Народно събрание
брой: 76, от дата 14.9.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на
Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
8330