Държавна агенция „Национална сигурност“
брой: 83, от дата 9.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба № І-5 от 26 септември 2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБА № І-5 от 26 септември 2018 г.
за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се регламентира редът за постъпване, регистриране, разпределяне, разглеждане и решаване на изпратените на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) предложения и сигнали.
(2) Тази наредба не се прилага за писмени материали, които имат характера на уведомления по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и за жалби срещу актове на органи на ДАНС, издадени във връзка с функционалната им компетентност.
Чл. 2. (1) Предложения могат да се отправят към агенцията с цел подобряване на организацията и дейността й.
(2) Предложения са и писмените материали, съдържащи информация, относима към решаването на въпроси, свързани с националната сигурност на Република България, съобразно компетентността на агенцията по чл. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС).
Чл. 3. (1) Сигнали могат да се подават за корупция, злоупотреба с власт или служебно положение, лошо управление на държавно имущество или други неправомерни деяния, извършени от служители на агенцията.
(2) Сигнали могат да се подават и за неправомерни действия или бездействия на органи или длъжностни лица, с които се засяга националната сигурност на Република България.
Чл. 4. (1) Податели на предложения и сигнали могат да бъдат граждани, омбудсманът, държавни органи, органи на местното самоуправление и организации.
(2) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни. Те могат да бъдат подавани лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер.
(3) Когато предложенията и сигналите засягат въпроси от особена важност, пряко свързани с дейността на ДАНС по защита на националната сигурност на Република България, те могат да бъдат подавани и устно – по Националната телефонна линия на ДАНС за получаване на сигнали и предложения.
(4) По своя преценка председателят и заместник-председателите на агенцията могат лично да приемат и изслушват податели на предложения и сигнали.
Чл. 5. (1) За анонимни се считат предложения и сигнали, които не са подписани (с изключение на получените по електронната поща), както и тези, в които не са посочени следните данни:
1. три имена и актуален адрес – за податели физически лица, които подават предложение или сигнал от свое име или в качеството им на представители по закон или по пълномощие;
2. наименование и адрес – за податели, които са държавни органи и органи на местното самоуправление;
3. наименование, седалище и актуален адрес на управление – за податели, които са организации.
(2) Предложения и сигнали, за които се установи, че не произлизат от лицето, посочено като техен автор, също се приемат за анонимни.
(3) Анонимните предложения и сигнали не се разглеждат освен в случаите по изрично разпореждане на председателя на ДАНС или ако съдържат сведения за престъпления, свързани с националната сигурност на Република България. В тези случаи разпоредбите на раздел ІІІ от наредбата не се прилагат.
Чл. 6. (1) Предложенията и сигналите, които не са от компетентността на органите на агенцията, се препращат с писмо на компетентните органи в седемдневен срок от регистрацията им в ДАНС, освен в случаите, в които са налице данни, че въпросът вече е отнесен до тях. Съпроводителното писмо се изготвя с екземпляр и за подателя.
(2) Когато предложението или сигналът са постъпили чрез териториално структурно звено на ДАНС, за него се предвижда екземпляр от съпроводителното писмо.
Чл. 7. (1) Не се извършва проверка по предложения и сигнали, по които вече има взето решение, освен ако се основават на нови факти и обстоятелства, както и по сигнали по чл. 3, ал. 1 за нарушения, извършени преди повече от две години.
(2) Предложения и сигнали от граждани, които са нечетливи или смислово неразбираеми, не се разглеждат.
Чл. 8. Предложения и сигнали, които не подлежат на разглеждане или препращане, може да се предоставят за сведение на съответните основни структурни звена на ДАНС.
Чл. 9. Предложения и сигнали по чл. 3, ал. 2, за които при първоначалния анализ не може да бъде изведена с категоричност компетентност на ДАНС, се предоставят на съответните основни структурни звена за оценка или за разширяване на информацията. В тези случаи ръководителите на структурните звена преценяват наличието или не на компетентност по чл. 4 от ЗДАНС.
Раздел ІІ
Регистриране и организация на работата с предложенията и сигналите
Чл. 10. (1) Постъпилите в ДАНС предложения и сигнали се регистрират в деня на получаването им в регистратурата при Специализирана административна дирекция „Административно обслужване“ (САДАО), след което се докладват на заместник-председател.
(2) Предложения и сигнали, подадени или препратени от висши органи на държавната власт, парламентарни комисии и народни представители, от държавни органи, организации или служби на други държави или съдържащи сведения от първостепенно значение за националната сигурност на Република България, както и за извършени неправомерни деяния от служители на ДАНС, се докладват на председателя на агенцията.
