Министерски съвет
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 219 от 10 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 43 314,0 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
1. по бюджета на Община Варна – 43 244,0 хил. лв. за решаване на инфраструктурен проблем в централната градска част на Варна;
2. по бюджета на Община Белово – 70,0 хил. лв. за обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1910“, с. Мененкьово.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 332 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 2017 г.), в чл. 21, ал. 3 думите „31 август“ се заменят с „31 октомври“.
§ 2. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (ДВ, бр. 67 от 2018 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 14 думата „Асфалтиране“ се заменя с „Ремонт“ и думите „Рехабилитация и оборудване на площад и прилежащи зелени площи в с. Прилеп“ се заменят с „Ремонт на площад в с. Прилеп“.
2. В т. 19 думата „подмяна“ се заменя с „ремонт“.
3. В т. 21 думите „и рехабилитация“ се заличават.
4. В т. 25 думите „и рехабилитация“ се заличават.
5. В т. 38 думите „и реконструкция“ се заличават.
6. В т. 41 думата „рехабилитация“ се заменя с „ремонт“.
7. В т. 56 думите „и рехабилитация“ се заличават.
8. В т. 63 думите „рехабилитация и асфалтиране“ и запетаята пред тях се заличават.
9. В т. 66 думите „и рехабилитация“ се заличават.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8961