Министерски съвет
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 218 от 5 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в общ размер 315 хил. лв. за довършването на новостроящия се храм „Св. св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в гр. Габрово, кв. Младост.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8874