(3) Предложения и сигнали, написани на език, различен от българския, може да се предоставят за превод на Специализирана административна дирекция „Международно сътрудничество“ или на друго основно структурно звено на ДАНС.
(4) Предложения и сигнали, маркирани с гриф за сигурност, се регистрират съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му.
Чл. 11. (1) След регистрацията и доклада по предходния член предложенията и сигналите се предоставят на Специализирана административна дирекция „Правно-нормативна дейност“ (САДПНД) за вписване в регистъра по чл. 15, анализ и последващо разпределение по компетентност.
(2) По изключение след изрично разпореждане на ръководството на агенцията предложенията или сигналите може да се предоставят на друго структурно звено на ДАНС с оглед извършване на неотложни действия. В тези случаи ръководителят на определеното за работа структурно звено в тридневен срок писмено уведомява САДПНД за това обстоятелство.
(3) След правния анализ предложенията и сигналите, които са от компетентността на органите на агенцията, се предоставят от САДПНД на съответните основни структурни звена на ДАНС най-късно в седемдневен срок от регистрирането им.
(4) Писмени материали, в които се съдържат обиди или заплахи срещу служители на ДАНС или срещу агенцията, се предоставят на Специализирана дирекция „Сигурност на ДАНС“.
Чл. 12. (1) Подадените в териториалните структури на ДАНС предложения и сигнали след регистрация на място се изпращат в САДПНД за вписване в регистъра по чл. 15 и анализ. В съпроводителното писмо изрично се посочва дали предложението или сигналът има отношение към дейността на съответната териториална структура.
(2) В извънработно време, както в почивни и празнични дни, предложенията и сигналите се приемат от оперативния дежурен на ДАНС, който ги предава за регистрация по реда на чл. 10 в първия работен ден, следващ деня на получаването им.
Чл. 13. (1) Във връзка с организацията на работата по постъпилите предложения и сигнали служителите от САДПНД:
1. приемат и изслушват в работно време податели на предложения или сигнали на адрес: София, бул. Черни връх № 45;
2. анализират получените предложения и сигнали с оглед установяване на относимостта им към компетентността на органите на ДАНС;
3. изготвят проекти на документи във връзка с организацията на дейността по разглеждане и решаване на предложенията и сигналите.
(2) При приема по ал. 1, т. 1 служителите на САДПНД:
1. изискват от приетото лице да удостовери самоличността си с оглед проверка на качеството, в което предоставя сигнала или предложението – като автор, като представител по закон или по пълномощие или само като приносител;
2. преценяват относимостта на информацията към законовата компетентност на органите на ДАНС, като в случай на неотносимост разясняват това на приетото лице и изготвят докладна записка за извършения прием;
3. според характера и/или обема на предоставената при приема информация препоръчват на подателя да представи същата в писмена форма, като при негов отказ, в неотложни случаи или когато информацията е от особена важност за националната сигурност, изготвят докладна записка, в която я описват;
4. предават за регистрация получените при приема предложения и сигнали.
(3) Приемането на предложения и сигнали по Националната телефонна линия на ДАНС за получаване на предложения и сигнали, както и личният прием, се извършват при спазване на изискванията за защита на интересите на агенцията и ненакърняване на достойнството на подателя. Поименното представяне на приемащия обаждането по Националната телефонна линия на ДАНС служител не е задължително.
Чл. 14. (1) Предложения и сигнали, подадени от парламентарни комисии или народни представители, след регистрация в САДАО и вписване в регистъра по чл. 15 се предоставят от САДПНД на Специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (САДКИАД) за създаване на организация за работа. Проектът на отговор се изготвя от САДКИАД, съгласувано със САДПНД.
(2) Когато се установи, че по случая е разпоредена прокурорска проверка или е образувано досъдебно производство, съответното основно структурно звено, на което е възложена работата, писмено уведомява САДКИАД за това обстоятелство.
(3) Дейността по предложения и сигнали, препратени в агенцията от парламентарни комисии или народни представители, се организира от САДПНД по общия ред. Екземпляр от писмото, с което предложението или сигналът се предоставя на съответното структурно звено на ДАНС, се предоставя и на САДКИАД.
Чл. 15. В САДПНД се води регистър на получените в ДАНС предложения и сигнали, в който се вписват всички налични в дирекцията данни, свързани с тяхното разглеждане и движение.
