Комисия за финансов надзор
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 61  от 27 септември 2018 г.
за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионноосигурителните дружества;
2. изискванията към страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества;
3. образците на документите и информацията по чл. 123з, ал. 1, т. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване;
4. изискванията към формата и съдържанието на информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
5. изискванията към определянето и публичното оповестяване на постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
6. приложимият метод за изчисляване на постигнатата реална доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
(2) Изискванията на тази наредба се отнасят за всички рекламни и писмени информационни материали, включително печатни, аудио, визуални, електронни или други, които съдържат описание на характеристиките, продуктите, услугите и резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Изискванията на тази наредба се отнасят и за материалите, които:
1. пенсионноосигурителното дружество разпространява, публикува на своята страница в интернет или включва в съдържанието на свои рекламни и писмени информационни материали;
2. се разпространяват от други лица от името на дружеството или с участие на негови представители.
Раздел II
Изисквания към рекламните и писмените информационни материали
Чл. 2. (1) Рекламните и писмените информационни материали на пенсионноосигурителните дружества трябва:
1. да са изготвени на български език, а когато са придружени с чуждестранен превод, той да съответства напълно на текста на български език;
2. да са написани разбираемо, като използваните термини и понятия са съобразени с възприетата в нормативната уредба терминология;
3. да не съдържат текстове, противоречащи на нормативната уредба;
4. да съдържат точна и актуална информация за пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и условията за осигуряване в тях;
5. да не представят продукти и услуги, които съответното пенсионноосигурително дружество не предлага в момента;
6.да не съдържат неверни, непълни, подвеждащи или заблуждаващи данни и информация, включително чрез информацията в тях да не се укриват или прикриват съществени факти и обстоятелства;
7. да не съдържат двусмислена или преувеличена информация, в резултат на която нейният адресат може да си създаде невярно впечатление или извод за пенсионноосигурително дружество, управляван от него фонд или за допълнителното пенсионно осигуряване;
8. да съдържат текст, че посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати, когато е посочена информация за резултатите от дейността на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
9. да съдържат показателите и периодите за посочените в тях числови данни;
10. да съдържат източника, където информацията може да бъде съпоставена или получена в пълен обем, когато са използвани препратки към документи, резултати от проучвания или статистическа информация;
11. да не съдържат самооценка за дружеството и/или за управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, като „най-голям“, „най-добър“, „лидер“ и други подобни изрази;
12. да не съдържат обещание за постигане на бъдеща доходност от инвестиции;
13. да съдържат цитати или позоваване на публикации само в случай че няма съмнение относно тяхната достоверност.
(2) Оповестяването на постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване задължително се придружава със:
1. кратко пояснение за значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск, както и информация, че не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства;
2. посочване на използваната методика за изчисляване на доходността и инвестиционния риск по т. 1 и на мястото и начина за запознаване с нея;
3. посочване на мястото и начина за запоз­наване с инвестиционната политика на фонда, както и на измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите.
(3) Данните, използвани при определяне на резултатите от дейността на пенсионно­осигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, трябва да съответстват на данните, представяни в Комисията за финансов надзор.
(4) Пенсионноосигурителното дружество може да съпоставя предлаганите условия за допълнително пенсионно осигуряване и постигнатите резултати от дейността си с тези на други пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване само ако представя съответните условия и данни за целия пазар на допълнително пенсионно осигуряване за същия период.
(5) В случай че пенсионноосигурителното дружество е част от финансова група, дейността на дружеството следва ясно да е разграничена от тази на групата и постигнатите от групата резултати да не се представят като присъщи резултати на дружеството.
(6) Като акционери на пенсионноосигурителното дружество се посочват само физически или юридически лица, които пряко притежават негови акции, като се допуска оповестяване и на действителните собственици.
Чл. 3. (1) При изменения и допълнения в нормативната уредба, регламентираща дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество актуализира съдържанието на рекламните и писмените информационни материали или спира разпространението им в 14-дневен срок от влизането в сила на извършената промяна, а информацията в страницата в интернет на дружеството се актуализира в 7-дневен срок от промяната.
