Министерство на образованието и науката
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 – 2021 г.

 

МИНИСТЕРСТВОНА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА
за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 623 от 31 август 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й – 5 септември 2018 г.)
В изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите, сключена на 10 ноември 2000 г. в Делхи, двете страни договориха следната Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите за периода 2018 – 2021 г.
Член 1. Продължаване на дейността на Смесената комисия за научно и технологично сътрудничество
Двете страни се споразумяха за продължаване на дейността на Смесената комисия за научно и технологично сътрудничество, учредена по силата на Спогодбата от 2000 г. 
Деветата среща на Смесената комисия беше проведена в София на 8 август 2018 г.
Член 2. Области на сътрудничество
Областите – предмет на сътрудничество по настоящата Програма за сътрудничество, са:
– Информационни и комуникационни технологии
– Материали и Материалознание 
– Физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика, астрономия и изследване на космическото пространство и технологии 
– Химически науки
– Възобновяема енергия
– Наука за земята, геофизика, изследвания на климата, океанология и опазване на околната среда, включително управление на отпадъците 
– Биотехнологии, селско стопанство и хранителни технологии
– Здравеопазване, биомедицински уреди, биоетика, фармация и традиционна медицина
– Обществени науки.
Сътрудничеството би могло да бъде осъществявано и в други области на науката и технологиите, ако и когато е необходимо, след взаимни консултации между Координиращите агенции. 
Член 3. Координиращи агенции
Министерството на образованието и науката на правителството на Република България и Департаментът за наука и технологии (Министерство на науката и технологиите) на правителството на Република Индия, наричани по-долу „Координиращите агенции“, са отговорни за надзора, координацията и реализацията на Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите между България и Индия.
 Член 4. Ангажиране със съвместни научни проекти
Двете страни следва да подкрепят съвместни научни проекти от общ интерес, които са разработвани съвместно от българските и индийските институции по взаимно договорен формат. От българска страна Фонд „Научни изследвания“ ще бъде Изпълнителната агенция по проектите. Ще бъде възприета следната процедура:
– Проектите следва да бъдат приемани и оценявани от Фонд „Научни изследвания“ от страна на България и от Департамента за наука и технологии от страна на Индия.
– Двете страни следва да обменят резултатите от оценяването на проектите и да вземат съвместно решение относно проектите, които ще бъдат финансирани.
– Доклади по напредъка на проектите следва да бъдат изготвяни от Координаторите на проектите в съответствие с националните правила. 
Окончателният доклад относно резултатите от проектите ще бъде представен пред Смесената комисия за НТС чрез Координиращите агенции.
Член 5. Съвместни дейности на сътрудничество
5.1. Двете страни се споразумяват за провеждането на две работни срещи всяка година – една в България и една в Индия, през периода 2018 – 2021 г. във взаимно приемливи области, в които ще вземат участие определен брой специалисти от двете страни, за разработването на съвместни дейности на сътрудничество в областта на науката и технологиите. Темите на работните срещи следва да бъдат определени от Координиращите агенции. В периода 2018 – 2019 г. е договорено да бъдат организирани работни срещи на теми: наноматериали, астрономия и традиционна медицина. 
5.2. Двете страни се договориха да съдействат за обмена на до 5 учени специалисти на възраст под 35 години – постдокторанти, в държавата на другата страна за срок до 12 месеца. 
5.3. Двете страни следва да подпомогнат съвместното развитие на технологии, насърчаващи иновации от научноизследователска работа.
Член 6. Обмен на учени
За реализацията на сътрудничеството съгласно член 4 и 5 двете страни следва да насърчават обмена на учени между страните чрез краткосрочни посещения (до 21 дни) с цел запознаване с най-новите постижения на другата страна, разработване и финализиране на конкретни планове на действие, участия в международни/двустранни научни конференции, работни срещи, изложби или да имат друго дългосрочно участие (над 21 дни).
Член 7. Финансови разпоредби
Министерството на образованието и науката (за дейности, различни от определените в член 4) и Фонд „Научни изследвания“ (за дейности по член 4) на България и Департаментът за наука и технологии (Министерството на науката и технологиите) на Индия следва да поемат съответните разходи. По-долу следват финансовите условия за размяната на посещения на учени между България и Индия по одобрената Програма:
7.1. Изпращащата страна следва да покрие разноските за международното пътуване до столицата на страната домакин в двете посоки. 
7.2. Приемащата страна следва да уреди следното:
7.2.1. Приемащата страна следва да предостави безплатно настаняване с обзавеждане в къща за гости/хотел с целесъобразни за случая удобства. 
7.2.2. Приемащата страна следва да уреди пътуването в страната на гостуващите учени от столицата/града на пристигането им до мястото на института, който те ще посетят, с целесъобразни средства.
7.2.3. Приемащата страна следва да уреди взимането от/изпращането на летището на всички гостуващи учени. В случай на висшестоящ учен (с ранг на директор/декан или по-висш ранг) следва да бъде осигурен транспорт за официални случаи.
7.2.4. На българските учени, посещаващи Индия, следва да се изплаща сума от 2500 индийски рупии на ден в случай на краткосрочно посещение (до 21 дни) и 50 000 индийски рупии на месец в случай на дългосрочно посещение (повече от 21 дни) за храна и дневни разноски. На индийските учени, посещаващи България, следва да се изплаща сума от 48 лв. на ден в случай на краткосрочно посещение и 1150 лв. на месец при дългосрочно посещение за подобна цел.
7.2.5. Изпращащата страна ще осигури медицинската застраховка на всички лица, които се обменят по Програмата.
7.3. При необходимост финансовите условия могат да бъдат ревизирани след взаимни консултации между двете страни. 
Член 8. Юридически аспекти, изменения и валидност
8.1. Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на настоящата Програма за сътрудничество, следва да се уреждат чрез двустранни преговори/консултации между Координиращите агенции. 
8.2.  Настоящата Програма за сътрудничество може да бъде изменена по всяко време по взаимно съгласие на страните в писмен вид. 
8.3.   Настоящата Програма за сътрудничество влиза в сила от датата на подписването й и остава в сила до 31 декември 2021 г. Срокът на валидност на Програмата се удължава автоматично с една година или до подписването на нова Програма за сътрудничество в този едногодишен период.   
8.4. Прекратяването на настоящата Програма за сътрудничество не засяга никой проект или друга дейност на сътрудничество, предприети по Програмата за сътрудничество, които не са изцяло изпълнени към момента на прекратяване на Програмата за сътрудничество.  
Подписана в София, България, на 5 септември 2018 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български език, хинди и английски език. В случай на несъответствия при тълкуването преимущество има текстът на английски език.

За Министерството
на образованието
и науката на
Република България:
Красимир Вълчев,
министър
За Министерството
на науката
и технологиите
на Република Индия:
Пуджа Капур,
посланик на Република
Индия в Република България

8856