Министерство на околната среда и водите
брой: 82, от дата 5.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне се разполагат на площадки, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 9, ал. 6 думите „ал. 2, т. 3“ се заменят с „ал. 2, т. 4“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Инсталациите за изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, изграждат и експлоатират по начин, при който и при най-неблагоприятни условия:“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, изграждат и експлоатират по начин, при който и при най-неблагоприятни условия:“.
§ 4. В чл. 16 т. 2 се изменя така:
„2. се изгарят съвместно отпадъците, образувани от предприятия на целулозно-хартиената промишленост, на площадката, на която са образувани, в съществуващи котли за изгаряне на дървесни кори, въведени в експлоатация преди 28 декември 2002 г., при спазване на НДЕ за общ органичен въглерод, съгласно приложение № 2.“
§ 5. В чл. 28, ал. 1, т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) в точката, където отпадъчните води от инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци са окончателно зауствани след третирането им.“
§ 6. В чл. 48, ал. 1 думите „посочен в т. 3“ се заменят с „посочен в т. 4“.
§ 7. В чл. 52 т. 2 се изменя така:
„2. за веществата по чл. 50, т. 3 – при не повече от едно измерване годишно превишава НДЕ, или в случай на извършени над двадесет проби годишно – не повече от 5 % от тези проби превишават НДЕ;“.
§ 8. Приложение № 5 към чл. 45, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 45, ал. 5
Формула за изчисляване на емисиите при стандартна процентна концентрация на кислород
Измерената стойност на емисия се привежда към установеното съдържание на кислород в отпадъчните газове по следната формула:
                           21 – ОУ
              Епр = –––––––––––––––   х  Еи,
                           21 – ОИ
където:
Епр е емисията при стандартна процентна концентрация на кислород;
Еи – измерената емисия;
ОУ – стандартната концентрация на кислород по чл. 45;
ОИ – измерената концентрация на кислород.“
§ 9. В приложение № 6 към § 1, т. 8 в таблицата след ред 16 се добавя:
17
 
– Октахлордибензофуран (OCDF)
0,001
Министър: Нено Димов
8618