Министерски съвет
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 78 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 след цифрата „4“ запетаята и цифрата „5“ се заличават.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя – физическо лице, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите „един месец от подаване на заявлението по чл. 7“ се заменят с „15 дни от издаването на заповедта по чл. 9, ал. 3“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „съгласно чл. 7, ал. 1“ се заменят с „до министъра на здравеопазването по образец съгласно приложение № 2а“.
2. Създава се т. 4:
„4. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 от списъка на документите, които се прилагат към заявлението, накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
2. Точка 5 от списъка на документите, които се прилагат към заявлението, се отменя.
§ 5. Създава се приложение № 2а към чл. 18, ал. 1:
„Приложение № 2а към чл. 18, ал. 1
 

ВИЖ приложението

 
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8863