Министерство на здравеопазването
брой: 76, от дата 14.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
(ДВ, бр. 29 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V, част „Б“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В пакет „Ендокринология и болести на обмяната, детска ендокринология и болести на обмяната“, в т. 10 числото „2019“ се заменя с „2020“.
2. В пакет „Клинична микробиология“:
а) точка 12 се отменя;
б) накрая се добавя:
„Високоспециализирани изследвания:
1. Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis.“
§ 2. В приложение № 9 към чл. 1, в Клинична пътека № 110 „Лечение на доказани първични имунодефицити“, в т. 1.2 накрая се поставя запетая и се добавя „медицинската специалност „Клинична алергология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Клинична алергология“ (за код D84.1)“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Параграф 1, т. 2 влиза в сила от1 април 2019 г.
Министър: Кирил Ананиев
8162