(2) Предишен текст на рекламен или писмен информационен материал може да се запази с изрична забележка за датата на неговото изменение или допълнение.
Раздел III
Изисквания към страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество
Чл. 4. (1) Информацията и материалите, публикувани на страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество, включително и когато техен автор е трето лице, трябва да отговарят на изискванията по раздел II.
(2) Страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество съдържа:
1. пълно наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, телефони и електронен адрес за връзка с дружеството;
2. данни за съдебната регистрация, съответно – за вписване в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, както и за пенсионната лицензия на дружеството;
3. актуално състояние на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, както и кратко биографично представяне на изпълнителните директори и членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество;
4. данни за акционерите на пенсионноосигурителното дружество, притежаващи квалифицирано участие в неговия капитал – наименование, съответно име и размер на акционерното участие;
5. адреси и телефони на офисите на дружеството в страната;
6. наименования на учредените и управ­лявани от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, данни за съдебната им регистрация и за разрешението за управление на съответния фонд, както и регистрационен код в Националната агенция за приходите за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
7. състав на попечителските и консултативния съвет, телефон и адрес за връзка с председателя или друг представител на съответния съвет;
8. банка-попечител на всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване и инвестиционни посредници, с които пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за извършване на сделки с финансови инструменти;
9. правилници за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и наименованията на двата централни всекидневника, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилниците;
10. инвестиционна политика и актуална структура на инвестиционния портфейл към края на всяко тримесечие – поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения № 12 – 14;
11. стойността на един дял за текущия ден и за всеки ден от периода след 1.07.2004 г. – поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд, както и наименованието на централния ежедневник, в който се обявява стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец;
12. използваната методика за изчисляване на постигнатата доходност и на равнището на инвестиционния риск;
13. процедура и срокове за разглеждане на жалби, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него фондове, като изрично се посочат и органите, до които могат да се подават жалби и сигнали съгласно чл. 174 от Кодекса за социално осигуряване и правилниците за организацията и дейността на съответните фондове;
14. утвърдените от управителните органи на дружеството образци на заявления, молби, формуляри и други документи, отнасящи се до правата на осигурените лица и процедурите за тяхното упражняване, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица, във формат, даващ възможност да бъдат разпечатвани и попълвани;
15. актуална информация за адресите на офисите и за банковите сметки, по които може да бъдат заплатени дължими на дружеството такси;
16. финансови отчети, документи и други материали, за които съществува законово задължение да бъдат публикувани, като се посочва датата на публикацията;
17. образците на легитимационните документи, с които трябва да се представят осигурителните посредници и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, във взаимоотношенията си с осигурените лица;
18. препратка (линк) към публичните регистри на Комисията за финансов надзор по чл. 122д и чл. 123г, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
Раздел IV
Образци на документи и информация
Чл. 5. (1) Документът с актуална информация относно основните характеристики на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който се предоставя при подаване на заявление за участие във фонда, съответно за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, се изготвя по образец съгласно приложения №3, 4 и 6 от Наредба №33 от 2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (ДВ, бр.83 от 2006г.).
(2) Документът с актуална информация относно основните характеристики на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, който се предоставя при първоначално сключване на осигурителен договор, се изготвя по образец съгласно приложения № 1 – 3.
(3) Документът с актуална информация относно основните характеристики на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, който се предоставя при упражняване на право на прехвърляне по чл. 171 и чл. 247 от Кодекса за социално осигуряване, се изготвя по образец съгласно приложения № 1а, 3б и 3в от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
Чл. 6. (1) Извлечението от индивидуалните партиди на осигурените лица се изготвя по образец съгласно приложения № 4 – 6.
(2) Извлечението от индивидуалните партиди на лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, на които са прехвърлени към Националния осигурителен институт средства на основание § 4а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, обявен за противоконституционен с Решение № 7 от 31.05.2011 г. на Конституционния съд, се изготвя по образец съгласно приложение № 7.
