Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 76, от дата 14.9.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.73


Конкурси за доцент

 

98. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)“ за нуждите на секция „Аерокосмически системи за управление“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (вариации на слънчевия вятър и влиянието имвърху геомагнитната активност)“ за нуждите на секция „Космически климат“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (слънчеви еруптивни явления и въздействието им върху земната система)“ за нуждите на секция „Космически климат“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
8243