Управителен съвет на Българската социологическа асоциация   София
брой: 80, от дата 28.9.2018 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.191


конгрес на асоциацията на 11.12.2018 г.

 

6. – Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на асоциацията на 11.12.2018 г. в 16 ч. в „Нова конферентна зала“, ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред: 1. регистрация; 2. отчет на управителния и контролния съвет на БСА за периода 2015 – 2018 г.; 3. представяне на резолюция за бъдещо развитие на асоциацията; 4. промени в устава на БСА; 5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и Комисия по етика на БСА; 6. разни.
8603