Чл. 7. Информацията за индивидуална партида на осигурено лице по чл. 123з, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване се изготвя по образец съгласно приложения № 8 – 10.
Чл. 8. Информация за постигната реална доходност по индивидуална партида на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се изготвя по образец съгласно приложение № 11.
Чл. 9. Информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за всеки управляван фонд се публикува от пенсионноосигурителното дружество на неговата страница в интернет в таблична форма и със съдържание съгласно приложения № 12 – 14.
Раздел V
Изисквания относно определянето и публичното оповестяване на постигната доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване
Чл. 10. (1) Публичното оповестяване на постигната доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва, като се спазват изискванията на раздел II.
(2) Пенсионноосигурителното дружество до 31 март всяка година оповестява публично информация за постигнатата годишна доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на всеки фонд, която съдържа:
1. номиналната доходност в процент при управление на активите на фонда за всяка поредна календарна година от предходния петгодишен период, изчислена, като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година, и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, съгласно т. 1 от приложение № 15;
2. средната номинална доходност в процент при управлението на активите на пенсионния фонд за предходния петгодишен период, изчислена като средна геометрична на доходностите, определени по реда на т. 1, за всяка поредна календарна година от петгодишния период;
3. равнището на инвестиционния риск при управление на активите на фонда за всяка поредна календарна година от предходния петгодишен период, измерено с показателя стандартно отклонение на доходността, изчислен съгласно т. 4 на приложение № 15;
4. коефициент на Шарп, изчислен съгласно т. 8 на приложение № 15, в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година, определена съгласно т. 9 от приложение № 15.
(3) В случай че не са налице данни по ал. 1, т. 1 и 3 за пет пълни календарни години от вписване на фонда в съдебния регистър, се оповестява информация само за пълните календарни години на управление на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, като изрично се посочват причините за това.
Чл. 11. Освен в случаите по чл. 10, ал. 2 пенсионноосигурителното дружество може да оповестява информация за номиналната доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване към края на всяко календарно тримесечие за предходния 24-, 36- или 60-месечен период, ако са изпълнени следните условия:
1. номиналната доходност е изчислена на годишна база по формулата в т. 2 на приложение № 15;
2. номиналната доходност се оповестява едновременно със стойността на показателя стандартно отклонение на доходността, изчислен на годишна база съгласно т. 4 на приложение № 15, от данни за същия период, за който е изчислена доходността;
3. в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответния период, определена съгласно т. 9 от приложение № 15, се оповестява и стойността на коефициента на Шарп, изчислен на годишна база съгласно т. 8 на приложение № 15 от данните за същия период, за който е изчислена доходността.
Чл. 12. (1) По изключение пенсионноосигурителното дружество може да публикува данни за постигнатата доходност при управ­ление на активите на фонд за едногодишни периоди преди въвеждането на дялове при воденето на индивидуалните партиди, като в този случай не се оповестява информация за равнището на инвестиционния риск при управление на активите на фонда.
(2) Данните по ал. 1 трябва да са официално оповестени от Държавната агенция за осигурителен надзор или Комисията за финансов надзор, като задължително се описва методиката, по която е изчислена доходността.
Чл. 13. Информацията по чл. 10 – 12 се оповестява на страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество и се предоставя при поискване на заинтересованите лица във всички негови офиси в страната.
Раздел VI
Метод за изчисляване на реална доходност по индивидуална партида на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване
Чл. 14. Постигнатата реална доходност по индивидуална партида на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се изчислява по парично-претегления метод, като се използва формулата в приложение № 16.
Раздел VII
Вътрешен контрол върху съдържанието на рекламните и писмените информационни материали
Чл. 15. Всеки материал, подлежащ на издаване и разпространение от пенсионноосигурителното дружество, включително посредством публикуване на неговата страница в интернет, се одобрява и подписва от изпълнителните директори и от ръководителя на службата за вътрешен контрол, като се отбелязва датата на одобрение.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 123з, ал. 6 и 7, чл. 123и, ал. 6, чл. 180, ал. 2 и чл. 249 във връзка с чл. 180, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 922-Н от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател: Карина Караиванова
Приложение № 1  към чл. 5, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД И УЧАСТИЕТО В НЕГО
(при осигуряване с лични вноски)

