Министерски съвет
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 217 от 5 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2018 г.; загл. изм., бр. 55 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 112 590 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 80 595 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 31 995 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“ по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата 54 405 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение № 1  към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по ред
Община
Област
Второ тримесечие на 2018 г.
брой стипендии
сума (лв.)
1.
Банско
Благоевград
2
2 430
2.
Бургас
Бургас
1
1 080
3.
Варна
Bарна
3
2 565
4.
Враца
Bраца
1
945
5.
Габрово
Габрово
6
5 535
6.
Балчик
Добрич
1
945
7.
Добрич
Добрич
1
1 215
8.
Тетевен
Ловеч
4
3 240
9.
Берковица
Mонтана
1
945
10.
Пазарджик
Пазарджик
1
1 215
11.
Перник
Перник
2
2 160
12.
Плевен
Плевен
1
945
13.
Червен бряг
Плевен
1
945
14.
Пловдив
Пловдив
1
1 350
15.
Разград
Pазград
1
945
16.
Русе
Pусе
3
3 915
17.
Силистра
Cилистра
2
1 620
18.
Нова Загора
Cливен
2
2 025
19.
Сливен
Cливен
3
2 700
20.
Столична община
София-град
30
30 780
21.
Костенец
Софийска област
1
945
22.
Пирдоп
Софийска област
1
945
23.
Самоков
Софийска област
2
1 620
24.
Стара Загора
Cтара Загора
2
2 025
25.
Харманли
Xасково
1
945
26.
Хасково
Xасково
1
945
27.
Нови пазар
Шумен
1
1 215
28.
Шумен
Шумен
3
3 645
29.
Ямбол
Ямбол
1
810
 
 
ОБЩО:
80
80 595

 

8873