Раздел III
Разглеждане на постъпилите предложения и сигнали. Възлагане и извършване на административни проверки
Чл. 16. (1) Председателят на ДАНС или заместник-председател възлагат писмено извършването на проверки по предложения и сигнали, относими към дейността на агенцията по чл. 4 от ЗДАНС. Проверките се извършват в сроковете по чл. 17 освен в случаите, когато е разпореден по-кратък срок.
(2) Проверките по сигнали по чл. 3, ал. 1 се възлагат от председателя и се извършват от Специализирана административна дирекция „Инспекторат“ (САДИС) по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Председателят на агенцията може да определи друго основно структурно звено за извършване на проверката.
(3) Органите по ал. 1 могат да възложат проверка и по предложение от директора на САДПНД.
Чл. 17. (1) Разглеждането и вземането на решение по постъпилите в ДАНС предложения и сигнали се извършват в срокове, които започват да текат от деня на регистрацията в ДАНС, както следва:
1. за предложенията – до два месеца с възможност срокът да бъде продължен, като общият срок не може да надхвърля шест месеца;
2. за сигналите – до два месеца с възможност срокът да бъде продължен, като общият срок не може да надхвърля три месеца.
(2) Продължаването на сроковете по ал. 1 се разрешава от органа, възложил проверката, след мотивирано предложение от ръководителя на структурното звено, което я извършва.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато за проверка на получената информация се извършват дейности по чл. 20 от ЗДАНС. В тези случаи съответният ръководител уведомява за това органа по чл. 16, ал. 1 и САДПНД.
Чл. 18. (1) Органите на ДАНС проучват поставените в предложението или сигнала въпроси и проверяват верността на съдържащите се в тях твърдения, като:
1. провеждат разговори с подателите, с органите и с лицата, имащи отношение към конкретния случай;
2. изискват писмени сведения от лицата по т. 1;
3. изискват относими към твърденията документи или техни копия;
4. събират допълнителни данни и извършват други дейности с оглед пълното изясняване на фактическата обстановка.
(2) За постигане на целите на проверките могат да се използват всички средства, които са допустими от закона.
(3) Когато в хода на извършвана проверка за деяния по чл. 2, ал. 2 и по чл. 3, ал. 2 постъпи информация, че по случая е образувана прокурорска преписка или досъдебно производство, се провежда координация с наблюдаващия прокурор, резултатът от която се отразява в докладна записка.
(4) Проверките приключват със справка, в която се отразяват твърденията на подателя, извършените действия, установената фактическа обстановка, направените изводи относно наличие на заплахи или посегателства срещу националната сигурност и предложение за решение.
(5) Справката по ал. 4 се изпраща на органа, разпоредил проверката, като при негово разпореждане САДПНД извършва анализ и предлага проект за законосъобразно решение.
(6) В случаите по чл. 16, ал. 2 за резултата от извършената проверка се изготвя протокол, който се докладва на председателя на ДАНС от директора на САДИС. След приключване на случая директорът на САДИС писмено уведомява САДПНД за взетото решение.
Чл. 19. (1) Решенията по предложенията и сигналите се вземат от председателя на ДАНС или от заместник-председател.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 решенията се вземат от председателя на агенцията.
(3) Решенията по предходните алинеи са окончателни и не подлежат на обжалване.
Чл. 20. (1) Подателите се уведомяват писмено за резултата от извършените от органите на ДАНС проверки освен в случаите, когато уведомяването би застрашило националната сигурност на Република България, сигурността на класифицирана информация или би затруднило дейността на агенцията.
(2) Уведомяването се извършва от заместник-председател или от административния секретар на ДАНС, а в случаите по чл. 10, ал. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 – от председателя на агенцията.
(3) Не се уведомяват податели на писмени материали, в които освен прикачени файлове, копирани препращащи линкове или приложени материали липсва волеизявление на подателя.
Чл. 21. (1) След приключване на работата по предложенията и сигналите органите на ДАНС прилагат преписките към дело.
(2) Оригинали на документи, приложени към предложенията или сигналите или предоставени в хода на извършените проверки, се връщат на предоставилите ги лица по тяхно искане.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Организация“ е юридическо лице или сдружение на юридически или физически лица, което е организационно обособено въз основа на закон.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6а, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба рег. № І-3 от 16.08.2010 г. за организацията на работата с постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали (необнародвана).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател: Димитър Георгиев
8758