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
 
(наименование на фонда)

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ е част от Третия стълб на пенсионната система в Република България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които учредяват и управляват доброволни пенсионни фондове. Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД) може да управлява само по един ДПФ.
Нормативната уредба на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се съдържа в част ІІ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в подзаконовите актове по прилагането му.
Осигуряването в ДПФ не е задължително. Изборът на ДПФ е личен и свободен. В него може да се осигурява или да бъде осигурявано всяко лице, навършило 16 години.
Осигурителен договор може да се сключи в офис на дружеството, управляващо избрания ДПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или по електронен път с квалифициран електронен подпис. Осигурителният посредник следва да Ви представи документ, който го легитимира за упражняване на дейността по сключване на осигурителни договори от името и за сметка на дружеството. При съмнения дали определено лице действително е посредник на дружеството, може да се направи справка във водения от КФН регистър, достъпен на нейната интернет страница (www.fsc.bg). При подписване на договора ПОД следва да Ви предостави екземпляр от него. Също така имате право да получите копие от основния устройствен акт на ДПФправилника за организацията и дейността му, и копие от инвестиционната му политика.
Осигурителната вноска може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Осигурителни вноски могат да правят:
– осигуреното лице – за своя сметка;
– работодателят на лицето – в полза на осигуреното лице, което трябва да е предоставило писмено съгласие за това;
– друг осигурител – в полза на осигуреното лице, което трябва да е предоставило писмено съгласие за това.
Осигурителите са длъжни по желание на осигуреното лице да удържат от възнаграждението му за съответния месец осигурителната вноска, която е за негова сметка, и да я превеждат на съответния ДПФ. Внасянето на осигурителни вноски от осигурителите не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
Тъй като осигуряването в ДПФ е изградено изцяло на доброволен принцип, може внасянето на осигурителни вноски да се прекъсва, като това не води до загуба на пенсионни права или санкции за осигурителя или осигуреното лице. При възможност внасянето на осигурителни вноски може да се поднови.
Осигурителните вноски на всяко лице се натрупват по негова индивидуална партида във фонда, като вноските от осигурителите се водят отделно от личните вноски и от вноските на другия осигурител. Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.
Съвкупността от средствата в партидите формира нетните активи на ДПФ. ПОД управ­лява активите на фонда, като ги инвестира в определени и ограничени от закона финансови инструменти, с цел средствата по партидите на осигурените лица да нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.
Осигуреният в ДПФ има право на лична пенсия за старост, която може да бъде пожизнена или срочна, в зависимост от предвиденото в правилника за организацията и дейността на фонда и предпочитанията на лицето. Правото на пенсия възниква при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Пенсия от ДПФ може да бъде получавана и при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до 5 години преди навършване на тази възраст. Размерът на пожизнената пенсия, получавана от ДПФ, се изчислява на основата на натрупаната в индивидуалната партида сума в съответствие с определените биометрични таблици и технически лихвен процент, а размерът на срочната пенсия – от натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на получаване и технически лихвен процент. Сумата по индивидуалната партида се формира от направените вноски и дохода от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в КСО и в правилника на фонда.
Осигуряването в ДПФ дава право и на лична пенсия за инвалидност. То възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Личната пенсия за инвалидност може да бъде пожизнена или срочна в зависимост от решението на ТЕЛК или НЕЛК.
Осигуреното в ДПФ лице може във всеки един момент да изтегли натрупаните средства по индивидуалната си партида от лични вноски. Средствата, натрупани от вноски за сметка на работодател, могат да бъдат получени при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност. Средствата от вноски на друг осигурител могат да бъдат изтеглени преди придобиване на право на пенсия, ако другият осигурител не е ограничил правото за това.
Осигуреното лице може да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната му партида или част от тях от един в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година. В случай на несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на ДПФ или в инвестиционната му политика, които не произтичат от изменение в нормативната уредба, осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида в друг ДПФ, ако в тримесечен срок от уведомлението за направените промени подаде заявление за това. Работодателят или другият осигурител може да ограничи правото на прехвърляне в друг ДПФ на средствата, натрупани от вноски за тяхна сметка. Ограничението за прехвърляне не се прилага при прекратяване на осигурителния договор и при прекратяване на трудовото отношение с работодателя. Също така осигуреното лице има право да прехвърли не повече от веднъж в рамките на една календарна година натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични вноски или част от тях по индивидуална партида на съпруг или на роднини по права линия до втора степен.
Осигуряването в ДПФ дава право и на наследствена пенсия. Осигуреното лице посочва своите наследници в договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в противен случай за такива се приемат законовите наследници. Осигуреното лице има възможност да промени посочените от него наследници. Когато осигуреното лице не е посочило наследници в осигурителния си договор и няма наследници по закон, натрупаните средства по индивидуалната му партида остават в резерва на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пожизнени пенсии.
Наследниците на починало осигурено лице могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства и под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечната, съответно годишната данъчна основа, не подлежат на данъчно облагане.
Приходите от инвестиране на активите на ДПФ, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Пенсиите, отпускани от ДПФ, не подлежат на данъчно облагане.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост;
– лична срочна пенсия за старост;
– лична пожизнена пенсия за инвалидност;
– лична срочна пенсия за инвалидност;
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
– наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на фонда)
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
2.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Влогове в банки
 
