Министерски съвет
брой: 76, от дата 14.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Решение № 647 от 10 септември 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич

 

РЕШЕНИЕ № 647
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“,
община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм. бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, във връзка с § 41, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.), Решение № 604 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – морски плаж „Каварна“, община Kаварна, област Добрич, наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж „Каварна“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 21 324 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 27 февруари 2008 г., индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 450 от 12 март 1999 г. и специализираната карта и регистри на морски плаж „Каварна“, приета с протокол № 4/14 от 15 февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ 19 911 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321.
1.3. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания, и е в размер 19 911 кв. м с точки по границите, определящи контура на активна плажна площ на морския плаж от № 1 до № 382 в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.4. От активната плажна площ са изключени: площите, заети от обекти на инфраструктурата, в размер 1246 кв. м, площта, заета от каменист плаж, в размер 148 кв. м и затревена площ в размер 19 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 494 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1 до № 137 в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:
1.6.1 прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени върху обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване, за обезопасяване на прилежащата акватория и за спортно-развлекателна дейност, и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, които съществуват и които ще бъдат изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера на негов риск срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от участника в конкурсната процедура, които не могат да се увеличават за срока на действие на концесионния договор, и други плажни принадлежности, използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 20 години, като за първа година на концесията се приема периодът от датата на влизането в сила на концесионния договор до 31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня на влизането в сила на концесионния договор и не може да се продължава освен ако закон не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила от подписването му и при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните с тях разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани указателни табели със схемите на отделните зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на концесията, като осигури свободен пешеходен достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат равностойни като достъп до морето със зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите съоръжения за събиране на формираните от дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения, необходими за изпълнение на условията по т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, да увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж или да увредят околната среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания и изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, и добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпването на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на концесионния договор на отговорните за това лица и да осигурява информация и достъп за осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията на концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности и услуги, които не са предмет на комплексната оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на морския плаж на услугата платени плажни принадлежности обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия срок на концесията трябва да са в размери, не по-големи от предложените в офертата, на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички приращения върху обекта на концесията и прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор, в т. ч. на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи чрез компетентните си органи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния договор, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на концесията и принадлежностите, без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията, съответно да приеме обекта на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и изпълнението на условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1, прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава от отговорност по концесионния договор, да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упражняват от концесионера само при условие че в офертата, с която той е спечелил конкурса, е посочил дали ще ползва подизпълнители и за кои видове дейности и дали ще отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер, представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер 50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно възнаграждение с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от размера на дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в размер 30 на сто от размера на дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при неизпълнение, включително за извършване и/или допускане на незаконно строителство върху обекта на концесията, и при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни концесионни плащания с включен ДДС без гратисен период, дължими за всяка година от срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 45 961 лв. без ДДС, определено съгласно методика, приета от Министерския съвет, въз основа на база за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може да бъде по-малък от 4,6 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни плащания с включен ДДС се извършват от концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 14 дни от влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС се извършва на две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включените в концесионния договор или в допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и по ред, определени с концесионния договор, принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които не са трайно прикрепени към морския плаж, са частна държавна собственост от момента на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които са трайно прикрепени към морския плаж, са приращение към морския плаж и имат статут на публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури за своя сметка присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.3 към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно възнаграждение) – с относителна тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за инвестиции за подобряване на обектите на инфраструктурата на морския плаж – с относителна тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 39 647,30 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
8241