декларация;“.
2. В ал. 2 числото „45“ е заменя с „30“.
§ 5. Навсякъде в текста думата „заявителя“ се заменя с „организацията“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Нено Димов
9071