4.
Инвестиционни имоти
 

2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може, както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма
на доходността с данни за
всяка календарна година
от предходния петгодишен период
(актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е
осъществявал дейност за период,
по-кратък от 5 години,
се представя графика с данни за периода
на осъществяване на дейност от
фонда само за пълните календарни години,
като този период се посочва
в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година,
не се предоставя тази информация.
Изрично се посочват причините за
предоставяне на информация за период,
по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФ.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ………. (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Наименование на таксата/удръжката
Размер на таксата/удръжката
 
 
 
 
 
 
 
 

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
III. Общи указания за осигуреното в ДПФ лице
1. Следете състоянието на индивидуалната си партида. ПОД е длъжно всяка година до 31 май да Ви изпраща извлечение от нея. Извлечението съдържа информация за натрупаните средства по партидата Ви към края на предходната година, постъпилите вноски, постигнатата доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки. Дружеството е длъжно да Ви предостави тази информация и при поискване. Справка за състоянието на индивидуалната партида може да направите и на интернет страницата на дружеството, като е необходимо предварително да Ви бъде издаден идентификатор.
2. Уведомявайте ПОД при всяка промяна в личните Ви данни, записани в осигурителния договор, като е необходимо да приложите и копия от документите, удостоверяващи това обстоятелство. Така ще бъдат защитени Вашите интереси.
3. Информирайте се как се управляват Вашите средства. Дружеството ежедневно оповестява във всеки свой офис и на страницата си в интернет стойността на един дял на пенсионния фонд. То обявява стойността на един дял за последния работен ден на всеки месец и в един централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:
– ........................................................
(наименование на ПОД);
– консултативния съвет на …………………………... (наименование на фонда);
– секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество);
– Комисията за финансов надзор;
– съда.

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ............... г.

 
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД И УЧАСТИЕТО В НЕГО
(при осигуряване от осигурители и други осигурители по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 от КСО)

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
 
(наименование на фонда)

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ е част от Третия стълб на пенсионната система в Република България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които учредяват и управляват доброволни пенсионни фондове. Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД) може да управлява само по един ДПФ.
Нормативната уредба на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се съдържа в част ІІ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в подзаконовите актове по прилагането му.
В ДПФ може да се осигурява или да бъде осигурявано всяко лице, навършило 16 години.
Вие можете да правите вноски в ДПФ в полза на Вашите работници/служители в качеството си на работодател или в качеството си на друг осигурител в полза на лица, с които не сте в трудови и сходни отношения, но които желаете да осигурявате. При внасянето на вноски в полза на друго лице е необходимо предварително писмено съгласие от негова страна. Осигурителната вноска може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Осигурените от Вас лица могат също да правят вноски за собствена сметка.
Осигурителните вноски в полза на всяко осигурено от Вас лице се натрупват по негова индивидуална партида във фонда. Направените от Вас вноски се водят отделно от личните вноски на съответното лице и от направени в негова полза вноски на другия осигурител. Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.
За да осигурявате Вашите работници/служители като техен работодател или лица, с които не сте в трудови и сходни отношения, в качеството си на друг осигурител, е необходимо да сключите осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния ДПФ. Договорът може да се сключи в офис на дружеството, управляващо избрания ДПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или по електронен път с квалифициран електронен подпис. Осигурителният посредник следва да Ви представи документ, който го легитимира за упражняване на дейността по сключване на осигурителни договори от името и за сметка на дружеството. При съмнения дали определено лице действително е посредник на дружеството, може да се направи справка във водения от КФН регистър, достъпен на нейната интернет страница (www.fsc.bg). При подписване на договора ПОД следва да Ви предостави екземпляр от него. Също така имате право да получите копие от основния устройствен акт на ДПФ – правилника за организацията и дейността му, и копие от инвестиционната му политика.
Когато осигурявате други лица в качеството си на работодател, в осигурителния договор можете да ограничите правото им да прехвърлят в друг фонд средствата, натрупани от Вашите вноски. Също така тези средства не могат да бъдат изтеглени от осигурения преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност. В случай че правите вноски в качеството си на друг осигурител, можете да ограничите правата на осигуреното от Вас лице да изтегли и/или да прехвърли средствата, натрупани от Вашите вноски. 
Съвкупността от средствата в партидите формира нетните активи на ДПФ. ПОД управлява активите на фонда, като ги инвестира в определени и ограничени от закона финансови инструменти, с цел средствата по партидите на осигурените лица да нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.
Осигуреното от Вас лице в ДПФ има право на лична пенсия за старост, която може да бъде пожизнена или срочна, в зависимост от предвиденото в правилника за организацията и дейността на фонда и предпочитанията на лицето. Правото на пенсия възниква при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Пенсия от ДПФ може да бъде получавана и при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до 5 години преди навършване на тази възраст. Размерът на пожизнената пенсия, получавана от ДПФ, се изчислява на основата на натрупаната в индивидуалната партида сума в съответствие с определените биометрични таблици и технически лихвен процент, а размерът на срочната пенсия – от натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на получаване и технически лихвен процент. Сумата по индивидуалната партида се формира от направените вноски и дохода от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в КСО и в правилника на фонда.
Осигуряването в ДПФ дава право и на лична пенсия за инвалидност. То възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Личната пенсия за инвалидност може да бъде пожизнена или срочна в зависимост от решението на ТЕЛК или НЕЛК.
Осигуряването в ДПФ дава право и на наследствена пенсия. Наследниците на починало осигурено лице могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства и под формата на еднократно или разсрочено изплащане. Когато осигуреното лице няма наследници, натрупаните средства по индивидуалната му партида остават в резерва на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пожизнени пенсии.
В случай че не сте ограничили правото му на прехвърляне, осигуреното от Вас лице може да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида или част от тях от един в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година. В случай на несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на ДПФ или в инвестиционната му политика, които не произтичат от изменение в нормативната уредба, осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида в друг ДПФ, ако в тримесечен срок от уведомлението за направените промени подаде заявление за това. Ограничението за прехвърляне не се прилага при прекратяване на осигурителния договор и при прекратяване на трудовото отношение с Вас като работодател.
Направените от Вас като осигурител вноски в полза на Вашите работници/служители се признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното подоходно облагане.
Приходите от инвестиране на активите на ДПФ, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Пенсиите, отпускани от ДПФ, не подлежат на данъчно облагане.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ ... (посочва се конкретното наименование на фонда) осигурените от Вас лица имат право на следните осигурителни плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост;
– лична срочна пенсия за старост;
– лична пожизнена пенсия за инвалидност;
– лична срочна пенсия за инвалидност;
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
– наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на фонда);
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
2.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни
ограничения на фонда (% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Влогове в банки
 
4.
Инвестиционни имоти
 

2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма
на доходността с данни за
всяка календарна година от
предходния петгодишен период
(актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години,
се представя графика с данни
за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните
календарни години, като този период
се посочва в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година,
не се предоставя тази информация.
Изрично се посочват причините
за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на
стандартното отклонение на
доходността с данни за всяка
календарна година от предходния
петгодишен период
(актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години,
се представя графика с данни
за периода на осъществяване
на дейност от фонда само за
пълните календарни години,
като този период се посочва
в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък
от 1 година, не се предоставя
тази информация.
Изрично се посочват причините
за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФ.
За да се информирате как се управляват внесените от Вас средства, можете да следите и стойността на един дял в ДПФ. Дружеството ежедневно оповестява във всеки свой офис и на страницата си в интернет тази стойност. То обявява стойността на един дял за последния работен ден на всеки месец и в един централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ………. (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Наименование на таксата/удръжката
Размер на таксата/удръжката
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ............... г.

 
Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ И УЧАСТИЕТО В НЕГО

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
 
(наименование на фонда)

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете за осигуряването във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми е част от Третия стълб на пенсионната система в Република България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които управляват и представляват ДПФПС. Едно пенсионноосигурително дружество може да учредява и да управлява един ДПФПС, който е отделно юридическо лице от дружеството.
Съществен белег на този вид осигуряване е, че основни елементи на осигуряването се определят на базата на договаряне между предприятието осигурител и неговите работници/служители. Осигуряването по професионални схеми се урежда задължително в колективно споразумение или в колективен трудов договор с минимално съдържание, определено в Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Осигурителната вноска може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми могат да правят:
1. предприятия осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България и на всяка друга държава членка – за осигурените от тях лица в професионална схема;
2. физически лица, осигурени по професионална схема.
Предприятие осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Осигуряването в ДПФПС не е задължително. В него може да бъде осигурявано всяко лице, навършило 16 години. Внасянето на осигурителни вноски от осигурителите и предприятията осигурители не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
Предприятията осигурители удържат от възнаграждението на осигуреното лице за съответния месец осигурителната вноска за негова сметка и я превеждат по фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Осигурителният договор се сключва между пенсионноосигурителното дружество и предприятието осигурител. При сключване на договора предприятието осигурител трябва да представи на пенсионноосигурителното дружество колективното споразумение или колективния трудов договор, с който е предвидена професионалната схема. Осигурителният договор урежда предмета и обхвата на осигуряването, размера на осигурителната вноска и начина на нейното плащане, условията за прекратяване на договора, дължимите такси и удръжки, както и описание на професионалната схема. Професионалната схема определя условията и обхвата на осигуряването, видовете пенсионни плащания и размера на осигурителната вноска.
Осигурителният договор се прекратява при прехвърляне на професионалната схема в друг фонд от същия вид.
За всяко осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се открива индивидуална партида и се получава индивидуален осигурителен номер. По индивидуалната партида се натрупват осигурителните вноски, като тези от осигурителите се водят отделно от личните. Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.
Съвкупността от средствата в партидите формира нетните активи на ДПФПС. Пенсионноосигурителното дружество управлява активите на фонда, като ги инвестира в определени и ограничени от закона финансови инструменти, с цел средствата по партидите на осигурените лица да нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.
Осигурените лица в ДПФПС имат право на срочна пенсия за старост, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида, еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер. Размерът на пенсията се определя на базата на средствата, натрупани по индивидуалната партида, срока на нейното получаване и технически лихвен процент.Правото на лична пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за жените и мъжете. Пенсията е срочна съгласно условията на професионалната схема. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение, съответно в колективния трудов договор, фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми може да изплаща на осигуреното лице пенсията за старост до 5 години преди навършване на 60-годишна възраст.Лицата, които имат право на еднократно или разсрочено изплащане от ДПФПС при смърт на осигуреното лице или на пенсионер, се определят в колективното споразумение или колективния трудов договор. Когато няма такива лица, натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат съгласно Закона за наследството.
Осигуреното лице има право да изтегли средствата, натрупани по своята индивидуална партида, съобразно уговореното в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.
При прекратяване на правоотношението между предприятието осигурител и осигуреното лице лицето има право да прехвърли натрупаните средства от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида или част от тях от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг такъв фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Професионалната схема може да бъде прехвърлена от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, въз основа на допълнително споразумение между страните по колективното споразумение, съответно по колективния трудов договор.
Нормативната уредба на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се съдържа в част II на Кодекса за социално осигуряване и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Надзорът върху пенсионноосигурителните дружества се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
II. Основни характеристики на пенсионния фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се конкретното наименование на фонда) осигурените лица имат право на следните осигурителни плащания:
– лична срочна пенсия за старост;
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
(При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
2.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни
ограничения на фонда (% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Влогове в банки
 
4.
Инвестиционни имоти
 

2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма
на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния
петгодишен период
(актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък
от 5 години, се представя графика
с данни за периода на осъществяване
на дейност от фонда само за пълните
календарни години, като този период се посочва
в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък
от 1 година, не се предоставя
тази информация. Изрично се
посочват причините за
предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма
на стандартното отклонение
на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния
петгодишен период
(актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък
от 5 години, се представя графика
с данни за периода на осъществяване
на дейност
от фонда само за
пълните календарни години,
като този период се посочва
в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък
от 1 година, не се предоставя
тази информация. Изрично се посочват
причините за предоставяне на
информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно
за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФПС.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки: 

Наименование на таксата/удръжката
Размер на таксата/удръжката
 
 
 
 
 
 
 
 

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ............... г.

 
 
Приложение № 4  към чл. 6, ал. 1
Приложение № 5  към чл. 6, ал. 1
Приложение № 6  към чл. 6, ал. 1
Приложение № 7  към чл. 6, ал. 2
Приложение № 8  към чл. 7
Приложение № 9  към чл. 7
Приложение № 10  към чл. 7
Приложение № 11 към чл. 8
Приложение № 12  към чл. 9
Приложение № 13  към чл. 9
   Приложение № 14 към чл. 9
Приложение № 15 към чл. 10 и 11
Приложение № 16  към чл. 14

ВИЖ приложенията

 
 
8800